تبیین ابعاد و مؤلفه‌‏های مؤثر در تصویر مقصد گردشگری با تأکید بر زیرساخت‌‏های گردشگری (مطالعۀ موردی: جزیرۀ کیش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد بین‏‌الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیرة کیش، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، واحد خنج، دانشگاه آزاد اسلامی، فارس، ایران

10.22034/jtd.2021.264890.2224

چکیده

اهمیت تصویر مقصد گردشگری برای محققان و متولیان در صنعت گردشگری روشن است. این اهمیت عمدتاً به دلیل تأثیر در درک ذهنی گردشگران و رفتار منتج از آن (انتخاب مقصد) مورد توجه قرار گرفته است. همچنین زیرساخت‏‌های گردشگری مستقیماً در شکل‏‌گیری تصویر مقصد و این تصویر در انتخاب مقصد تأثیر می‏گذارد. برای اطمینان از رضایت گردشگران و چگونگی تمایلات رفتاری بعدی آن‏ها، نیاز است تصویر مقصد پس از بازدید به‏منزلۀ تسریع‏کننده‏ای برای بازاریابی مقصد ارائه شود.
مقالۀ حاضر، با هدف بررسی تأثیر زیرساخت‏‌های گردشگری در تصویر مقصد با هدف بازاریابی مؤثر، شناسایی ابعاد و مؤلفه‏‌های زیرساخت‏‌ها و روساخت‌‏های گردشگری، همچنین تمایلات رفتاری آیندۀ گردشگران با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی ـ‏ قراردادی نگاشته شده است.
ابزار جمع‌‏آوری داده‌‏ها مصاحبه‏‌های نیمه‌‏ساختاریافته‌‏ای است که با استفاده از روش نمونه‌‏گیری هدفمند، از 10 نفر از مدیران دولتی و بخش‏‌های خصوصی حوزۀ گردشگری گردآوری شده است. تحلیل داده‌‏ها با نرم‏‌افزار مکس کیودا انجام شده و با بررسی و دسته‌‏بندی کدهای توصیفی حاصل از متون مصاحبه، 42 مقولۀ فرعی شناسایی شد. از بین این 42 مقولۀ فرعی، 13 مفهوم اصلی است که عبارت‌‏اند از: تصویر مقصد گردشگری پیش از بازدید، تصویر مقصد گردشگری پس از بازدید، روساخت‏‏‌ها و زیرساخت‏‌های گردشگری (ارتباطات، دسترسی، جاذبه‌‏های مقصد، عناصر اجتماعی، اقامت، خدمات، امکانات)، رضایت گردشگران، بازاریابی مقصد، انگیزۀ گردشگران و تمایلات رفتاری آیندۀ گردشگران، با توجه به شباهت و قرابت معنایی آن‏ها حاصل شد، مفاهیمی که ممکن است در سیاست‏گذاری و درک بهتر و عمیق‌‏تر این مفهوم به سیاست‏گذاران و متولیان امر یاری رساند و استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the effective dimensions and components in the image of a tourist destination with an emphasis on tourism infrastructure (case study: Kish Island)

نویسندگان [English]

  • Zahra Safazade 1
  • Alireza Rousta 2
  • Daryoush Jamshidi 3
1 Department of Business Management, Kish international branch, Islamic Azad University, Kish Island , Iran
2 Department of Business Management , Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Marketing and Management, Khonj Branch, Islamic Azad University, Khonj, Farss, Iran
چکیده [English]

The importance of the tourist destination image for researchers in the tourism industry is clear. This importance has been considered mainly due to its effect on tourists' mental perception and the resulting behavior (destination selection). On the other hand, tourism infrastructure directly affects the formation of the destination image and this image affects the choice of destination. In order to ensure the satisfaction of tourists and their subsequent behavioral purposes, it is necessary to provide a destination image after visiting as an expeditor for destination marketing.
This paper aims to investigate the effect of infrastructure on destination image for effective marketing, identifying dimensions and components of tourism infrastructure and future behavioral intentions of tourists using conventional qualitative content analysis method. Data collection tools are semi-structured interviews that were collected from 10 government managers and the private sector in the field of tourism using purposive sampling method. Data analysis was performed with "MaxQDA" software and by examining and classifying the descriptive codes obtained from the interview texts, 42 sub-categories were identified. Out of these 42 sub-categories, 13 main concepts: Pre-visit destination image, post-visit destination image, tourism superstructures and infrastructure (communication, accessibility, attractions, social elements, accommodation, services and amenities tourist satisfaction, destination marketing, tourist motivation and Tourist’s behavioral intention were obtained according to their similarity and semantic similarity; Concepts that can help policymakers and stakeholders in policy making to better and deeper understanding of this concept

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism infrastructure
  • destination image
  • tourist satisfaction
  • tourist's behavioral intentions
  • destination marketing
ابراهیم‏زاده، عیسی؛ رضازاده، معصومه و دارائی، مرضیه (1393). برنامه‏ریزی و مکان‏یابی بهینه تسهیلات و زیرساخت‏های گردشگری شهری با استفاده از GIS، مورد: شهرستان سمنان، جغرافیا و توسعه، ۱۲(۳۵)، ص ۳۳-۴۸.
اسماعیلی، فضل‏ الله؛ خداداد، مهدی؛ معمری، ابراهیم و اکبری، مهناز (1396). ارزیابی سطح توسعه‏یافتگی شهرستان‏های استان کرمانشاه از لحاظ زیرساخت‏های گردشگری با استفاده از تکنیک VIKOR، پژوهش در هنر و علوم انسانی سال دوم اردیبهشت 1396 شماره 1 (پیاپی 3).
ایمانی خشخو، محمدحسین، فرهادی یونکی، مجید و دوستی ایرانی، مهناز (1398). تأثیرگذاری زیرساخت‏‏های گردشگری بر انتخاب مقصد مطالعۀ موردی: شهر اصفهان، فصل‏نامۀ علمی پژوهشی گردشگری و توسعه، ۸(۴)، ص ۱۲۶-۱۴۷.
ایمان، محمدتقی و نوشادی، محمودرضا (1390). تحلیل محتوای کیفی، فصل‏نامۀ علمی پژوهش، ۳(۲)، ص 17-21.
پوریان، محمدجواد، یزدانی، رضا و آقایی‏فر، محمد (1397). نقش تصویر ذهنی برند مقصد بر تمایلات رفتاری گردشگران، مطالعۀ موردی: گردشگران غرب استان مازندران، فصل‏نامۀ گردشگری شهری، ۵(۴)، ص ۳۷-۵۱.
‏حیدرزاده،‏ کامبیز؛‏ نجفی، کبری و ‏حسینی، سید‏علی (1396). تاثیر کیفیت خدمات گردشگری بر وفاداری به مقصد گردشگری با توجه به نقش میانجی تصویر ذهنی از مقصد گردشگری و رضایت گردشگران. فصلنامه مدیریت‏گردشگری‏، سال 12‏ (40)، 115-153.
حیدری چیانه، رحیم و خضرنژاد، پخشان (۱۳۹۵). تحلیلی بر عوامل مؤثر بر شکل‏‌گیری تصویر مقصد در گردشگری شهری، مطالعۀ موردی: شهر ارومیه. فصل‏نامۀ علمی پژوهشی مطالعات شهری، ۶(۲۱)، ص 5ـ16.
خضرنژاد، پخشان و حیدری چیانه، رحیم (1395). مدل عوامل مؤثر بر شکل گیری تصویر مقصد در گردشگری شهری فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری، شماره بیست و یکم.
راجی، زهرا (1399). مطالعه ی عوامل شکل دهنده ی تصویر از ایران در گردشگران المانی، جغرافیا و روابط انسانی، بهار 1399 ،دوره2 ،شماره4 ص 329.
شرفی، حجت اله؛ جعفری، مرضیه و قاسمی، مسلم (1396). ماهیت سطح زیرساخت‌‏بندی‏‌های گردشگری روستایی با استفاده از رویکرد رافست (مطالعۀ موردی: دهستان‏‌های شهرستان کرمان(، مجلۀ جغرافیا و توسعه ناحیه‏‌ای، ۱۵(۱)، ص ۵-۱۶.
غفاری، محمد؛ عباسی، احمد و منفرد، امیر رضا (1397). نقش تجربه گردشگر در بهبود تصویر ذهنی مقصد گردشگری اصفهان. فصلنامه علمی پژوهشی گردشگری و توسعه، سال هفتم(2)، 97-112.
     فنی، زهره، برغمدی، مجتبی، اسکندرپور، مجید و سلیمانی، منصور (1391). سنجش میزان رضایتمندی گردشگران شهر گرگان، فصل‏نامۀ علمی پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، ۷(۲۰)، ص ۲۱-۴۸.
محمدزاده، پرویز، پناهی، حسین و صمد‏زاده، سعیده (1397). عوامل مؤثر در شکل‏‌گیری‏ تصویر ‏مقصد‏ از ‏دیدگاه گردشگران ‏داخلی، فصل‏نامۀ ‏‏مطالعات ‏مدیریت ‏گردشگری، ۱۳(۴۱)، ص ۸۳-107.
     محمدی، مصطفی و میرتقیان رودسری، سیدمحمد (1398). بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری به مقصد گردشگری شهری، مطالعۀ موردی: شهر رامسر، فصل‏نامۀ علمی پژوهشی گردشگری شهری، ۶(۱)، ص 149-167.
     مرادی، عرفان، الهی، علیرضا و صفاری، مرجان (1398). تعیین روابط علّی میان درگیری ذهنی و قصد رفتاری گردشگران رویداد ورزشی، فصل‏نامۀ علمی - پژوهشی گردشگری و توسعه، ۹(۲)، ۱۴۵-۱۶۶.
      مشکینی، ابوالفضل، بهنام مرشدی، حسن و برغمدی، مجتبـی (1397). تحلیل و سطح‏‌بندی فضایی محورهای گردشگری روزانۀ استان تهران برمبنای خدمات و تسهیلات گردشگری. برنامه‏‌ریزی و آمایش فضا، ۲۲(۲)، ص 132-۹۵.
      ملکی، سعید و مودت، الیاس (1393). تحلیلی بر توزیع و اولویت‏‌بندی زیرساخت گردشگری استان یزد با استفاده از تکنیک‏‌های برنامه‌‏ریزی، نشریۀ تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، ۱۴(۳۴)، ص ۴۷-۶۸.
منصوری مؤید، فرشته و سلیمانی، سمیرا (1391). ابزارهای بازاریابی و تصویر ذهنی گردشگران از مقصد. فصل‏نامۀ علمی پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، ۷(۱۸)، ص 93-110.
موسیوند، جعفر و ساسانپور، جعفر (1390). ارزیابی نقش زیرساخت‏‌های شهری جهت تعیین قطب گردشگری با استفاده از مدل‏‌های TOPSIS و AHP در استان مازندران، فصل‏نامت فضای گردشگری، ۱(۱)، ص ۶۳-۸۲.
نظم‏فر، حسین، عشقی، علی و علوی، سعیده (1396). سطح‏‌بندی شهرستان‏های استان هرمزگان در بهره‏‌مندی از زیرساخت‏‌های گردشگری با استفاده از مدل تلفیقی کاندرست، گردشگری شهری، ۴(۲)، ص ۶۱-۷۹.
واحدپور، غلامعباس و جعفری، مهتاب (1390). راهبردهای مدیریت و توسعه پایدار زیرساخت‏‌های گردشگری ایران، فصل‏نامۀ برنامه‏‌ریزی منطقه‏ای، ۱(۱)، ص 83-97.
   Yilmaz, & Yilmaz, Y. (2020). Pre‐and post‐trip antecedents of destination image for non‐visitors and visitors: A literature review. International Journal of Tourism Research22(4), 518-535