الگوی فضایی رفتار گردشگران در مقصدهای گردشگری تحلیلی بر چیدمان فضایی حرکت‌های بازدیدکنندگان در محدودۀ بافت تاریخی شهر یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری دانشگاه خوارزمی، تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه خوارزمی، تهران، تهران، ایران.

10.22034/jtd.2021.291264.2375

چکیده

در چند دهۀ اخیر، محققان بر تشریح رفتار فضایی تحرک گردشگران در مقصدهای شهری تأکید داشته‌‌اند، به‌گونه‌ای که دستیابی به استراتژی‌های بهینه برای توسعۀ گردشگری شهری نیازمند شناخت قاعدۀ معمول میان رفتار کاربران و فضای مقصدهای گردشگری است. هدف از این مطالعه شناسایی الگوی رفتار فضایی بازدیدکنندگان به‌منظور توسعۀ گردشگری در بافت تاریخی یزد است. در این پژوهش کاربردی، با روش توصیفی ـ تحلیلی، تحرکات بازدیدکنندگان در مجموعۀ بافت تاریخی شهر یزد ارزیابی شده است. به این منظور، از مجموع جامعۀ آماری سالانۀ گردشگران شهر یزد، با استفاده از روش کوکران، 360 گردشگر در محدودۀ بافت تاریخی شهر یزد تصادفی انتخاب و اطلاعات با روش پرسش‌نامه‌های مصاحبه‌ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی  GISجمع‌آوری شدند. در مرحلۀ تجزیه‌و‌تحلیل، از آزمون‌های تی‌دو نمونۀ مستقل، آنالیز واریانس یک‌طرفه، ضریب هم‌بستگی پیرسون و رگرسیون خطی در نرم‌افزار SPSS بهره گرفته شد. درنهایت، تحلیل الگوی فضایی تحرک بازدیدکنندگان در نقشه‌های شناختی آنان با روش چیدمان فضایی AGRAPH انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که شاخص میزان درآمد، ویژگی‌های سفر گردشگران از نظر ویژگی‌های فردی گردشگران؛ شاخص الگوی تحرک و ویژگی‌های فیزیکی مقصد و شاخص شدت پراکنش جاذبه‌ها/فعالیت‌ها بیشترین تأثیر را در تحرک فضایی بازدیدکنندگان بافت تاریخی شهر یزد داشته‌اند. درنهایت، با توجه به نقشه‌های شناختی بازدیدکنندگان، هفت الگوی رفتار جابه‌جایی فضایی در مقصد شناسایی شد. براساس الگوی نهایی، گره مجموعۀ امیرچخماق بهترین شرایط را در بافت تاریخی شهر یزد دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial pattern of tourism behavior in tourist destinations; An analysis of the space syntax of visitors' movements in the historical context of Yazd city

نویسندگان [English]

  • simin Tavallaei 1
  • Hamid Rokhsari 2
1 Professor of Geography and Tourism Planning, Kharazmi University, Tehran.Iran
2 PhD student Geography and Urban Planning of University of Kharazmi, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In recent decades; Researchers have focused on explaining the spatial behavior of tourist movement in urban destinations. So that; Achieving optimal strategies for the development of urban tourism requires understanding the usual rule between user behavior and the space of tourist destinations. The purpose of this study is to identify the pattern of spatial behavior of visitors in order to develop tourism in the historical context of Yazd. This applied research has been evaluated by descriptive-analytical method. and; From the total annual statistical population of tourists in Yazd city, 360 tourists were randomly selected using the Cochran method in the historical context and information was collected from interview questionnaires and GIS system. In the analysis stage, two independent sample t-tests, one-way analysis of variance, Pearson correlation coefficient and linear regression were used in SPSS software. Finally, the analysis of the spatial pattern of visitors' movement in their cognitive maps has been done with the AGRAPH spatial arrangement method. The results show that in terms of individual characteristics of tourists; Income rate index, tourist travel characteristics; Movement pattern index and physical characteristics of the destination; The intensity of the distribution of attractions / activities had the most impact on the spatial movement of visitors to the historical context of Yazd. Finally, according to the cognitive maps of the visitors, seven patterns of space movement behavior in the destination have been identified. According to the final pattern, Amir Chakhmaq complex node has the best conditions in the historical context of Yazd.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial pattern
  • Space syntax
  • urban tourism
  • historical context
  • Yazd city
حیدری، رحیم، صفرپور، میثم و آذری، مهدی (1392). بررسی و تحلیل الگوی رفتاری گردشگران در دسترسی به جاذبه‌های شهری با استفاده از GIS (مطالعۀ موردی: شهر شیراز(. فصلنامۀ پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، 4(12)، 1-22.
سرایی، محمدحسین، حیدری چیانه، رحیم، صفرپور، میثم و شاکری، یونس (1393). ارائۀ الگویی فضایی جهت تعیین مسیرهای ویژۀ گردشگری شهری (نمونه: شهر شیراز). فصلنامۀ برنامه‌ریزی و توسعۀ گردشگری، 3(10)، 147-161.
شکوئی، حسین و موحد، علی (1381). شناخت الگوی فضای توریستی شهر اصفهان با استفاده از سیستم GIS. فصلنامۀ برنامه‌ریزی و آمایش فضا، 6(۴)، 95-۱۱۴.
صفایی‌پور، مسعود و مرادی مفرد، سمیرا (1395). تحلیل الگوی رفتاری گردشگران در دسترسی به جاذبه‌های شهری (موردمطالعه: شهر کرمانشاه). فصلنامۀ فضای گردشگری، 5(18)، 125-141.
عباس‌زاده، مظفر، شمس‌الدینی، نسیم و پوراسد، علی (1398). ارزیابی توزیع فضایی زیرساخت‌های اولیۀ گردشگری با تأکید بر تحرک محور گردشگری ـ تاریخی در محدودۀ بافت تاریخی ـ فرهنگی شهر ارومیه. فصلنامۀ گردشگری شهری، 6(4)، 111-128.
کمانداری، محسن و مستوفی‌الممالکی، رضا (1395). بررسی و تحلیل فضای گردشگری شهری به‌منظور ارائۀ مسیرهای ویژۀ گردشگری (موردشناسی: شهر کرمان). فصلنامۀ جغرافیا و آمایش شهری ـ منطقه‌ای، 6(18)، 135-151.
Baraglia, R., Muntean, C. I., Nardini, F. M., & Silvestri, F. (2013). LearNext: Learning to Predict Tourists Movements. In Proceedings of the 22nd ACM International Conference on Information & Knowledge Management (751-756).
Beeco, J. A., Huang, W. J., Hallo, J. C., Norman, W. C., McGehee, N. G., McGee, J., & Goetcheus, C. (2013). GPS Tracking of Travel Routes of Wanderers and Planners, Tourism Geographies: An International Journal of Tourism Space. Place and Environment, 15(3), 551-573.
Caldeira, A. M., & Kastenholz, E. (2015). Spatiotemporal behaviour of the urban multi-attraction tourist: Does distance travelled from country of origin make a difference? Tourism & Management Studies, 11(1), 91-97.
Caldeira, A. M., & Kastenholz, E. (2017). Tourists’ spatial behaviour in urban destinations: The effect of prior destination experience. Journal Of Vacation Marketing, 24(3), 247-260.
Caldeira, A. M., & Kastenholz, E. (2019). Spatiotemporal tourist behaviour in urban destinations: a framework of analysis. Tourism Geographies, 22(1), 22-50.
Chang, H. H. (2013). Wayfinding strategies and tourist anxiety in unfamiliar destinations. Tourism Geographies, 15(3), 529-550.
Chantre-Astaiza, A., Fuentes-Moraleda, L., Muñoz-Mazón, A., & Ramirez-Gonzalez, G. (2019). Science Mapping of Tourist Mobility 1980–2019. Technological Advancements in the Collection of the Data for Tourist Traceability. Sustainability, 11(17), 1-32.
Christie, M. R., & Morrison, A. M. (1985). The Tourism System: An Introductory Text. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
Dejbakhsh, S., Arrowsmith, C., & Jackson, M. (2011). “Cultural Influence on Spatial Behaviour. Tourism Geographies, 13)1(, 91-111.
Driver, B., & Tocher, S. R. (1979). Towards a behavioral interpretation of recreational engagements with implications for planning. In C. S. Van Doren, C. B., Priddle, G. B., & Lewis, J. E. (Eds.), Land and Leisure: Concepts and Methods in Outdoor Recreation. Routledge.
Edwards, D., Dickson, T., Griffin, A., & Hayllar, B. (2010). Tracking the urban visitor: Methods for examining tourists’ spatial behaviour and visual representations. Cultural tourism research methods, 104-114.
Edwards, D., & Griffin, T. (2013). Understanding tourists’ spatial behaviour: GPS tracking as an aid to sustainable destination management. Journal of Sustainable Tourism, 21(4), 580-595.
Fakeye, P., & Crompton, J. (1991). Image differences between prospective, first-time, and repeat tourists to the Lower Rio Grande Valley. Journal of Travel Research, 30(2), 10-16.
Flognfeldt, T. (1999). Traveler geographic origin and market segmentation: The multi trips destination case. Journal of Travel and Tourism Marketing, 8(1), 111-124.
Flognfeldt, T. (2005). The tourist route system-models of travelling patterns. Belgeo, 1(1-2), 35-58.
Gospodini, A. (2001). Urban Design, Urban Space Morphology, Urban Tourism: An Emerging New Paradigm Concerning Their Relationship. European Planning Studies, 9(7), 925-934.
Gutierrez, J., Garcia-Palomares, J. C., Romanillos, G., & Salas-Olmedo, M. H. (2017). The eruption of Airbnb in tourist cities: Comparing spatial patterns of hotels and peer-to-peer accommodation in Barcelona. Tourism Management, 62, 278-291.
Hanson, S., & Hanson, P. (1981). The travel-activity patterns of urban residents: Dimensions and relationships to socio-demographic characteristics. Economic Geography, 57(4), 332-347.
Hillier, B., Penn, A., Hanson, J., Grajewski, T., & Xu, J., (1993). Natural movement: Or, configuration and attraction in urban pedestrian movement. Environment and Planning B: Planning and Design, 20(1), 29-66.
Jin, Q., Hu, H., & Kavan, P. (2016). Factors Influencing Perceived Crowding of Tourists and Sustainable Tourism Destination Management. Sustainability, 8(10), 1-17.
Kadar, B. (2012). Spatial Patterns of Urban Tourism in Vienna, Prague and Budapest. Metropolitan Regions in Europe, 277-312.
Kadar, B. (2015). A network-based spatial planning method for sustainable urban tourism, Conference: REGIONAL STUDIES ASSOCIATION Tourism Research Network Workshop Metropolitan Tourism Experience Development: Diversion and ConnectivityAt: Budapest. 9-31.
Kastenholz, E., Euse´bio, C., & Carneiro, M. J. (2013). Studying factors influencing repeat visitation of cultural tourists. Journal of Vacation Marketing, 19(4), 343-358.
Kempermann, A. D., & Joh, C. H. (2003). Comparing first-time and repeat visitors’ activity patterns. Tourism Analysis, 8(2), 159-164.
Keul, A., & Kühberger, A. (1997). Tracking the Salzburg Tourist. Annals of Tourism Research, 24(4), 1008-1012.
Koo, T. T., Wu, C. L., & Dwyer, L. (2012). Dispersal of visitors within destinations: Descriptive measures and underlying drivers. Tourism Management, 33(5), 1209-1219.
Lau, G., & McKercher, B. (2006). Understanding tourist movement patterns in a destination: A GIS approach. Tourism and Hospitality Research, 7(1), 39-49.
Lew, A. A., & McKercher, B. (2002). Trip destinations, gateways and itineraries: The example of Hong Kong. Tourism Management, 23(6), 609-621.
Lew, A., & McKercher, B. (2006). Modeling tourist movements: A local destination analysis. Annals of Tourism Research, 33(2), 403-423.
Li, Y., Xiao, L., Ye, Y., Xu, W., & Law, A. (2016). Understanding tourist space at a historic site through space syntax analysis: The case of Gulangyu, China. Tourism Management, 52, 30-43.
Lue, C. C., Crompton, J. L., & Fesenmaier, D. R. (1993). Conceptualization of multi-destination pleasure trips. Annals of Tourism Research, 20(2), 289-301.
Mansouri, M., & Ujang, N. (2017). Space syntax analysis of tourists’ movement patterns in the historical district of Kuala Lumpur, Malaysia. Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability, 10(2), 163-180.
Manum, B., Rusten, E., & Benze, P. )2005(. Agraph, Software for Drawing and Calculating Space Syntax Graphs. 5th International Space Syntax Symposium, In Proceedings of the 5th Space Syntax Symposium (pp. 96-103).
McKercher, B., & Lew, A. A. (2004). Tourist Flows and the Spatial Distribution of Tourists. A Companion to Tourism, 36.
McKercher, B., & Lau, G. (2008). Movement Patterns of Tourists within a Destination. Tourism Geographies, 10(3), 355-374.
McKercher, B., Shoval, N., Ng, E., & Birenboim, A. (2012). First and repeat visitor behaviour: GPS tracking and GIS analysis in Hong Kong. Tourism Geographies, 14(1), 147-161.
Mings, R. C., & McHugh, K. E. (1992). The spatial configuration of travel to yellowstone national park. Journal of Travel Research, 30(4), 38-46.
Modsching, M., Kramer, R., Hagen, K. T., & Gretzel, U. (2008). Using Location-based Tracking Data to Analyze the Movements of City Tourists. Information Technology & Tourism, 10(1), 31-42.
Muñoz-Mazón, A., Fuentes-Moraleda, L., Chantre-Astaiza, A., & Burbano-Fernandez, M. F. (2019). The Study of Tourist Movements in Tourist Historic Cities: A Comparative Analysis of the Applicability of Four Different Tools. Sustainability, 11(19), 1-26.
Neuts, B., & Nijkamp, P. (2011). Crowding Perception in a Tourist City: A Question of Preference (No. TI 2011-140/3). SSRN Electronic Journal. Amsterdam: Tinbergen Institute Discussion Paper.
Oppermann, M. (1995). A Model of Travel Itineraries. Journal of Travel Research, 33(4), 57-61.
Pettersson, R., & Zillinger, M. (2011). Time and Space in Event Behaviour: Tracking Visitors by GPS. Tourism Geographies, 13(1), 1-20.
Popp, M. (2012). Positive and Negative Urban Tourist Crowding: Florence, Italy. Tourism Geographies, 14(1), 50-72.
Russo, A. P. (2002). The Vicious Circle’ of Tourism Development in Heritage Cities. Annals of Tourism Research, 29(1), 165-182.
Scuttari, A., Lucia, M. D., & Martini, U. (2013). Integrated planning for sustainable tourism and mobility”. A tourism traffic analysis in Italy’s South Tyrol region. Journal of Sustainable Tourism, 21(4), 614-637.
Segui-Llinas, M., & Capella-Cervera, J. E. (2006). Spanish Package Holiday Tourism to China: Spatial Patterns and Tourist Attractions. Tourism Geographies, 8(3), 233-252.
Shoval, N., & Raveh, A. (2004). Categorization of tourist attractions and the modelling of tourist cities: Based on the co-plot method of multivariate analysis. Tourism Management, 25(6), 741-750.
Shoval, N., & Isaacson, M. (2007). Sequence alignment as a method for human activity analysis in space and time. Annals of the Association of American Geographers, 97(2), 282-297.
Shoval, N. (2008). Tracking technologies and urban analysis. Cities, 25(1), 21-28.
Simpson, F. (1999). Tourist Impact in the Historic Centre of Prague: Resident and Visitor Perceptions of the Historic Built Environment. The Geographical Journal, 165(2),173-183.
Tideswell, C., & Faulkner, B. (1999). Multidestination travel patterns of international visitors to Queensland. Journal of Travel Research, 37(4), 364-374.
Tussyadiah, I. P., & Zach, F. J. (2012). The role of geo-based technology in place experiences. Annals of Tourism Research, 39(2), 780-800.
Uoosang, Y., Choi, H. Y., & Oh, J. (2012). Analysis on city tour routes in relation to urban spatial structure and pedestrian movement. A: Conference of the International Forum on Urbanism. In 6th Conference of the International Forum on Urbanism (IFoU): TOURBANISM, Barcelona, 25-27 gener (1-10).
Versichele, M., De Groote, L., Bouuaert, M. C., Neutens, T., Moerman, I., & Van de Weghe, N. (2014). Pattern mining in tourist attraction visits through association rule learning on Bluetooth tracking data: a case study of Ghent, Belgium. Tourism Management, 44, 67-81.
Witte, A. (2021). Revisiting walking as mobile place-making practice: a discursive perspective. Tourism Geographie, 1-23.
Xia, J., Zeephongsekul, P., & Arrowsmith, C. (2009). Modelling spatio-temporal movement of tourists using finite Markov chains. Mathematics and Computers in Simulation, 79(5), 1544-1553.
Xia, J., Evans, F. H., Spilsbury, K., Ciesielski, V., Arrowsmith, C., & Wright, G. (2010). Market segments based on the dominant movement patterns of tourists. Tourism Management, 31(4), 464-469.
Xia, J., Zeephongsekul, P., & Packer, D. (2011). Spatial and temporal modelling of tourist movements using Semi-Markov processes. Tourism Management, 32(4), 844-851.
Zoltan, J., & McKercher, B. (2015). Analysing intra-destination movements and activity participation of tourists through destination card consumption. Tourism Geographies, 17(1), 19-35.