تأثیر مدیریت انتظامی تفرجگاه های پیراشهری بر رضایت مندی ساکنان محلی (مورد مطالعه: منطقه طرقبه و شاندیز مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی

2 گروه آموزشی جغرافیا دانشکده فرماندهی و ستاد، دانشگاه علوم انتظامی امین

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته پیشگیری از جرم، دانشگاه علوم انتظامی امین

10.22034/jtd.2021.285843.2347

چکیده

منطقه طرقبه و شاندیز مشهد به دلیل قرار گرفتن در برنامه ریزی توسعه گردشگری و اشتهار به عنوان هدف گردشگری با حجم انبوه حضور و ورود گردشگر مواجه بوده و این موضع ضمن ایجاد فرصت های مختلف، مشکلاتی را در زمینه های گوناگون از جمله مسائل انتظامی برای ساکنین محلی فراهم نموده است. این تحقیق با هدف بررسی تأثیر مدیریت انتظامی تفرجگاه های پیراشهری بر رضایت مندی ساکنان محلی مناطق طرقبه و شاندیز مشهد انجام می شود و از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و برحسب نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری جمعیت 18ساله و بیشتر منطقه است که برابر نتایج آخرین سرشماری برابر با 48520 نفر بودند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر تعیین شد. روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای است. ابزار تحقیق پرسشنامه بود ه و به‌ منظور ارزیابی روایی پرسشنامه از روایی صوری و همچنین روایی سازه و برای تائید پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده گردیده و درنهایت از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم افزار smartpls برای آزمون فرضیات استفاده شده است. یافته‌های نشان می دهند که اقدامات پلیس در پیشگیری از جرم، کنترل و مقابله با جرم، مدیریت ترافیک و حمل‌ونقل جاده‌ای و در نهایت اقدامات پلیس در نظارت بر عملکرد اماکن تفریحی-گردشگری، تأثیر مثبت و معناداری بر رضایتمندی ساکنانِ منطقه طرقبه و شاندیز مشهد دارد. چنانچه اقدامات مدیریت انتظامی تلفیقی از اقدامات پیشگیرانه، مقابله ای و کنترلی، مدیریت ترافیک و نظارت بر حوزه های گردشگری باشد، میتواند رضایت ساکنین محلی را جلب نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of disciplinary management of suburban resorts on the satisfaction of local residents (Case study: Torqabeh and Shandiz areas of Mashhad)

نویسندگان [English]

  • yousef alipour 1
  • Naser Bayat 2
  • hassan momen 3
1 PhD of Climatology, Faculty of Geographical Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran Email: sadrausef@yahoo.com
2 Department of geography. faculty of command & staff, Amin Police University
3 Master of Crime Preventio, Amin police University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Torqabeh and Shandiz region has faced a large number of tourist arrivals in recent years due to its location in the tourism target area. This situation, while creating various opportunities, has provided problems for local residents in various fields, including law enforcement issues. The present study is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection. The statistical population of the population is 18 years and older, which according to the results of the last census is equal to 48520 people and the number of sample size according to Cochran's formula is 384 people. Multi-stage cluster sampling method and research tool is a questionnaire. In order to evaluate the validity of the questionnaire from face validity and construct validity; Cronbach's alpha coefficient and combined reliability were used to confirm the reliability and structural equation modeling was used to test the hypotheses. Findings show that police actions in crime prevention, crime control and control, traffic management and road transport, and finally police actions in monitoring the performance of recreational-tourist facilities, have a positive and significant effect on the satisfaction of residents of Torqabeh and Shandiz districts of Mashhad. If the actions of the police are a combination of preventive, counter and control measures, traffic management and monitoring of tourism areas, it can satisfy local residents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disciplinary management
  • Crime control and confrontation
  • Traffic and road transport management
  • Crime Prevention
  • Torqabeh and Shandiz