طراحی مدل توسعهٔ گردشگری مجازی در صنعت گردشگری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، تهران، ایران.

2 استادیار مدیریت تکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، تهران، ایران

10.22034/jtd.2021.277979.2301

چکیده

گردشگری در وهلهٔ اول فعالیتی انسانی است که مسافرت از مبدأ به مقصد برای تفریح یا تجارت است. با شیوع ویروس کرونا در سال 2019، بیش از دو سال است که صنعت گردشگری جهان با رکودی بی‌سابقه مواجه شده است. توسعهٔ گردشگری مجازی یکی از مهم‌ترین ابزارهای موفقیت در تجارت الکترونیک در دوران کروناست، هدف تحقیق حاضر طراحی مدل توسعهٔ گردشگری مجازی در صنعت گردشگری ایران است. جامعهٔ آماری (خبرگی) این تحقیق شامل تعدادی از خبرگان صنعت گردشگری است. تعداد نمونه‌ها در این تحقیق 8 نفر بوده است که با استفاده از 2 روش غیراحتمالی هدفمند (قضاوتی) و روش گلوله‌برفی انجام شده است. روش تحقیق حاضر بهره‌گیری از استراتژی نظریه‌پردازی داده‌بنیاد و رویکرد سیستماتیک است. بر این مبنا، مدل توسعهٔ گردشگری مجازی در صنعت گردشگری ایران تبیین شده و، با بهره‌گیری از نظریه‌پردازی داده‌بنیاد، مدل نهایی شامل ۱۳ مقوله و ۳۷ مفهوم به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a E-tourism development model in the Iranian tourism industry

نویسندگان [English]

  • Mohammad Soleimani 1
  • Gholamreza Hashem Zadeh Khorasgani 2
1 PhD student in Technology Management, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Technology Management, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Tourism is primarily a human activity that travels from origin to a destination for entertainment or business; Today, the development of tourism in the tourism industry is of great importance and has overshadowed various social and economic aspects. With the outbreak of the Corona virus in 2019, the world tourism industry has been facing an unprecedented recession for more than two years. The development of virtual tourism is one of the most important tools for success in e-commerce in the Corona era. The purpose of this study is to design a model for the development of virtual tourism in the Iranian tourism industry. The number of samples in this study was 8, which was done using 2 non-probability targeted methods (judgmental) and snowball method. This basis is the explanation of the virtual tourism development model in the Iranian tourism industry. In this regard, using the data theorizing of the foundation, the final model including 11 categories and 31 concepts has been obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-Tourism
  • E-Tourism Development
  • Iran Tourism Industry
انصاری، ندا و انصاری، نسیم (1395). فنّاوری اطلاعات و ارتباطات و صنعت جهانگردی،دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، تهران.
تقوی‌فرد، محمدتقی و اسدیان اردکانی، فائزه (1395). ارائهٔ مدل توسعهٔ گردشگری الکترونیکی با رویکرد مدل‌سازی ساختاری - تفسیری. نشریهٔ مطالعات مدیریت گردشگری، 10(33)، 19-39
حسین‌پور، مریم، دلشاد، مهسا و پورنصیر، ماجده (۱۳۹۵). جستاری بر طراحی مجموعهٔ گردشگری - اقامتی بر پایهٔ معماری بومی‌ گیلان، کنفرانس بین‌المللی مهندسی معماری و شهرسازی، تهران، دبیرخانهٔ دائمی‌ کنفرانس.
راوراد، اعظم و حاجی‌محمدی، علی (1389). تفاوت شناخت حاصل از گردشگری واقعی و گردشگری مجازی بر پایهٔ نظریهٔ روایت. تحقیقات فرهنگی ایران، 3‌(2)، 61-81.
طاهری، پریا و ابراهیمی، ابوالقاسم (1395). بررسی تأثیرات بازاریابی الکترونیکی بر چرخهٔ تولید و توزیع خدمات صنعت گردشگری، اولین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی، گرگان.
Baloglu, S., & Pekcan, Y. A. (2006). The website design and Internet site marketing practices of upscale and luxury hotels in Turkey. Tourism management, 27(1), 171-176.
Brodie, R. J., Winklhofer, H., Coviello, N. E., & Johnston, W. J. (2007). Is e‐marketing coming of age? An examination of the penetration of e‐marketing and firm performance. Journal of Interactive Marketing, 21(1), 2-21.
Buhalis, D. (2022). E-Tourism. In Encyclopedia of Tourism Management and Marketing. Edward Elgar Publishing.
Buhalis, D., & Deimezi, O. (2004). E-tourism developments in Greece: Information communication technologies adoption for the strategic management of the Greek tourism industry. Tourism And Hospitality Research, 5(2), 103-130.
Buhalis, D., Leung, D., & Law, R. (2011). E-Tourism: critical information and communication technologies for tourism destinations. Destination Marketing and Management: Theories and Applications, 205-224.
Büyüközkan, G., & Ergün, B. (2011). Intelligent system applications in electronic tourism. Expert Systems with Applications, 38(6), 6586-6598.
Dabholkar, P. A., & Bagozzi, R. P. (2002). An attitudinal model of technology-based self-service: moderating effects of consumer traits and situational factors. Journal of The Academy of Marketing Science, 30(3), 184-201.
David-Negre, T., Almedida-Santana, A., Hernández, J. M., & Moreno-Gil, S. (2018). Understanding European tourists’ use of e-tourism platforms. Analysis of networks. Information Technology & Tourism, 20(1-4), 131-152.
Gannon, M., Rasoolimanesh, S. M., & Taheri, B. (2021). Assessing the mediating role of residents’ perceptions toward tourism development. Journal of Travel Research, 60(1), 149-171.
Garín-Muñoz, T., Pérez-Amaral, T., & López, R. (2019). Consumer engagement in e-Tourism: Micro-panel data models for the case of Spain. Tourism Economics, 26(6), 853-872.
Gretzel, U., Fuchs, M., Baggio, R., Hoepken, W., Law, R., Neidhardt, J., ... & Xiang, Z. (2020). E-Tourism beyond COVID-19: a call for transformative research. Information Technology & Tourism, 22, 187-203.
Ho, C. I., & Liu, Y. P. (2005). An exploratory investigation of web-based tourist information search behavior. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 10(4), 351-360.
Huang, Y. C., Backman, K. F., Backman, S. J., & Chang, L. L. (2016). Exploring the implications of virtual reality technology in tourism marketing: An integrated research framework. International Journal of Tourism Research, 18(2), 116-128.
Jiyoung, K., Byoungho, J., & Jane, L. S. (2009). The role of retail quality, e-satisfaction and e-trust in online loyalty development process. Journal of Retailing and Consumer Services, 16(4), 239-247.
Lama, S., Pradhan, S., Shrestha, A., & Beirman, D. (2018). Barriers of e-Tourism adoption in developing countries: a case study of nepal. In Proceedings of the 29th Australasian Conference on Information Systems (ACIS 2018). Australian Association for Information Systems.
Lambert, M. (2019). Grounded Theory. In Practical Research Methods in Education (pp. 132-141). Routledge.
Mariolis, T., Rodousakis, N., & Soklis, G. (2020). The COVID-19 multiplier effects of tourism on the Greek economy. Tourism Economics, 27(8), 1848-1855.
Maroto-Martos, J. C., Voth, A., & Pinos-Navarrete, A. (2020). The importance of tourism in rural development in Spain and Germany. In Neoendogenous Development in European Rural Areas (pp. 181-205). Springer, Cham.
Matveevskaya, A. S., Pogodina, V. L., Tarakanova, T. S., Evseev, V. V., & Nesterova, I. E. (2018). Technologies of tourism in the modern urban environment. International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET), 9(10), 1566-1574.
Sebastia, L., Garcia, I., Onaindia, E., & Guzman, C. (2009). E-tourism: a tourist recommendation and planning application. International Journal on Artificial Intelligence Tools, 18(05), 717-738.
Škare, M., Soriano, D. R., & Porada-Rochoń, M. (2021). Impact of COVID-19 on the travel and tourism industry. Technological Forecasting and Social Change, 163, 120469.
Suddaby, R. (2006). From the editors: What grounded theory is not. Academy of management journal, 49(4), 633-642.
Suta, W. P., Abdi, N., & Astawa, I. P. M. (2021). Sustainable Tourism Development in Importance and Performance Perspective. In International Conference on Applied Science and Technology on Social Science (ICAST-SS 2020) (pp. 342-346). Atlantis Press.
Szopiński, T., & Staniewski, M. W. (2016). Socio-economic factors determining the way e-tourism is used in European Union member states. Internet Research.
Taleghani, G. R., & Ghafary, A. (2014). Providing a management model for the development of sports tourism. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 120, 289-298.
Ulfa, K., & Pribadi, U. (2021, March). Implementation of E-Tourism in Aceh Province for Future Sustainable Development through Media Promotion. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 717, No. 1, p. 012015). IOP Publishing.
Wiltshier, P., & Clarke, A. (2017). Virtual cultural tourism: Six pillars of VCT using co-creation, value exchange and exchange value. Tourism and Hospitality Research, 17(4), 372-383.
Yeh, S. S. (2021). Tourism recovery strategy against COVID-19 pandemic. Tourism Recreation Research, 46(2), 188-194.
Yi, S., Day, J., & Cai, L. A. (2014). Exploring tourist perceived value: An investigation of Asian cruise tourists travel experience. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 15(1), 63-77.
Yin, B., & Liu, F. (2019, November). Construction of e-commerce platform for agricultural tourism products under the background of big data. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1345, No. 6, p. 062014). IOP Publishing