طراحی مدل رابطۀ مسئولیت اجتماعی مقصد و قصد بازدید مجدد در استان گیلان با روش پژوهش ترکیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی، گروه مدیریت بازرگانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران؛

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت، واحد بندر انزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر انزلی، ایران.

10.22034/jtd.2021.277197.2299

چکیده

سودآوری مقاصد گردشگری ـ به‌سبب بهره‌مندی از توریست‏های وفاداری که باز می‏گردند ـ باعث شده که گردشگری به‌منزلۀ یکی از بخش‏های پیشرو در اقتصاد جهانی شناخته شود که به‌شدت به منابع طبیعی و فرهنگی وابسته است و باید به‌صورت مسئولانه از آن‌ها بهره‌برداری شود. هدف پژوهش حاضر، کشف ابعاد مسئولیت اجتماعی مقاصد گردشگری استان گیلان از دیدگاه گردشگران و بررسی تأثیر آن‌ها در قصد بازدید مجدد و تأثیر اعتماد به مقصد و رضایت گردشگر درحکم میانجی و شهرت مقصد به‌منزلۀ تعدیلگر در این رابطه است. پژوهش حاضر از نظر روش، از نوع ترکیبی متوالی اکتشافی است. در ابتدا و در مرحلۀ کیفی تحقیق، با روش پژوهش داده‌بنیاد کلاسیک و از طریق مصاحبۀ عمیق با دوازده نفر از گردشگران و کدگذاری با نرم‌افزار مکس.کیو.دی.ای ابعاد مسئولیت اجتماعی مقصد شامل ابعاد اقتصادی، زیست محیطی، فرهنگی، قانونی و اخلاقی به‌دست آمد. سپس به همراه مدل مفهومی، که با مطالعۀ ادبیات داخلی و خارجی طراحی شد، از طریق پرسش‌نامه و با روش نمونه‏گیری غیراحتمالی در دسترس و گلوله برفی و به کمک 236 گردشگر داخلی و با استفاده از مدل‏سازی معادلات ساختاری به روش پی.ال.اس و با استفاده از نرم‌افزار اس.پی.اس.اس آزمون شدند. یافته‏ها نشان می‏دهد مسئولیت اجتماعی مقصد در قصد بازدید مجدد تأثیر مستقیم و معنی‏دار ندارد؛ اما این رابطه به‌صورت غیرمستقیم از طریق اعتماد به مقصد و رضایت گردشگر تأیید شد. شهرت نیز در رابطۀ بین ابعاد زیست‏محیطی، فرهنگی، قانونی با اعتماد به مقصد و همچنین بعد اخلاقی با رضایت گردشگر نقش تعدیلگر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the model of the relationship between destination social responsibility and revisit intention in Gilan province by a mixed method research

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Ghavidel 1
  • ALI Gholipour Soleimani 2
  • Seyed Mahmoud Shabgoo Monsef 2
  • Alireza Farokhbakht Foomani 3
1 Ph.D. Student in Marketing Management, Department of business Management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
2 Assistant Professor, Department of business Management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Management, Bandar Anzali Branch, Islamic Azad University, Bandar Anzali, Iran.
چکیده [English]

The profitability of tourism destinations due to the return of loyal tourists has made tourism one of the leading sectors in the global economy, which is highly dependent on natural and cultural resources and should be used responsibly. The purpose of this study is to explore destination social responsibility dimensions of tourism destinations in Guilan province from the perspective of tourists and to investigate its effect on revisit intention and the effect of destination trust and Tourists’ satisfaction as a mediator and destination reputation as a moderator in this regard, by using sequential exploratory mixed method. At the beginning and in the qualitative stage of research, the economic, environmental, cultural, legal and ethical dimensions of destination social responsibility obtained from classical Grounded theory research method throughIn-depth interview with 12 tourists and coded by using "MAXQDA" software, and then have been tested along with hypotheses which obtained from studying the Iranian and foreign literature, by non-probability sampling and snowball method through a questionnaire from 236 Iranian tourist samples and using structural equation modeling by "PLS" method and software "SPSS". Findings show that destination social responsibility does not have a direct and significant effect on revisit intention. But this relationship was indirectly confirmed through destination trust and Tourists’ satisfaction.. Reputation also has a moderating role in the relationship between environmental, cultural, legal dimensions with trust in the destination and also the ethical dimension with the Tourists’ satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Destination reputation
  • Destination social responsibility
  • Destination trust
  • Revisit Intention
  • Tourists&rsquo
  • satisfaction
اکبری، مرتضی، مهرعلی، مریم، سیدامیری، نادر، دانش، مژگان و رمضان‏پور نرگسی، قاسم (1397). تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری مشتری و جایگاه برند با نقش میانجی ارزش مشتری. فصل‌نامۀ علمی ـ پژوهشی گردشگری و توسعه، 34(2)، ص1-22.
احمدی‌زاد، آرمان، کفچه، پرویز و فرزانه، پاریاد (1399). تأثیر شخصیت مقصد بر بازدید مجدد و ترویج با تأکید بر شناسایی و رضایت )مورد مطالعه: مقصدهای گردشگری استان کردستان(. فصل‌نامۀ علمی ـ پژوهشی گردشگری و توسعه، ۱۰(۲)، ص ۳۳-۵۰.
ایمانی خوشخو، محمدحسین، فرهادی یونکی، مجید و دوستی ایرانی، مهناز (1398). تأثیرگذاری زیرساخت گردشگری بر انتخاب مقصد، مطالعۀ موردی: شهر اصفهان. فصل‌نامۀ علمی ـ پژوهشی گردشگری و توسعه، ۸(۴)، ص ۱۲۶-147.
بیاتی صداقت، مهدیه، سرداری، احمد و یزدانی، ناصر (1396). بررسی رابطۀ بین ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت و وفاداری مشتری (مورد مطالعه: شرکت حمل و نقل مسافری رجاء). دو فصل‌نامۀ علمی-  پژوهشی دانشگاه شاهد، سال بیست و چهارم، دورۀ جدید، 9، ص ۷۷-۹۰.
حسام، مهدی (1398). شناسایی موانع تأسیس و توسعه اقامتگاه‏های بوم‏گردی در نواحی روستایی استان گیلان. فصل‌نامۀ پژوهش‏های روستایی، ۱۰(۳)، ص۵۴۶-559.
حسینی امیری، سید محمود و خراسانی اجبارکلایی، زهرا (1397). کارکردهای مسئولیت اجتماعی بر ارتقای سطح عملکرد کسب و کارها. نشریه علمی ـ پژوهشی کاوش‏های مدیریت بازرگانی، 10(20)، 91-113.
رمضان‌نژاد، یاسر و رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا (1396). ارزیابی فرهنگ محیط زیستی جامعه در مقاصد گردشگری ساحلی روستایی استان گیلان، مطالعات جغرافیای روستایی و ساحلی، ۱(۱)، ص ۳۷-56.
سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1392). روش‏های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: نشر آگه.
عباسی، عباس، زندی لک، مسعود و خلیفه، مجتبی (1394). تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اعتماد به برند و ترجیح برند با نقش میانجی کیفیت ادراک شده و ارزش برند. چشم‏انداز مدیریت بازرگانی، ۱۴(۲۵)، ص ۳۱-۴۴.
فراستخواه، مقصود (1395). روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی با تأکید بر نظریۀ برپایه (گراندد تئوری GTM)، تهران: نشر آگه.
فرزینفر، زهره، سعیدا اردکانی، سعید و نادری بنی، محمود (1395). تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری مشتریان با توجه به نقش میانجی اعتماد و رضایت (مورد مطالعه هتل‏های سه ستاره و چهار ستاره یزد). فصل‏نامه مطالعات مدیریت گردشگری، 11(33)، 63-83.
فعلی‌نیا، آزاده و کیاکجوری، داود (1398). شناسایی شاخص‏های اثربخش تصویرپردازی سازمانی در صنعت گردشگری ایران با استفاده از رویکرد کیفی. فصل‌نامۀ علمی ـ پژوهشی برنامهریزی و توسعۀ گردشگری، ۸(۲)، ص ۲۱۵-232.
قبادی، علیرضا و پوررجبی، میلاد (1398). بررسی نقش مدیریت شهری بر توسعۀ صنعت گردشگری )مطالعۀ موردی: شهرستان صومعه‌سرا(. فصل‌نامۀ توسعۀ پایدار محیط جغرافیایی، ۱(۲)، ص ۶۸-84.
Artigas, E., Yrigoyen, C., Torres Moragac, E., & Barra Villalónc, C (2017). Determinants of trust towards tourist destinations. Journal of Destination Marketing & Management, 6(4), 327-334.
Dedeoğlu, B., Van Niekerk, M., Weinland, J., & Celuch, K (2019). Re-conceptualizing customer-based destination brand equity. Journal of Destination Marketing & Management, 11, 211-230.
ElGammal, W., El-Kassar, A., & Canaan Messarra, L (2018). Corporate ethics, governance and social responsibility in MENA countries. Management Decision, 56(1), 273-291.
Gorondutse, A., Hilman, H., & Nasidi, M (2014). Relationship between Corporate Reputation and Customer Loyalty on Nigerian Food and Beverages Industry: PLS Approach. International Journal of Management and Business Research, 4(2), 125-136.
Horng, J., Hsu, H., & Tsai, Ch (2018). An assessment model of corporate social responsibility practice in the tourism industry. Journal of Sustainable Tourism, 26(7), 1085-1104.
Mannan, M.Chowdhury, N.Sarker, P., & Amir, R. (2019). Modeling customer satisfaction and revisit intention in Bangladeshi dining restaurants. Journal of Modelling in Management, 14(4), 922-947.
Mariño-Romero, J. M., Hernández-Mogollón, J. M., Campón-Cerro, A. M., & Folgado-Fernández, J. A. (2020). Corporate social responsibility in hotels: A proposal of a measurement of its performance through marketing variables. Sustainability12(7), 2961.‏
Martínez, P., Pérez, A., &., del Bosque, I (2013). Measuring Corporate Social Responsibility in tourism: Development and validation of an efficient measurement scale in the hospitality industry. Journal of Travel & Tourism Marketing, 30, 365–385.
Palacios-Florencio, B., del Junco, J., Castellanos-Verdugo, M., & Rosa-Díaz, I (2018). Trust as mediator of corporate social responsibility, image and loyalty in the hotel sector. Journal of Sustainable Tourism, 7(26), 1273-1289.
Park, J., Lee, H., & Kim, C (2013). Corporate social responsibilities, consumer trust and corporate reputation: South Korean consumers' perspectives". Journal of Business Research,  67(3), 295-302.
Seetanah, B., Teeroovengadum, V., & Nunkoo, R (2018). Destination satisfaction and revisit intention of tourists: does the quality of airport services matter?. Journal of Hospitality & Tourism Research, 1(44), 134-148.
Sindhu, M. I., & Arif, M (2017). Corporate Social Responsibility and Loyalty: Intervening influence of Customer Satisfaction and Trust. Cogent Business Management, 4(1), 1-20.
Su, L., Hsu, M., & P. Marshall, K (2014). Understanding the Relationship Of Service Fairness, Emotions, Trust, And Tourist Behavioral Intentions At A City Destination In China. Journal of Travel & Tourism Marketing, 31, 1018–1038.
Su, L., & Huang, Y (2019). How does perceived destination social responsibility impact revisit intentions: The mediating roles of destination preference and relationship quality. Sustainability, 11(1), 133.
Su, L., Huang, S., & Pearceb, J (2018). How does destination social responsibility contribute to environmentally responsible behaviour? A destination resident perspective, Journal of Business Research, 86, 179–189
Su, L., Lian, Q., & Huang, Y (2020). How do tourists' attribution of destination social responsibility motives impact trust and intention to visit? The moderating role of destination reputation. Journal of Tourism Management, 77, 103970.
Su, L., & Swanson, S. R (2017). The effect of destination social responsibility on tourist environmentally responsible behavior: Compared analysis of firsttime and repeat tourists. Tourism Management, 60, 308-321.
Su, L., Swanson, S. R., & He, X. (2020). A scale to measure residents perceptions of destination social responsibility. Journal of Sustainable Tourism28(6), 873-897.‏
Tran, h., Hwang, Y., Yu, C., & Yoo, S (2018). The Effect of Destination Social Responsibility on Tourists’ Satisfaction: The Mediating Role of Emotions. sustainability, 10, 3044.
Yu, C., & Hwang, Y. S. (2019). Do the social responsibility efforts of the destination affect the loyalty of tourists?. Sustainability11(7), 1998.‏