تأثیر مدیریت انتظامی تفرجگاه‌های پیراشهری بر رضایتمندی ساکنان محلی (مورد مطالعه: منطقه طرقبه و شاندیز مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختة کارشناسی ارشد رشتة پیشگیری از جرم، دانشگاه علوم انتظامی امین

2 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه علوم انتظامی امین

3 دانش‌آموختة دکتری جغرافیا، دانشکدة علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی

10.22034/jtd.2021.285843.2347

چکیده

منطقة طرقبه و شاندیز مشهد به دلیل قرارگرفتن در برنامه‌ریزی توسعة گردشگری و اشتهار به‌منزلة هدف گردشگری با حجم انبوه حضور و ورود گردشگر مواجه بوده و این موضع ضمن فراهم‌کردن فرصت‌های مختلف، مشکلاتی را در زمینه‌های گوناگون ازجمله مسائل انتظامی برای ساکنان محلی فراهم کرده است. این تحقیق با هدف بررسی تأثیر مدیریت انتظامی تفرجگاه‌های پیراشهری بر رضایتمندی ساکنان محلی مناطق طرقبه و شاندیز مشهد انجام می‌شود و از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و برحسب نحوة گردآوری داده‌ها توصیفی ـ پیمایشی است. جامعة آماری جمعیت هجده‌ساله و بیشتر منطقه است که برابر نتایج آخرین سرشماری برابر با 48520 نفر بودند. حجم نمونه براساس فرمول کوکران 384 نفر تعیین شد. روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای است. ابزار تحقیق پرسش‌نامه بوده و به‌منظور ارزیابی روایی پرسش‌نامه از روایی صوری و همچنین روایی سازه و برای تأیید پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده و درنهایت از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار اسمارت پی.ال.اس برای آزمون فرضیات استفاده شده است. یافته‌های نشان می‌دهند که اقدامات پلیس در پیشگیری از جرم، کنترل و مقابله با جرم، مدیریت ترافیک و حمل‌ونقل جاده‌ای و درنهایت اقدامات پلیس در نظارت بر عملکرد اماکن تفریحی ـ گردشگری، تأثیر مثبت و معناداری در رضایتمندی ساکنانِ منطقة طرقبه و شاندیز مشهد دارد. چنانچه اقدامات مدیریت انتظامی تلفیقی از اقدامات پیشگیرانه، مقابله‌ای و کنترلی، مدیریت ترافیک و نظارت بر حوزه‌های گردشگری باشد، می‌تواند رضایت ساکنان محلی را جلب کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of disciplinary management of suburban resorts on the satisfaction of local residents (Case study: Torqabeh and Shandiz areas of Mashhad)

نویسندگان [English]

  • hassan momen 1
  • Naser Bayat 2
  • yousef alipour 3
1 Master of Crime Preventio, Amin police University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Geography, Amin police University, Tehran, Iran
3 PhD of Climatology, Faculty of Geographical Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Torqabeh and Shandiz region has faced a large number of tourist arrivals in recent years due to its location in the tourism target area. This situation, while creating various opportunities, has provided problems for local residents in various fields, including law enforcement issues. The present study is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection. The statistical population of the population is 18 years and older, which according to the results of the last census is equal to 48520 people and the number of sample size according to Cochran's formula is 384 people. Multi-stage cluster sampling method and research tool is a questionnaire. In order to evaluate the validity of the questionnaire from face validity and construct validity; Cronbach's alpha coefficient and combined reliability were used to confirm the reliability and structural equation modeling was used to test the hypotheses. Findings show that police actions in crime prevention, crime control and control, traffic management and road transport, and finally police actions in monitoring the performance of recreational-tourist facilities, have a positive and significant effect on the satisfaction of residents of Torqabeh and Shandiz districts of Mashhad. If the actions of the police are a combination of preventive, counter and control measures, traffic management and monitoring of tourism areas, it can satisfy local residents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disciplinary management
  • Crime control and confrontation
  • Traffic and road transport management
  • Crime Prevention
  • Torqabeh and Shandiz
اژدری، ایوب، اسدی کشکولی، اسد و بیرجندی، فاطمه (1398). بایدها و نبایدهای رفتار پلیس در حفظ و ارتقای حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران. ماهنامة آفاق علوم انسانی، ۱۲(۲۷)، ص 35-19.
آقائی، واحد و محمدی، هوشمند (1398). رابطة متقابل امنیت و گردشگری با تأکید بر استان اردبیل. نشریة علمی انتظامی اردبیل، ۱۳۹۸(۲۲)، ص 47-74.
بادلی، محمدباقر، بختیاری، تقی و بدرخانی، حسین (1393). بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی اصناف از عملکرد پلیس نظارت بر اماکن عمومی. فصلنامة پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی، ۹(۴)، ص ۱۱۵-۱۳۴.
بحرینی‌زاده، منیجه و موسوی، سید احمد (1391). تبیین ابعاد و شاخص‌های کیفیت خدمات انتظامی کلانتری‌های استان بوشهر از دیدگاه شهروندان و تعیین الویت‌ها و ارائة راهکارهای ارتقای آن با استفاده از مدل تحلیل شکاف سروکوال. فصل‌نامة پژوهش‌های مدیریت انتظامی، ۷(۴)، ص ۵۶۹-595.
برزگر، صادق (1397). سنجش میزان رضایتمندی از کیفیت محیط مکان‌های گردشگری، مطالعة موردی: شهر گرگان. نشریة گردشگری شهری، ۵(۴)، ص ۱-۱۸.
پور، سمیرا، سعادت‌یار، فهیمه سادات و بیطرف، فاطمه (1393). رﺿﺎﻳﺖ از ﭘﻠﻴﺲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در ﻣﻴﺎن دانشجویان دانشگاه‌های شهر اصفهان. فصل‌نامة انتظام اجتماعی،۶(۳)، ص ۵۷-۸۰.
توحیدی، محمد (1397). نقش مدیریتی رؤسای کلانتری در رضایتمندی مردم از خدمات پلیس (مطالعة موردی: فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی). پایان‌نامة کارشناسی ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی دانشکدة فرماندهی و ستاد (دافوس)، دانشگاه علوم انتظامی.
خلیلوند، کلثوم، آرمان، خلیل و قاسمی، مالک (1395). نقش نیروی انتظامی در امنیت گردشگری (مطالعه موردی: استان ایلام). دومین کنفرانس بین‌المللی ایده‌های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری، اردبیل، 1395.
درویشى، صیاد، محمدى مقدم، یوسف و میرزاخانى، عبدالرحمن (1397). تأثیر اقدامات مدیریت انتظامى در پیشگیرى وضعى از جرم. فصل‌نامة پژوهش‌هاى مدیریت انتظامى. ۱۳(۳)، ص ۳۹۹-417.
سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1385). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: نشر جامعه‌شناسان.
شایان، حمید و مودودی، مهدی (1390). تغییرات کارکردی مؤثر بر جمعیت‌پذیری، بخش شاندیز مشهد. پژوهش‌های جغرافیای انسانی. ۴۴(۱)، ص 173-190.
شربتی، اکبر (1394). تحلیلی بر میزان احساس امنیت گردشگران شهری (مطالعة موردی: گردشگران داخلی شهر گرگان). پژوهش‌نامه جغرافیای انتظامی، ۴(۱۳)، ص ۱۲۳-146.
شیرمحمدی، یزدان، جلالیان، سید اسحاق، رضاعلی، منصور و بهرامی، مریم (1398). اثر رضایت ساکنان از مقصد گردشگری بر تبلیغات دهان‌به‌دهان با میانجی‌گری دلبستگی به مکان و تعامل (مورد مطالعه: منطقة گردشگری ماسوله و قلعه رودخان). پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، ۱۱(۴۱)، ص ۱۶۵-178.
صابری‌فر، رستم (1398). بررسی رضایت‌مندی از کیفیت خدمات ارائه‌شده در شهرهای مقصد گردشگری از دیدگاه گردشگران داخلی (مورد مطالعه: شهر مشهد). فصل‌نامة جغرافیایی فضای گردشگری. ۸(۳۰)، ص ۱۲۵-138.
صابری، حمید، کیان ارثی، علی اکبر، شفیعی، حمید و امینی، محسن (1397). بررسی امکان ایجاد تفرجگاه پیراشهری در منطقه اصفهانک با هدف پاسخ‌گویی به نیاز شهر اصفهان. سومین همایش بین المللی وششمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار.
علیزاده، ابراهیم، احمدوند، علی محمد، حاتمی، حمیدرضا و رضایی، علی محمد (1392). تبیین مفهوم رضایت شهروندان از رفتار پلیس. پژوهش‌نامة نظم و امنیت انتظامی. ۷(۳)، ۲۹-52.
فیروزی، غزال (1398). کیفیت خدمات و رضایت مشتریان در بخش گردشگری: تلفیقی از مطالعات فارسی‌زبان. فصل‌نامة هنر و تمدن شرق. ۷(۲۳)، ص 3۱-3۸.
قادرمرزی، حامد (1395). سنجش رضایت گردشگران از کیفیت خدمات تفرجگاه‌های پیراشهری، مطالعة موردی: پارک آبیدر سنندج. فصلنامة علمی ـ پژوهشی گردشگری شهری، ۵(۱)، ص 69-82.
قنبری، سیروس، فتاحی، احدالله و نصیری، خدیجه (1398). سنجش رضایتمندی گردشگران از کیفیت خدمات گردشگری با استفاده از مدل کانو- سروکوال، (مطالعۀ موردی: روستاهای دهستان سپیددشت، شهرستان خرم‌آباد، استان لرستان). فصل‌نامة آمایش جغرافیایی فضا. ۹(۳۳)، ص ۱۱۵-۱۳۰.
قهرمانی، علی اکبر (1392). بررسی رابطه بین انتظارات حاکمیت از پلیس با رویکرد پلیس جامعه‌محور. پژوهش‌نامة نظم و امنیت انتظامی. ۶(۲)، ص ۹۱-۱۱۴.
کیانی سلمی، صدیقه و بیگلری نیا، معصومه (1396). شناسایی و اولویت‌بندی ابعاد امنیت و اثر آن بر توسعه گردشگری در مناطق شهری (موردمطالعه: شهر کاشان). پژوهش‌نامة جغرافیای انتظامی، ۵(۲۰)، ص ۵۹-88.
کیانی سلمی، صدیقه، صادقیان، نجمه و نوروزی آورگانی، اصغر (1399). شناسایی اثرات و تحلیل نقش گردشگری در رضایتمندی و حمایت ساکنان مقاصد گردشگری (مطالعة موردی: گردشگاه سیاسرد بروجن). مطالعات ساختار و کارکرد شهری. ۷(۲۴)، ص 205-229.
گرجی کرسامی، علی (1396). میزان رضایت‌مندی گردشگران از عملکرد فرماندهی انتظامی استان مازندران درخصوص طرح امنیت اجتماعی (مورد مطالعه: شهرستان بابلسر). پژوهش‌نامة جغرافیای انتظامی. ۵(۱۹)، ص 164-133.
مرکز آمار ایران (1383). سالنامه‌ی آماری کشور. تهران: دفتر انتشارات و اطلاع‌رسانی.
Kristina, M. (2009). Public Satisfaction with Police: The Importance of Procedural Justice and Police Performance in Police-Citizen Encounters. Australian & New Zealand Journal of Criminology, 42(2), 159–178.
Mawby, R. I., Tecău, A. S., Constantin, C. P., Chițu, I. B., & Tescașiu, B. (2016). Addressing the security concerns of locals and visitors for the sustainable development of tourist destinations. Sustainability8(6), 524.‏
Posick, C., Rocque, M., & McDevitt, J. (2013). One scale fits all? Assessing racial differences in the measurement of attitudes toward the police. Race and Justice3(3), 190-209.‏
Renauer, B. C. (2007). Reducing fear of crime: citizen, police, or government responsibility?. Police Quarterly10(1), 41-62.‏
- Rogge, N., & Verschelde, M. (2013). A composite index of citizen satisfaction with local police services. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 36(2), 238 – 262.
Roh, S., & Oliver, W. M. (2005). Effects of community policing upon fear of crime: Understanding the causal linkage. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management28(4), 670-683.‏
Skogan, W.G. (2005). Citizen Satisfaction with Police Encounters. Police Quarterly, 8(3), 298-321.
Skogan, W. G., & Hartnett, S. M. (1999). Community policing, Chicago style. Oxford University Press.‏
Tyler, T. R. (2005). Policing in black and white: Ethnic group differences in trust and confidence in the police. Police Quarterly, 8(3): 322-342.
Weitzer, R., & Tuch, S. A. (2005). Determinants of public satisfaction with the police. Police quarterly8(3), 279-297.‏