طراحی الگوی تاب‌آوری در صنعت گردشگری براثر بیماری کووید 19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت بازرگانی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، استان مرکزی، ایران.

2 دانشیار مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، استان مرکزی، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت، مؤسسۀ آموزش عالی غیرانتفاعی ـ غیردولتی راه دانش بابل، مازندران، ایران

4 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، مازندران، ایران.

10.22034/jtd.2021.279504.2312

چکیده

این تحقیق با هدف طراحی الگوی تاب‌آوری در صنعت گردشگری در مواجهه با بحران کووید 19 انجام شده است. روش پژوهش کیفی است که از روش نظری داده‌بنیاد استفاده شده است. برای این منظور، با استادان حوزهٔ گردشگری و خبرگان صنعت گردشگری در استان مرکزی مصاحبه شد و، از مصاحبهٔ 11 به بعد، تحلیل داده‌ها به کشف مفاهیم و مقوله‌های جدیدی منجر نشد. با وجود این، برای اطمینان از حصول اشباع نظری، 4 مصاحبۀ دیگر نیز انجام شد و داده‌های مربوط به آن‌ها تحلیل شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها مصاحبهٔ نیمه‌ساختاریافته بود و از نرم‌افزار اطلس تی‌آی برای کدگذاری مصاحبه‌ها استفاده شد. براساس یافته‌های این پژوهش، نوآوری‌ در صنعت گردشگری و دیجیتال‌سازی این صنعت در شیوع بیماری کووید 19 به‌مثابهٔ شرایط علّی در تاب‌آوری صنعت گردشگری تأثیرگذار هستند، عوامل اجتماعی موجود در جامعه و استفاده از تجربیات مدیران خبره در حوزهٔ صنعت گردشگری به‌منزلهٔ عوامل بسترساز، آموزش کارکنان و سیاست‌های انگیزشی و حمایتی به‌منزلهٔ عوامل مداخله‌گر در تاب‌آوری صنعت گردشگری، نقش رسانه‌ها و عوامل فردی در راهبردهای تاب‌آوری در صنعت گردشگری و توسعهٔ اقتصادی به‌منزلهٔ پیامدهای تاب‌آوری در صنعت گردشگری استخراج و شناسایی شدند. در انتهای این مطالعه، توصیه‌هایی مدیریتی برای حل بسیاری از مسائل پدیدآمده در حوزهٔ کسب‌وکار، که ناشی از شرایط فعلی است، اشاره شده است و همچنین دربارهٔ محدودیت‌ها‌‌‌ و دامنهٔ تحقیقات آینده نیز بحث شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a resilience model in the tourism industry in the prevalence of Covid disease 19

نویسندگان [English]

  • Maryam Ghiasabadi Farahani 1
  • Peyman Ghafari Ashtiani 2
  • Hooman Shababi 3
  • Shahrbanoo Gholipour fereidooni 4
1 PhD student in Business Management, Young and Elite Researchers Club, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.
2 Associate Prof., Faculty of Business Management, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
3 Assistant Professor of Management Department, Rahedanesh Institute of Higher Education, Babol. Mazandaran, Iran,
4 Assistant Professor Of Management,Babol unit, Islamic Azad university, Babol, Mazandaran. Iran
چکیده [English]

The main purpose of this study is to design a resilience model in the tourism industry in the prevalence of Covid 19 disease. The research method is qualitative and the statistical population is studied by senior managers of tourism industry in Markazi province. This study used interviews with 15 participants in senior positions in the tourism industry, so the method used is grounded theory, which is used to extract components from Atlas TI software. The content of the interview responses was analyzed, which resulted in 24 sub-themes that were further concentrated on the 6 main topics. The predominant sub-topics that emerged as a result of qualitative research included the need for economic, social, personal, technological, human resource management, and media roles to combat this crisis. This study critiques salient issues based on the arguments in the literature and reflects on the consequences of decision makers. The main implications of this study are set in terms of topics that add to the evolving theory of COVID-19 and the tourism industry. And managerial advice to solve many problems while learning the basics from the current situation. The limitations and scope of future research are also discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resilience
  • tourism development
  • epidemic
  • Markazi province
ابراهیم بای‌سلامی، غلام‌حیدر و شکوهی‌نیا، علی‌اصغر (1397). مهندسی سیستم کسب‌وکارها در طرح «صد هتل، صد کسب‌وکار» برای توسعهٔ گردشگران ایران. تهران: انتشارات ماهواره.
ابراهیمی، سمیرا (1397). بررسی رابطهٔ تاب‌آوری کارآفرینان با تداوم کسب‌وکار، دوازدهمین کنگرهٔ ملی پیشگامان پیشرفت.
آقاجانی، حمید و ازکیا، مصطفی (1394). تحلیل جامعه‌شناختی تأثیرات صنعت گردشگری بر توسعهٔ منطقه‌ای استان گیلان. مطالعات توسعهٔ اجتماعی ایران، 7(4)، 7-28.
اکبری، مجید و انصاری، معصومه (1399). بازشناسی محرک‌های مؤثر بر رقابت‌پذیری سفر و گردشگری برای دوران پساکرونا. مدیریت گردشگری (ویژهنامهٔ همهگیری کووید ۱۹)، 284-253.
خسروی، سالار، نجفی، امیر، محمدی، نبی‌الله و مرجانی، محمدرضا (1398). هم‌بستگی سلامت مالی و تداوم کسب‌وکار بانک‌ها‌‌‌ با میانجی‌گری تاب‌آوری سازمانی. مدیریت ارتقای سلامت، 8(4)، 21-34.
داداش‌پور، هاشم و عادلی، زینب (1394). سنجش ظرفیت‌های تاب‌آوری در مجموعهٔ شهری قزوین. مدیریت بحران، 4(2)، ۷۳-۸۴.
قدمی، محسن (1394). آسیب‌شناسی چالش‌های توسعهٔ پایداری گردشگری. مطالعات توسعهٔ اجتماعی ایران، 8(1)، ۸۶-۹۷.
کلابی، امیرمحمد و کریمی‌راد، سیمین (1399). نوسازی استراتژیک کارآفرینانه در دوران پساکرونا: شرکت‌های فعال در صنعت گردشگری. مدیریت گردشگری (ویژه‌نامهٔ همه‌گیری کووید)، 5(19)، ۲۸۵-۳۰۸.
Abd El-Aziz, T. M., & Stockand, J. D. (2020). Recent progress and challenges in drug development against COVID-19 coronavirus (SARS-CoV-2)-an update on the status. Infection, Genetics and Evolution, 104327.
Bonanno, G. A., & Burton, C. L. (2013). Regulatory flexibility: An individual differences perspective on coping and emotion regulation. Perspectives on Psychological Science, 8(6), 591-612.
Bonanno, G. A., Ho, S. M., Chan, J. C., Kwong, R. S., Cheung, C. K., Wong, C. P., & Wong, V. C. (2008). Psychological resilience and dysfunction among hospitalized survivors of the SARS epidemic in Hong Kong: a latent class approach. Health Psychology, 27(5), 659.
Chen, S., & Bonanno, G. A. (2021). Components of emotion regulation flexibility: Linking latent profiles to depressive and anxious symptoms. Clinical Psychological Science, 9(2), 236-251.
Chuo, H. Y. (2007). Theme park visitors’ responses to the SARS outbreak in Taiwan. In Advances in Hospitality and Leisure. Emerald Group Publishing Limited.
Cohen, J., & Normile, D. (2020). New SARS-like virus in China triggers alarm.
de Sausmarez, N. (2004). Crisis management for the tourism sector: Preliminary considerations in policy development. Tourism and Hospitality Planning & Development, 1(2), 157-172.
Filimonau, V., & De Coteau, D. (2020). Tourism resilience in the context of integrated destination and disaster management (DM2). International Journal of Tourism Research, 22(2), 202-222.
Galatzer-Levy, I. R., & Bonanno, G. A. (2014). Optimism and death: Predicting the course and consequences of depression trajectories in response to heart attack. Psychological Science, 25(12), 2177-2188.
Gautam, S., & Trivedi, U. (2020). Global implications of bio-aerosol in pandemic. Environment, Development and Sustainability, 22(5), 3861-3865.
Ghinai, I., McPherson, T. D., Hunter, J. C., Kirking, H. L., Christiansen, D., Joshi, K., & Uyeki, T. M. (2020). First known person-to-person transmission of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) in the USA. The Lancet, 395(10230), 1137-1144.
Haque, T. H., & Haque, M. O. (2018). The swine flu and its impacts on tourism in Brunei. Journal of Hospitality and Tourism Management, 36, 92-101.
Kannan, R. (2020). Global Covid-19 Pandemic aAnd Its Impact oOn Hotel Industry iIn Gathering Momentum oOf Tourists iIn India-aA Perspective Outlook. Mukt Shabd J, 9, 584.
Kaushal, V., & Srivastava, S. (2021). Hospitality and tourism industry amid COVID-19 pandemic: Perspectives on challenges and learnings from India. International Journal of Hospitality Management, 92, 102707.
Liang, H., & Acharya, G. (2020). Novel corona virus disease (COVID‐19) in pregnancy: What clinical recommendations to follow? Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica, 99(4), 439-442.
Nguyen, L. M., Liu, J., Scheinberg, K., & Takáč, M. (2017). Stochastic recursive gradient algorithm for nonconvex optimization. arXiv preprint arXiv:1705.07261.
Nkengasong, J. N. (2021). COVID-19: unprecedented but expected. Nature Medicine, 27(3), 364-364.
Ntounis, N., Parker, C., Skinner, H., Steadman, C., & Warnaby, G. (20212022). Tourism and Hospitality industry resilience during the Covid-19 pandemic: Evidence from England. Current Issues in Tourism, 1-14.25(1), 46-59.
Peeri, N. C., Shrestha, N., Rahman, M. S., Zaki, R., Tan, Z., Bibi, S., .... & Haque, U. (2020). The SARS, MERS and novel coronavirus (COVID-19) epidemics, the newest and biggest global health threats: what lessons have we learned? International journal of epidemiology, 49(3), 717-726.
Prayag, G., Spector, S., Orchiston, C., & Chowdhury, M. (2020). Psychological resilience, organizational resilience and life satisfaction in tourism firms: Insights from the Canterbury earthquakes. Current Issues in Tourism, 23(10), 1216-1233.
Salehi Abarquee, M. A., Amiri M., Olfat L., & Feizi K., (2018)., A Framework for Evaluating Organizational Resilience in Iran Leather Industry. Modern Research in Decision Making, 3(3), 105-128.
Sharma, G. D., Thomas, A., & Paul, J. (2021). Reviving tourism industry post-COVID-19: A resilience-based framework. Tourism Management Perspectives, 37, 100786.
Theron, L. (2020). Adolescent versus adult explanations of resilience enablers: A South African study. Youth & Society, 52(1), 78-98.
Torabi, S. A., Giahi, R., Sahebjamnia, N. (2016)., An enhanced risk assessment framework for business continuity management systems. Safety Science, 89, 201-218.
Traskevich, A., & Fontanari, M. (2021). Tourism potentials in post-COVID19: The concept of destination resilience for advanced sustainable management in tourism. Tourism Planning & Development, 1-25.
UNWTO (2017). Tourism Highlights.: 2017 Edition. World Tourism Organization (UNWTO). 1 July 2017. doi:10.18111/9789284419029. ISBN 978-92-844-1902-9.
World Health Organization (WHO). (2003). The world health report 2003: shaping the future. World Health Organization.
Wujtewicz, M., Dylczyk-Sommer, A., Aszkiełowicz, A., Zdanowski, S., Piwowarczyk, S., & Owczuk, R. (2020). COVID-19–what should anaethesiologists and intensivists know about it? Anaesthesiology Intensive Therapy, 52(1), 34-41.
Xu, X. W., Wu, X. X., Jiang, X. G., Xu, K. J., Ying, L. J., Ma, C. L, & Li, L. J. (2020). Clinical findings in a group of patients infected with the 2019 novel coronavirus (SARS-Cov-2) outside of Wuhan, China: retrospective case series. BMJ, 368.
Zhang, H., Cho, T., & Wang, H. (2020). The impact of a terminal high altitude area defense incident on tourism risk perception and attitude change of Chinese tourists traveling to South Korea. Sustainability, 12(1), 7.