بازسازی معنایی تفسیر مردم محلی از تاثیر تغییرات گردشگری بر توسعه فرهنگی - اقتصادی جامعه بومی شرق استان گلستان : ارائه یک نظریه داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مردم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران؛

2 گروه مردم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)؛

3 گروه تاریخ و باستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران؛

10.22034/jtd.2021.260255.2192

چکیده

در تعاریف مختلفی که از گردشگری انجام یافته، شناخت و مطالعه بشر در کانون توجه آن قرار دارد و بیشتر آنچه را که انسان شناسان در پژوهش های نوع بشر مورد بررسی قرار می دهند به فرهنگ راجع است و اگر فرهنگ را هر صورتی از رفتار که اکتسابی و غیر غریزی باشد در نظر بگیریم، این مقاله هم به توصیف و تبیین این رفتار در قلمرو تحقیق در مواجهه با موضوع تحقیق با تمام تاثیرات فرهنگی و اقتصادی می پردازد. بررسی سیر تغییرات گردشگری در نیم سده اخیر و بازسازی معنایی این تغییرات و تغییرات حاصل از رواج گرشگری در حوزه های ذکر شده، مسئله پر اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش است که نیازمند پشتوانه نظری قوی و مبتنی بر اتخاذ رویکردی پارادایم تفسیرگرایی است که در آن از رویکرد امیک استفاده می شود و بدینوسیله کمک می کند تا نحوه درک و تفسیر مردم سرزمین مورد مطالعه از تاثیرات گردشگری بر توسعه جامعه محلی مورد بررسی قرار گیرد. در بعد روش شناختی از روش تحقیق کیفی بهره برده شده و از رویکرد مردم نگاری به عنوان روش عملیاتی تحقیق و از رویکرد نظریه ی زمینه ای به عنوان روش تحلیل داده ها استفاده گردید. یافته های پژوهش درقالب ۷مقوله عمده و یک مقوله هسته یعنی رویکرد مؤثر به گردشگری پایدار بیان می گردند. بر اساس این مقوله نتیجه گیری می‌شود؛ که حوزه هایی از گردشگری در قلمرو تحقیق از حالت انبوه خارج شده و در مسیر نیل به وضعیت گردشگری پایدار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semantic reconstruction of local people 's interpretation of the impact of tourism changes on cultural - economic development of the indigenous community of East Golestan Province: Presenting a data theory

نویسندگان [English]

  • Mansour Moradi 1
  • Ali Baseri 2
  • Mahmoud Seyed 3
  • Mohammad Hadi Mansouri Lakoraj 1
1 Department of Anthropology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran;
2 Department of Anthropology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran;
3 Department ofHistory and Archeology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran;
چکیده [English]

In the various definitions of tourism, human cognition and study are the focus of attention, and most of what anthropologists examine in human research is related to culture, and if culture is any form of behavior that is acquired And to be non-instinctive, this article also describes and explains this behavior in the field of research in the face of the subject of research with all the cultural and economic implications. The study of changes in tourism in the last half century and the semantic reconstruction of these changes and changes resulting from the prevalence of tourism in the mentioned areas is an important issue and the need for this research that requires strong theoretical support based on the approach of interpretive paradigm. The Emic approach is used to help examine the understanding and interpretation of the effects of tourism on the development of the local community. In the methodological dimension, the qualitative research method was used and the ethnographic approach was used as the operational research method and the grounded theory approach was used as the data analysis method. The research findings are expressed in the form of 7 major categories and one core category, ie an effective approach to sustainable tourism. Conclusion is based on this category; That areas of tourism in the field of research are out of the mass state and are on the way to achieving a sustainable tourism status.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism changes
  • Mass tourism
  • Sustainable tourism
  • Cultural and economic approach- Ethnographic approach
  • Eco-tourism
  • Local development