تحلیل محتوای نظریات گردشگران دربارۀ رستوران‌های ایرانی در وبگاه تریپ ادوایزر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

2 . دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران؛

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه یزد، یزد، ایران

10.22034/jtd.2021.277697.2298

چکیده

تریپ ادوایزر یکی از وبگاه‌های مشهور حوزۀ گردشگری است که گردشگران داوطلبانه نظریات خود را در آن با دیگران به‌ اشتراک می‌گذارند. تحلیل و بررسی این نظریات، راهکاری نوین برای مدیران کسب‌وکارها و بازاریابان به‌منظور افزایش کیفیت و بهبود خدمات به گردشگران است. هدف از انجام این پژوهش، تحلیل نظریات گردشگران دربارۀ رستوران‌های ایرانی با بررسی نظریات ثبت‌شدۀ گردشگران در سایت تریپ ادوایزر است. این تحقیق برحسب نتیجۀ کاربردی، با توجه به هدف، از نوع اکتشافی و به‌لحاظ نوع داده‌های استفاده‌شده کیفی است. برای جمع‌آوری نظریات گردشگران از این سایت، رستوران‌هایی که بیشترین امتیاز را از گردشگران کسب کرده‌اند از شهرهای اصفهان، شیراز، کرمان، تبریز و رشت انتخاب شدند. در تحقیق حاضر برای جمع‌آوری و بررسی داده‌ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. نتایج تحلیل محتوای 200 دادۀ جمع‌آوری‌شده به شناسایی هفت مقوله (جاذبه‌های رستوران، جاذبه‌های غذایی، کیفیت ادراک‌شده، زمان انتظار ادراک‌شده، ادراکات ذهنی، هویت‌یابی با مقصد، و آوازۀ برند) از هجده مفهوم (جاذبه‌های محیطی، جاذبه‌های احساسی، جاذبه‌های قیمتی، خلق تجربه‌ای منحصربه‌فرد، تضمین سلامتی، طعم و کیفیت مطلوب، کیفیت روابط نیروی انسانی، کیفیت ارائۀ خدمات، کیفیت مشتری‌مداری، زمان انتظار در صف، زمان انتظار حین و قبل از دریافت غذا، نگرش گردشگران، تصویر غذایی مقصد، نمادگرایی فرهنگی، اعتبار اجتماعی کسب‌شده، شهرت رستوران، شهرت غذا، و مشاهیر) منجر شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The content analysis of tourists' comments about Iranian restaurants on the TripAdvisor website

نویسندگان [English]

  • Mohammadmahdi poursaeid 1
  • Mehdi Kazemi 2
  • Fatemeh Taheri Azad 3
1 Assistant Professor, Department of Business Management, Shahid Bahonar University, Kerman.Iran
2 Associate Professor, Department of Business Management, Shahid Bahonar University, Kerman. Iran
3 Ph.D. Student of Business Administration, Majoring in Marketing, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

TripAdvisor is one of the most popular websites in the field of tourism where tourists voluntarily share their comments with others on this website. Analyzing these comments is a new solution for business managers and marketers to increase the quality and improve services to tourists. The purpose of this study is to analyze the comments of tourists about Iranian restaurants by examining the comments of tourists registered on the TripAdvisor website. This research is applied in terms of the achievement or result, is exploratory in terms of the purpose, and is qualitative with regard to the type of data used. To collect tourists' opinions from this site, the restaurants that have received the most points from tourists from each city of Isfahan, Shiraz, Kerman, Tabriz and Rasht were considered. The method used in this research to collect and review data is content analysis. The results of content analysis of 200 collected data lead to the identification of seven categories (restaurant attractions, food attractions, perceived quality, perceived waiting time, mental perceptions, destination identification and brand reputation) of eighteen concepts (environmental attractions, emotional attractions, price attractions, creating a unique experience, ensuring health, good taste and quality, quality of human resources, quality of service, quality of customer service, customer-oriented quality, waiting time, waiting time During and before receiving food, tourists' attitudes, food image of destination, cultural symbolism, gained social prestige, restaurant reputation, food reputation and celebrities).

کلیدواژه‌ها [English]

  • food tourism
  • analyzing comments
  • Iranian restaurant
  • TripAdvisor website
صالحی، صادق، بهاری، جعفر و محمدی، سمیرا (1399). تأثیر کیفیت رابطه با مشتری بر وفاداری مشتریان در صنعت رستوران‌داری، فصل‌نامۀ مطالعات مدیریت گردشگری، 15(50)، ص ۶۱-۹۴.
صالحی، صادق، مرادی اصل، امیر و عبدلی، سیده ‌فاطمه (1397). تأثیر ویژگی‌های اجتماعی ـ شناختی بر رضایت مشتریان (مورد مطالعه: رستوران میزبان)، فصل‌نامۀ مطالعات مدیریت گردشگری، 13(43)، ص ۵۷-۷۵.
عباسی، فاطمه، خدیور، آمنه و یزدی‌نژاد، محسن (1399). تحلیل ادراکات کاربران دربارۀ خرید تلفن همراه در سایت دیجی کالا. ۸(۳۲)، ص ۱۸۱-210.
فیاض، ابراهیم و میرتقیان رودسری، سید محمد (1395). بررسی عوامل مؤثر بر جذب گردشگران غذا (شاهد تجربی: رستوران‌های سنتی شهرستان رامسر). دو فصل‌نامۀ مطالعات هتلداری و میزبانی، 1(1)، ص ۳۹-۵۷.
محمدپور، احمد، صادقی، رسول و رضایی، مهدی (1389). «روش‌‎های تحقیق ترکیبی به‌عنوان سومین جنبش روش‌‏شناختی: مبانی نظری و اصول عملی». جامعه‌شناسی کاربردی مجلۀ پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان. ۲۱(۲)، ص ۷۷-۱۰۰.
محمدی، مصطفی و اسفندیان، آزیتا (1395). واکاوی عوامل مؤثر بر انتخاب رستوران از دیدگاه گردشگران (مطالعۀ موردی: رستوران‌های مجتمع تفریحی توریستی میزبان، بابلسر)، دوفصل‌نامۀ مطالعات هتلداری و میزبانی، 1(1)، ص ۱۵۵-171.
Aydın, B. (2016). Sosyal medyada restoran imajı: Tripadvisor örneği. Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi, 1(1), 13-30.
Azman, A. M. (2012). Food tourism in special events and festivals in Appalachian Ohio (Doctoral dissertation, Ohio University).
Buhalis, D., & Sinarta, Y. (2019). Real-time co-creation and nowness service: lessons from tourism and hospitality. Journal of Travel & Tourism Marketing, 36(5), 563-582.
Chaves, M. S., Laurel, A., Sacramento, N., & Pedron, C. D. (2014). Fine-grained analysis of aspects, sentiments and types of attitudes in restaurant reviews. Tourism & Management Studies, 10(1), 66-72.
Choe, J. Y. J., & Kim, S. S. (2018). Effects of tourists’ local food consumption value on attitude, food destination image, and behavioral intention. International Journal of Hospitality Management, 71, 1-10.
Dalgıç, A., Güler, O., & Birdir, K. (2016). Tripadvisor. com’da yer alan restoran şikâyetlerinin analizi: Mersin ve Hatay’da yöresel yiyecek sunan restoranlara yönelik bir araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(1), 153-173.
Erdem, Ö., & Yay, Ö. (2017). Tripadvisor’daki Müşteri Şikâyetlerinin Değerlendirilmesi: Antalya Örneği (Evaluation. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 227, 249.
ERTÜRK, M. (2019). An investigation of negative reviews on TripAdvisor about the seafood restaurants in Kyrenia. Economic Research, 3(7), 33-45.
Fang, B., Ye, Q., Kucukusta, D., & Law, R. (2016). Analysis of the perceived value of online tourism reviews: Influence of readability and reviewer characteristics. Tourism Management, 52, 498-506.
Fusté-Forné, F. (2019). Seasonality in food tourism: wild foods in peripheral areas. Tourism Geographies.https://doi.org/10.1080/14616688.2018.1558453
Han, S. H., Nguyen, B., & Lee, T. J. (2015). Consumer-based chain restaurant brand equity, brand reputation, and brand trust. International Journal of Hospitality Management, 50, 84-93.
Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative health research, 15(9), 1277-1288.
Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business horizons, 53(1), 59-68.
Kim, I., & Kuljis, J. (2010). Applying content analysis to web-based content. Journal of Computing and Information Technology, 18(4), 369-375.
Lee, J. S., Lee, C. K., & Choi, Y. (2011). Examining the role of emotional and functional values in festival evaluation. Journal of Travel Research, 50(6), 685-696.
Lei, S., & Law, R. (2015). Content analysis of TripAdvisor reviews on restaurants: A case study of Macau. Journal of tourism, 16(1).
Lepp, A., & Holland, S. (2006). A comparison of attitudes toward state-led conservation and community-based conservation in the village of Bigodi, Uganda. Society and Natural Resources, 19(7), 609-623.
Molinillo, S., Fernández-Morales, A., Ximénez-de-Sandoval, J. L., & Coca-Stefaniak, A. (2016). Hotel assessment through social media–TripAdvisor as a case study. Tourism & Management Studies, 12(1), 15-24.
Okumus, B., Koseoglu, M. A., & Ma, F. (2018). Food and gastronomy research in tourism and hospitality: A bibliometric analysis. International Journal of Hospitality Management, 73, 64-74.
Oxenswardh, A. (2018). Processes of value co-creation at a tourist accommodation. Quality Innovation Prosperity, 22(3), 36-54.
Pantelidis, I. S. (2010). Electronic meal experience: A content analysis of online restaurant comments. Cornell Hospitality Quarterly, 51(4), 483-491.
Prebensen, N. K., Vittersø, J., & Dahl, T. I. (2013). Value co-creation significance of tourist resources. Annals of tourism Research, 42, 240-261.
Rousta, A., & Jamshidi, D. (2020). Food tourism value: Investigating the factors that influence tourists to revisit. Journal of Vacation Marketing, 26(1), 73-95.
Rust, R. T., & Lemon, K. N. (2001). E-service and the consumer. International journal of electronic commerce, 5(3), 85-101.
Shenoy, S. S. (2005). Food Tourism and The Culinary Tourist_ A Thesis Presented to the Graduate School of (Doctoral dissertation, Doctoral dissertation, Clemson University).
Soltani, M., Nejad, N. S., Azad, F. T., Taheri, B., & Gannon, M. J. (2020). Food consumption experiences: a framework for understanding food tourists’ behavioral intentions. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 33(1), 75-100
Tajzadeh-Namin, A. (2012). A review on value creation in tourism industry. Management Science Letters, 2(1), 203-212.
Tsai, C. T. S., & Wang, Y. C. (2017). Experiential value in branding food tourism. Journal of Destination Marketing & Management, 6(1), 56-65.