بررسی چگونگی تأثیر تجربه بازدیدکننده مسجد جامع عتیق اصفهان به مثابه موزه معماری ایران برتوسعه گردشگری معماری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس در گروه موزه و گردشگری، دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان، شهر اصفهان، کشور ایران

2 عضو هیئت علمی گروه موزه و گردشگری دانشگاه هنر اصفهان، دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی، اصفهان، ایران

10.22034/jtd.2021.290347.2371

چکیده

جاذبه‌های معماری به عنوان ذخائر ارزشمندی از فهم انسان از مکان دارای تنوع و گوناگونی متعددی است که با توجه به اقلیم، کارکرد و مواد و مصالح ساخته شده دارای جذابیت برای دیده شدن است. فهم تجربۀ ادراک شده یک فرآیند حیاتی برای ادامه زندگی آنها به عنوان مقصدگردشگری است. فهم این که مکان چگونه بر بازدیدکنندگان و تجربیات آنها تأثیر میگذارد، بسیار ارزنده است چرا که گردشگران و بازدیدکنندگان با تحلیل تجربۀ خود، داوران نهایی قضاوت دیدار هستند. هدف تحقیق حاضر بررسی چگونگی تأثیر تجربه بازدیدکننده در مسجد جامع عتیق اصفهان به عنوان موزه معماری اسلامی ایران بر توسعه گردشگری معماری و همچنین شناسایی عوامل مؤثر بر تجربه می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق بازدیدکنندگان مسجد جامع عتیق اصفهان می باشند. جهت تعیین تعداد نمونه تحقیق، تعداد نمونه 217 نفر به روش تصادفی ساده و بر اساس جدول مورگان به دست آمد. جمع آوری اطلاعات به وسیله پرسشنامه انجام و پایایی ابزار تحقیق با کسب آلفای 842/0 تأیید شد. به منظور تحلیل داده ها از آزمون همبستگی اسپیرمن، رگرسیون و تحلیل عاملی در محیط نرم افزار SPSS استفاده گردید. نتایج آزمون همبستگی و رگرسیون نشان میدهد بین تجربه بازدیدکنندگان مسجد جامع عتیق و توسعه گردشگری معماری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و متغیر تجربه، توسعه گردشگری معماری را پیش بینی می کند.همچنین با استفاده از آزمون تحلیل عاملی 8 عامل به عنوان عوامل اثرگذار بر تجربه بازدیدکننده و توسعه گردشگری معماری شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effects of the visitor experience in the Jameh Atiq mosque of Isfahan as the Museum of Islamic Architecture of Iran on the development of architectural tourism

نویسندگان [English]

  • Leila Mirghadr 1
  • Marzieh Hekmat 2
1 Research Excellence in Art and Entrepreneurship.Art university of Esfahsn.Esfahan.Iran
2 Research excellence in Art and intreperneurship. Art uviversity of esfahan.esfahsn. iran
چکیده [English]

Architectural attractions as valuable resources of human understanding of place have many variations that are attractive to be seen due to the climate, function and materials made. Understanding perceived experience is a vital process for the survival of architectural attractions as a destination. Understanding how the place affects visitors and their experiences is invaluable because tourists are the final judges of the visit by analyzing their experience.The purpose of this study is investigating the effects of the visitor experience in the Jamea Atig mosque of Isfahan as the Museum of Islamic Architecture of Iran on the development of architectural tourism and also identifying the effective experience factors. The research method is of descriptive-analytical using survey method. The statistical population of this research are the visitors of the Jame mosque of Isfahan. To determine the number of research samples and based on Morgan table, the sample size of 217 people was considered. Data collection was performed using a questionnaire and the reliability of the research tool was confirmed by obtaining an alpha of 0.842. To analyze the data, Spearman correlation test, regression and factor analysis were used by SPSS software. The results of correlation and regression tests show that there is a positive and significant relationship between the visitor experience of the Jamea Atig mosque and the development of architectural tourism. Furthermore, eight analyzing factors were identified as effective visitor experience factors of the Jamea Atig mosque of Isfahan and the development of architectural tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • visitor experience "
  • architectural tourism "
  • , "
  • Jameh Atiq mosque of Isfahan"