جایگاه ارزش های میراثِ نظامی در حفاظت و گردشگریِ مجموعه قزاقخانه و میدان مشق تهران، از دیدگاه دانشجویان دانشگاه هنر در پردیس باغ ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هنر، شهر تهران، استان تهران

2 گروه مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی، دانشکده حفاظت، دانشگاه هنر، شهر تهران، استان تهران

10.22034/jtd.2021.285687.2344

چکیده

پذیرش رسمی میراث نظامی به‌عنوان شاخه‌ای از میراث فرهنگی و لزوم حفاظت از ساختارهای یکپارچه با بستر فرهنگی- اجتماعیِ آن، به دنبال بنیانگذاری کمیته‌ی علمی بین‌المللی ایکوموس در استحکامات دفاعی و میراث نظامی صورت گرفت. اثربخشی حفاظت از میراث فرهنگی به‌طور عام و میراث نظامی به‌طور خاص، وابسته به ایجاد دانش و بینش اجتماعی نسبت به ارزش‌های میراثی است که متعاقباً می‌تواند به ارتقاء کیفیت گردشگریِ میراث نظامی بیانجامد؛ در این راستا، تلاش پژوهشِ کیفی حاضر بر این بوده است که در گام نخست، با رویکردی توصیفی- اکتشافی و با استناد به روش تفسیری- تاریخی، به بررسی تحولات کالبدی- معنایی و بازشناسی ارزش‌های عینی و محتوایی مترتب بر مجموعه قزاقخانه و میدان مشق تهران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مصادیق میراثِ نظامی مدرن در ایران بپردازد و متعاقباً، به‌شیوه نگرش‌سنجی، کیفیت حفاظت از این ارزش‌ها را از دیدگاه دانشجویان دانشگاه هنر در پردیس باغ ملی تهران، به عنوان گروهی مطرح در گردشگریِ این مجموعه، ارزیابی نماید. یافته‌های پژوهش از طرفی حکایت از تثبیت جایگاه این مجموعه، به‌عنوان فضایی میراثی- نظامی در میان مخاطبان و گردشگران داشته و از طرف دیگر، کیفیت شناخت و ادراک آنان نسبت به نظام ارزشی مترتب بر این مجموعه تاریخی و همچنین آگاهی ایشان نسبت به اقدامات حفاظتی آن را در سطح متوسطِ رو‌به‌پایین ارزیابی نموده است. با تعمیم این نتایج می‌توان دریافت که تدوین و اجرای راهکارهایی جهت بالابردن آگاهی ذی‌مدخلان نسبت به ارزش‌های مرتبط با گونه‌های متنوع میراث نظامی، گامی مؤثر در راستای حفاظت از این مجموعه و ارتقاء کیفیت گردشگریِ آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Position of Military Heritage Values in Conservation and Tourism of Qazaghkhaneh and Mashq Square in Tehran, From the Viewpoint of the Students in BagheMelli Campus- University of Art

نویسندگان [English]

  • Alireza Razeghi 1
  • Parmiss Zanitchkhah 2
1 University of Art, Tehran, Iran
2 Faculty of conservation and restoration, University of Art, Tehran, Iran
چکیده [English]

The acceptance of “Military Heritage” as cultural heritage and the necessity of conserving its integrated structures to the surrounding cultural landscapes, occurred at an international level, after the foundation of ICOMOS International Scientific Committee on Fortifications and Military Heritage. The effectiveness of cultural heritage conservation in general and military heritage in particular, can be guaranteed by creating social knowledge towards the heritage values that can subsequently enhance the quality of military heritage tourism; Following the same trend and by taking the descriptive-exploratory approach and applying interpretive-historical method, this qualitative research aims to recognize the tangible and intangible values of Qazaghkhaneh and Mashq Square in Tehran trough studying its physical-semantic evolution, as one of the most significant modern military heritage complexes in Iran; Then, by using the attitude assessment method, it tries to evaluate the quality of conservation of these values form the viewpoint of BagheMelli Campus students, as one of its remarkable tourist group. The findings of this study show the stabilized position of this complex as a military heritage structure among its audiences and tourists and measures the quality of their perception towards its values and their awareness about its conservation processes at a moderate to low level among the statistical society. By generalizing these results, it can be concluded that developing and implementing strategies to raise awareness among the stakeholders toward the values of various types of military heritage structures, can be an effective step to the conservation of this complex and enhancement of its tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Military Heritage Values
  • Conservation
  • Tourism
  • Qazaghkhaneh
  • Mashq Square
  • Tehran