بررسی اثر ازدحام در اقتصاد گردشگری شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد گردشگری، پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی، مشهد، ایران

10.22034/jtd.2021.289543.2363

چکیده

از جملۀ آثار منفی پیامدهای خارجی دوره‏‌های پیک در مقاصد گردشگری، کاهش تقاضای سفر ناشی از اثر ازدحام است. در این پژوهش، با هدف بررسی اثر ازدحام در گردشگری شهر مشهد، دورۀ زمانی نوروز 1398 بررسی شده است. روش‌شناسی پژوهش بر اساس ترکیب داده‏‌های پیمایشی نوروز 1398 و داده‏‌های ثبتی فصل بهار و نوروز 1390 تا 1398 است و بر مدل‏‌سازی ریاضی مطالعۀ پروس استوار است. نتایج پژوهش گویای وجود اثر ازدحام قابل‌ملاحظه در تعطیلات نوروزی شهر مشهد است؛ به‌طوری‌که با وجود سرمایه‏‌گذاری‏‌های گسترده در گردشگری این شهر و سهم بسیار تأسیسات گردشگری (در مقایسه با کل کشور)، همچنان این تأسیسات در دوره‏‌های پیک گردشگری پاسخ‌گوی نیاز تمامی گردشگران نیست. با وجود این‌که اثر ازدحام در ایام نوروز 1398 در مشهد چشمگیر است (حدود 24 درصد از کل نفرشب اقامت گردشگری صورت‌گرفته در این شهر)، انتظار می‏‌رود این اثر برای دیگر ایام سال بسیار کمتر باشد. ازاین‌رو، سوق‌یافتن سرمایه‏‌های بیشتر برای ایجاد تأسیسات گردشگری (به‌ویژه واحدهای اقامتی) راهکاری مفید در جهت کاهش اثر ازدحام قلمداد نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Crowding Out effect on the Tourism Economy of Mashhad

نویسنده [English]

  • Javad Barati
Assistant Professor in Tourism Economic Department, Institute of Tourism Research at ACECR (Academic Center for Education, Culture and Research), Mashhad, Iran .
چکیده [English]

One of the negative effects on tourism destinations due to the externalities of peak periods is the reduction in travel demand because of crowding out. This study investigate the crowding out effect on tourism in Mashhad, the period of Nowruz 1398. The research methodology is based on the combination of survey data of Nowruz 2019 and registration data of spring and Nowruz 2011-2019, is based on the theoretical concepts and mathematical modeling of the Preuss (2011) study. The results of the research indicate the existence of a significant effect of crowding out in the Nowruz holiday in Mashhad. Despite the large investments in tourism in this city and the high share of tourism facilities in this city (compared to the country), still in peak periods of tourism, these facilities do not meet the needs of all tourists. Although the crowding out effect obtained during Nowruz 1398 in Mashhad is about 24% of the total number of stay-night tourists in this city, but this effect is expected to be much less than other day of year. Therefore, attracting more capital to build tourism facilities (especially accommodation units), cannot be considered as a useful solution to reduce the crowding out effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • crowding out effect
  • time switching
  • tourism
  • Mashhad
براتی، جواد (1398). بررسی همگرایی منطقه‏‌ای گردشگری و نقش زیرساخت‏‌های گردشگری در استان‏‌های ایران. فصلنامه برنامه‏‌ریزی منطقه‏‌ای، 9(35)، 1-12.
Baade, R. A., & Matheson, V. A. (2004). The quest for the cup: assessing the economic impact of the world cup. Regional studies38(4), 343-354.
Barrios, D., Russell, S., & Andrews, M. (2016). Bringing home the gold? A review of the economic impact of hosting mega-events. CID Working Paper Series.
Bresson, G., & Logossah, K. (2011). Crowding-out effects of cruise tourism on stay-over tourism in the Caribbean: Non-parametric panel data evidence. Tourism Economics17(1), 127-158.
Chou, C. M., Hsieh, S. F., & Tseng, H. P. (2014). The crowding-out effects of Chinese tourists on inbound tourism in Taiwan. Tourism Economics20(6), 1235-1251.
Crompton, J. L. (1999). Measuring the economic impact of visitors to sports tournaments and special events. Division of Professional Services, National Recreation and Park Association
 Diedering, M., & Kwiatkowski, G. (2015). Economic impact of events and festivals on host regions-methods in practice & potential sources of bias. Polish Journal of Sport and Tourism22(4), 247.
Du Plessis, S., & Maennig, W. (2012). The 2010 FIFA World Cup high-frequency data economics: Effects on international tourism and awareness for South Africa. In International handbook on the economics of mega sporting events. Edward Elgar Publishing.
Eugenio-Martin, J. L., & Perez-Granja, U. (2021). Have low-cost carriers crowded out full services and charter carriers in tourism destinations? A trivariate structural time series analysis. Journal of Travel Research60(4), 810-832.
Hultkrantz, L. (1998). Mega-event displacement of visitors: The World Championship in athletics, Göteborg 1995. Festival management and event tourism5(1-2), 1-8.
Kwiatkowski, G. (2016a). Composition of event attendees: A comparison of three small-scale sporting events. International Journal of Sport Finance11(2), 163.
Kwiatkowski, G. (2016b). Economic impact of event attendees' spending on a host region: A review of the research. Event Management20(4), 501-515.
Loots, E. (2006). Road map for Africa's recovery: challenges and recommendations for structural reform. Africa Insight36(3_4), 11-25.
Preuss, H. (2011). A method for calculating the crowding-out effect in sport mega-event impact studies: The 2010 FIFA World Cup. Development Southern Africa28(3), 367-385.
Schuckert, M., & Wu, J. S. (2021). Are neighbour tourists more sensitive to crowding? The impact of distance on the crowding-out effect in tourism. Tourism Management82, 104185.
Su, Y. W., Lin, H. L., & Liu, L. M. (2012). Chinese tourists in Taiwan: Crowding out effects, opening policy and its implications. Tourism Management Perspectives4, 45-55.