بررسی تحلیلی پیشایندهای نوآوری در آژانس های گردشگری استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 گروه مدیریت دولتی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه غیرانتفاعی دامون، فومن، ایران.

4 گروه مدیریت بازرگانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

10.22034/jtd.2023.384713.2734

چکیده

صنعت گردشگری به عنوان بزرگترین مولد اقتصادی جهان در دهه اخیر، گزینه مناسبی برای رشد و توسعه جوامع به شمار می‌رود. برندگان این صنعت شرکت‌هایی خواهند بود که خالق ایده‌های نوآورانه بوده و از آن به عنوان مزیت رقابتی برجسته استفاده کنند. در این راستا، پژوهش حاضر قصد دارد با نگرشی سیستماتیک، پیشایند‌های نوآوری در شرکت‌های گردشگری استان گیلان را مورد بررسی قرار دهد. روش پژوهش به کار رفته از نوع توصیفی و هدف آن کاربردی است. برای گردآوری داده‌های پژوهش از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل؛ ترکیبی از خبرگان دانشگاهی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان فومن به تعداد 13 نفر می‌باشد. پس از شناسایی 32 پیشایند-های نوآوری با مطالعه مبانی نظری، این پیشایند‌ها در قالب پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار گرفتند و پس از اجرای روش دلفی، 15 مولفه نهایی جهت پیاده‌سازی مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) مورد استفاده قرار گرفتند. بر اساس نتایج، پیشایند‌های نوآوری در شش گروه سطح‌بندی شدند. یافته‌ها نشان می‌دهد که پیشایند چابکی روش‌های نوآوری در سطح 1، نوآوری باز، درگیری در فرایند نوآوری، مهارت فکری، ارتباط منسجم متخصصین و بکارگیری تکنیک‌های خلاقیت در سطح 2، محیط کاری و حل تعارض در سطح 3، شناخت رقبا، تخصصی‌سازی و تجزیه و تحلیل خلاقانه نیازمندی‌ها در سطح 4، رهبری نوآوری، شناخت بازار و ترکیب تیم در سطح 5 و نهایتاً مدیریت پورتفولیو در سطح 6 قرار گرفتند. نهایتاً، این پیشایندها در ماتریس MICMAC مورد ارزیابی قرار گرفتند واز نظر قدرت نفوذ و وابستگی تحلیل شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical study of Innovation Drivers in Tourism Companies of Guilan Province

نویسندگان [English]

  • Mahdi Homayounfar 1
  • somaye sabet 2
  • Zeinab Kamali Chirani 3
  • faezeh kamali chirani 4
1 Department of Industrial Management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
2 Ph.D., Department of Public Administration, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
3 M.A., Damoon Institute of Higher Education, Fuman, Iran.
4 Department of Business Admnistration, Rasht Branch, Islamic Azad Univrsity, Rasht, Iran.
چکیده [English]

The tourism industry, as the biggest economic generative industry in the world in the last decade, is a good alternative for the growth and development of the countries. The winners of this industry will be companies that create innovative ideas and use them as a core competitive advantage. In this regard, the present article aims to examine the innovation drivers in tourism companies in Gilan province with a systematic approach. The research method is descriptive and its purpose is applied. The questionnaire was used to collect research data. The statistical population includes a combination of 13 university experts and the Cultural Heritage, Handicrafts, and Tourism Organization of Fouman City. After identifying 32 drivers of innovation through the literature review, these drivers were distributed among experts in the form of a questionnaire, and applying the Delphi method, 15 main drivers were used to implement interpretive structural modeling (ISM) method. According to the results, the innovation drivers were classified into six levels. The findings show that the agility of innovation methods lies at level 1, open innovation, innovation engagement, thinking skill, experts’ integrated communication and creativity techniques lie at level 2, work environment, conflict resolution lie at level 3, knowledge about competitors, customization and creative analysis of requirements lie at level 4, innovation leadership, market knowledge, and team composition lie at level 5, and finally portfolio management lies at level 6. These drivers were evaluated in the MICMAC matrix and analyzed in terms of their influence and dependence power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation drivers
  • Interpretive Structural Modeling
  • Tourism