طراحی و تدوین مدل سنجش عشق به مقصد گردشگری و رفتار گردشگران داخلی بر مبنای نظریه داده بنیاد (مورد مطالعه: استان قزوین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیارگروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیارگروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیارگروه ریاضی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

10.22034/jtd.2022.357929.2654

چکیده

هدف این پژوهش مطالعه ابعاد عشق به مقصد در کنار استراتژی‌های ایجاد و تقویت آن و طراحی و تدوین مدلی از پیشایندها و پیامدهای عشق به مقصد گردشگری است. پژوهش حاضر به روش کیفی، و استراتژی نظریه داده بنیاد با به کارگیری ابزار مصاحبه انجام گرفته است. این تحقیق با محوریت استان قزوین به عنوان مقصد گردشگری انجام گرفته است و جامعه آماری تحقیق شامل اساتید و خبرگان صنعت گردشگری استان قزوین به تعداد 16 نفر می باشند. روش نمونه‌گیری بصورت هدفمند انجام پذیرفت و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش کدگذاری سه مرحله ای باز، انتخابی و نظری استفاده شده است. همچنین یافته های کیفی با استفاده از نرم افزار مکس کیودا تحلیل و تبیین شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که عشق به مقصد گردشگری در بسترهای اشتیاق به مقصد، ارتباط عاطفی مثبت و نگرانی در مورد مقصد شکل می‌گیرد که محرک‌های آن شامل تجربه مقصد(اجتماعی، هیجانی، عملی و حسی) و کیفیت مقصد گردشگری(کیفیت پدیده و محصول گردشگری، تسهیلات و رابطه تعاملی با کارکنان و ساکنان محلی) می باشد و پیامدهای آن نیز دستاوردهای بازاریابی(وفاداری به مقصد، تبلیغات شفاهی و رفتارهای مشارکت ‌گردشگر) و توسعه پایدار(اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی-فرهنگی) است. همچنین دو عامل: شناسایی نیازها و مزیت ها و تقویت ارتباطات با گردشگران به عنوان استراتژی های خلق عشق به مقصد شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Developing a Model for Measuring Destination Love and the Behavior of Domestic Tourists Based on Grounded Theory (Case Study: Qazvin Province)

نویسندگان [English]

  • Abas Falahnezhad 1
  • Mohammad Ali Abdolvand 2
  • Kambiz Heidarzadeh Hanzaee 3
  • Mohsen Khounsiavash 4
1 Ph.D. Student in Marketing Management, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Assistant Professor. Business Management Dept., Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor. Business Management Dept., Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor. Mathematics Dept., Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to study the dimensions of destination love along with strategies to create and strengthen it and to Design and Develop a model of the antecedents and consequences of tourist destination love. The present study was qualitative research based on the strategy of the grounded theory by using the interview tool. This research has been done focusing on Qazvin province as a tourist destination. And the statistical population of the study includes 16 professors and experts in the tourism industry of Qazvin province. The sampling method was done purposefully. And the three-step open, selective, and theoretical coding method was used for data analysis in this research. Also, the qualitative findings have been analyzed and explained using Maxqda software. The findings of the research indicate that in the tourist destination love is formed based on the passion for the destination, positive emotional connection, and Concern about the destination, whose stimuli include the destination experience (social, emotional, practical, and sensory) and Quality of tourism destination (the quality of the tourism phenomenon and product, facilities and interactive relationship with local employees and residents) and its consequences are also marketing achievements (destination loyalty, word of mouth (WOM) and tourist participation behaviors) and sustainable development (economic, environmental and socio-cultural). Also, two factors: identifying needs and advantages and strengthening communication with tourists were identified as strategies for creating destination love.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Tourism destination
  • Destination Love
  • Qazvin Province
  • Grounded Theory