تأثیرات کرونایی بخش گردشگری در تقاضای اقتصاد کلان ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد گردشگری، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، تهران، ایران

2 مربی رشتهٔ اقتصاد، مؤسسهٔ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تهران، تهران، ایران.

3 مربی گردشگری، معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، تهران، ایران.

10.22034/jtd.2021.276641.2292

چکیده

ویروس کووید 19 و بیماری کرونا به جهان اثبات کرد که فجایع همه‌گیر رخ‌داده در گذشته امکان وقوع در آینده را دارند. لذا، با توجه به عدم‌امکان پیشگیری قاطع، بایستی تا سرحد امکان تأثیرات منفی آن در جامعه در حوزه‌های اقتصادی - اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کمتر شود. در غیاب اطلاعات و آمار کافی برای بررسی اثرگذاری کرونا در صنعت گردشگری و تأثیرات اقتصادی آن، می‌توان از جداول داده - ستانده و تغییرات میزان ورود گردشگر خارجی استفاده کرد. طی شش‌ ماههٔ ابتدای سال 1399، قریب به 96 درصد کاهش ورود گردشگر در مقایسه با دورهٔ مشابه وجود داشته است که برآوردهای تحقیق نشان می‌دهد 13/1 درصد کاهش مستقیم، غیرمستقیم و القایی تولید ناخالص داخلی را به همراه خواهد داشت. نتایج نشان می‌دهد که «خدمات عمده‌فروشی و خرده‌فروشی» و «خدمات پشتیبانی و کمکی حمل‌ونقل»، به‌دلیل قدرت انتشار بالای یک و حساسیت پراکندگی کمتر از یک، دارای پیوندهای پسین قوی است و «خدمات حمل‌ونقل با راه‌آهن، آبی و هوایی» و همچنین «خدمات دینی و مذهبی»، به‌دلیل قدرت انتشار کمتر از یک و حساسیت پراکندگی بیشتر از یک، دارای پیوندهای پیشین قوی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Corona effects of the tourism sector on the demand of the Iran macro economy

نویسندگان [English]

  • Arashk Masaeli 1
  • Yazdan safe 2
  • Alireza Rahimi 3
  • Ali Pourazizi 4
1 Assistant Professor of Tourism Economics, Cultural Heritage and Tourism Research Institute, Tehran, Tehran, Iran
2 Instructor of Economics, Institute of Business Studies and Research, Tehran, Tehran, Iran.
3 Tourism trainer, Deputy Tourism Ministry, Ministry of Cultural Heritage and Tourism, Tehran, Tehran, Iran
4 PhD student in political geography, Tarbiat Modares University, Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

COVID-19 and Corona disease have proved that the pandemic catastrophes happened in the past are probable to occur again. Therefore, concerning the impossibility of sustainable prevention, it is essential to minimize the pandemic consequences in the economic, social, cultural, and political aspects of society. In the absence of adequate intelligence and census in investigating the impact of Coronavirus on tourism and the consequent aftermaths, it is possible to utilize Input-Output tables as well as the variance of incoming tourists. In the first 2 quarters of the year 1399, there has been a 96% decline in incoming tourists than the equivalent period of last year. The research estimation indicates that it will result in a 13.1% direct, indirect, and induced decrease in GDP. The results demonstrate that the “wholesale and retail services” as well as “after-service and supportive transportation industry” with transmission dissemination power index higher than 1 and transmission dispersion sensitivity less than 1 have strong forward linkages and “railway, sea, and air transports” as well as “religious services” with transmission dissemination power index less than 1 and transmission dispersion sensitivity higher than 1 have strong backward linkages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Covid-19
  • Economic
  • Input-Output Model
  • Pandemic
  • Tourism
صباغ کرمانی، مجید و امیریان، سعید (1379). بررسی اثرات اقتصادی توریسم در جمهوری اسلامی ایران با استفاده از تحلیل داده - ستانده. پژوهشنامهٔ بازرگانی،۴(16)، 57-84.
عطوان، مهدی (1385). کاربرد جداول داده - ستانده در ارزیابی تغییر ساختار روابط متقابل فعالیت‌های اقتصادی در ایران. مجلهٔ روند، ۱۶(۴۸).
عیسی‌زاده، سعید و قدسی، سوده (1391). محاسبهٔ ضرایب اشتغال‌زایی بخش گردشگری در اقتصاد ایران: با استفاده از مدل داده - ستانده. فصلنامهٔ مطالعات مدیریت گردشگری، ۷(۱۷)، 151-172.
فرزین، محمدرضا، زندی، ابتهال، عبدی، مرجان و عباس‌پور، نیلوفر (1394). شناسایی بخش‌های کلیدی در صنعت گردشگری ایران (برمبنای مدل داده - ستانده)، فصلنامهٔ علوم اقتصادی، ۹(32)، 65-79.
Atan, S., & Arslanturk, Y. (2012). Tourism and economic growth nexus: an input output analysis in Turkey. Social and Behavioral Sciences, 62, 952-956.
Gossling, S., Scott, D., & Hall, C. M. (2020). Pandemics, tourism and global change: A rapid assessment of COVID-19. Journal of Sustainable Tourism, 29(1), 1-20.
Haddad, E. A., Perobelli, F. S., & Araújo, I. F. (2020). Input-output analysis of COVID-19: Methodology for assessing the impacts of lockdown Measures. FEA/USP.
Hall, C. M., Scott, D., & Gossling, S. (2020). Pandemics, transformations and tourism: Be careful what you wish for. Tourism Geographies, 22(3), 577-598.
MacDonald, M., Piazza, R., & Sher, G. (2020). A simple guide to estimating the impact of covid-19 on travel and hospitality activity. IMF, Washington.
McKinsey & Company (2020). Beyond coronavirus: The path to the next normal. https://www.mckinsey.com/_/media/McKinsey/Industries/Healthcare%20Systems%20and%20Services/Our%20Insights/Beyond%20coronavirus%20The%20path%20to%20the%20next%20normal/Beyondcoronavirus-The-path-to-the-next-normal.ashx.
Mair, S. (2020). What will the world be like after coronavirus? Four possible futures. The Conversation, 30, 2020.
Novelli, M., Burgess, L. G., Jones, A., & Ritchie, B. W. (2018). ‘No Ebola…still doomed’–The Ebola-induced tourism crisis. Annals of Tourism Research, 70, 76-87.
Sah, R., Sigdel, S., Ozaki, A., Kotera, Y., Bhandari, D., Regmi, P., … & Dhakal, R. (2020). Impact of COVID-19 on tourism in Nepal. Journal of Travel Medicine, 27(6), taaa105.
Santos, G. F., Ribeiro, L. C. S., & Cerqueira, R. (2020). Modelagem de impactos econômicos da pandemia Covid-19: aplicação para o estado da Bahia12.
Sigala, M. (2020). Tourism and COVID-19: Impacts and implications for advancing and resetting industry and research. Journal of Business Research, 117, 312-321.
Socci, C., Ali, Y., Ciaschini, M., Pretaroli, R., & Severini, F. (2016). Estimating the economic impact of tourism industry through the MM approach. Bulletin of the Transilvania University of Braşov Series V: Economic Sciences, 9(58), 127-152.
Surugiu, C. (2009). The Economic Impact of Tourism. An Input-Output Analysis. Romanian Journal of Economics, 29(38), 142-161.
UNCTAD )2020(. COVID-19 and tourism assessing the economic consequences. UNITED NATIONS CONFERENCE TRADE AND DEVELOPMENT, 11 November 2020. https://unctad.org/webflyer/covid-19-and-tourism-assessing-economic-consequencesNSEQUENCES
UNWTO (2018). TRAVEL & TOURISM ECONOMIC IMPACT 2018. IRAN. https://www.unwto.org
UNWTO (2020a). Impact assessment of the Covid-19 outbreak on international tourism. United Nations World Tourism Organization, 27 March 2020, Available, on April 6th, 2020. https://www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism.
UNWTO (2020b). UNWTO World Tourism Barometer (Vol. 18, Issue 2, May 2020). Madrid, Spain: UNWTO.
World Bank Group (2020). The Potential Impact of COVID-19 on GDP and Trade. A Preliminary Assessment, April, Policy Research Working Paper No.: 9211.
World Travel and Tourism Council-WTTC (2019). Travel and tourism economic impact 2019. https://wttc.org/Research/Economic-Impact
WTO (2020d). Trade set to plunge as COVID-19 pandemic upends global economy. 8 April 2020, Available on April 26th, 2020. https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.htm.
WTO (2020e). COVID-19: Trade and trade-related measures. Last update 28 April 2020, Available, on April 29th, 2020. https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/covid19_e.htm
WTTC Data (2020).  Available on April 26th, 2021, http://www.wttc.org/datagateway.
WTTC (2021). World & Iran profile, Available on April 28th, 2021 https://www.unwto.org/tourism-statistics/key-tourism-statistics
Zhi, L. J., & Taojun, X. (2020). Projecting GDP from Input-Output Linkages: The Case of Singapore during COVID-19. ACI Technical Working Paper. https://lkyspp.nus.edu.sg/docs/default-source/aci/projecting-gdp-from-input-output-linkages-the-case-of-singapore-during-covid-19.pdf?sfvrsn=f320410a_2