بررسی تطبیقی ابعاد مؤثر بر توسعة گردشگری برج آزادی و ایفل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی

2 کارشناس ارشد

چکیده

گردشگری شهری در جامعة شهری نقش بسیار مهمی در ساختارهای فضایی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی ایفا می‌کند. نمادها، المان‌ها، علائم ماندگار، ازجمله ساختارهای فضایی هستند، که در قالب بناها و معابر عمومی، جایگاهی خاص در گردشگری و جذب گردشگر دارند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی ابعاد مؤثر بر توسعة گردشگری برج آزادی و ایفل از لحاظ ساختاری و کارکردی و نهادی است. روش تحقیق پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و ازنظر هدف کاربردی است. ابتدا داده‌های مربوط به ابعاد ساختاری ـ کارکردی و نهادی برج آزادی و ایفل، ازطریق آمار سازمانی، و سپس داده‌های مربوط به عوامل مؤثر بر توسعة گردشگری برج آزادی، ازطریق توزیع پرسش‌نامه بین 30 نفر از خبرگان اجرایی و دانشگاهی به‌دست آمد. برای تحلیل داده‌های پژوهش، از سه روش تحلیل عاملی اکتشافی،  T-test و مقایسة تطبیقی آمار کمّی گردشگری برج‌های آزادی و ایفل استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی بیانگر اهمیت بُعد مدیریتی ـ نهادی به‌عنوان یکی از عوامل مهم در توسعة گردشگری برج آزادی است؛ و نتیجة حاصل از آزمون T  نشان‌دهندة این است که تأثیر هر یک از ابعاد و عوامل، بر توسعة گردشگری برج آزادی، متفاوت است و به‌ترتیب عوامل نهادی ـ مدیریتی، سیاسی، کالبدی، فرهنگی ـ اجتماعی، اقتصادی ازنظر خبرگان صاحب امر بیشترین اهمیت را در توسعة گردشگری برج آزادی دارند. همچنین، نتایج مقایسة تطبیقی آمار کمّی گردشگری برج‌های آزادی و ایفل نمایانگر موفقیت برج ایفل در جذب سالانه نزدیک به هفت‌میلیون گردشگر و درآمد قابل‌توجه آن برای کشور فرانسه است. بازار هدف گردشگران برج آزادی، در قیاس با برج ایفل، تنوعی اندک دارد که نشان از ضعف برنامه‌ریزی و بازاریابی این جاذبه دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study on the Factors Contributing to the Tourism Development of Azadi and Eiffel Towers

نویسندگان [English]

  • Ali Haji Nezhad 1
  • Naser Abdi 2
  • Abouzar Paydar 1
1 دانشگاه گیلان
2 دانشگاه سیستان و بلوچستان