طراحی و تبیین مدل هتلداری سبز سودآور مبتنی بر استراتژی داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران؛

2 دانشیارگروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران؛

3 استادیارگروه حسابداری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران؛

10.22034/jtd.2019.205120.1852

چکیده

نظر به اهمیت موضوع هتلداری سبز در چشم انداز صنعت گردشگری، هتلداران باید اطمینان حاصل نمایند که تدوین و پیاده سازی استراتژی های زیست محیطی، ضمن مشروعیت بخشی به فعالیت تجاری آن ها در جامعه، باعث بهبود عملکرد مالی و سودآوری نیز خواهد شد. هدف اصلی این پژوهش، طراحی مدل هتلداری سبز سودآور مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد می باشد و از طرح نظام مند اشتراوس کوربین استفاده شده است. به منظور گردآوری داده ها با 16 خبره علمی- عملی شامل خبرگان شاغل در صنعت هتلداری و اساتید دانشگاه، مصاحبه های باز صورت گرفت. طبق دستور العمل کدگذاری باز، محوری و انتخابی، داده ها در قالب 15 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی مفهوم سازی شده است. مدل یکپارچه هتلداری سبز سودآور نشان
می دهد که سودآوری هتل ها تابعی از بستر محیطی حاکم بوده و بستر محیطی حاکم(مقوله علی)، به عنوان شرط علّی بروز رفتارهای سبز(مقوله محوری) به شمار می رود و توانمندی های سبز(مقوله کنش و واکنش)، عوامل درون سازمانی(عوامل مداخله گر) و ثبات نسبی (عوامل زمینه ای)، منجر به پیامد نهایی یعنی عملکرد مالی سودآور می شود. با توجه به شکاف تحقیقاتی در این زمینه، پیشنهاد می شود که به موضوع هتلداری سبز به عنوان یک موضوع مهم در چشم انداز مطالعات گردشگری، توجه بیش تری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and explaining model of profitability green hospitality based on Grounded strategy

نویسندگان [English]

  • Zahra Hoseinizadeh Harat 1
  • Mahmoud Moeinaddin 2
  • forough heyrani 3
1 Ph.D student, Islamic Azad university of Yazd, Yazd, Iran;
2 Associate Professor of Accounting, Isamic Azad University of Yazd, Yazd, Iran;
3 Isamic Azad University of Yazd, Yazd, Iran;
چکیده [English]

Considering the importance of green hospitality in the tourism industry perspective, hoteliers need to ensure that the formulation and implementation of environmental strategies, while legitimizing their business activities in the Society, also improves financial performance and profitability. The main purpose of this study is to design a profitable green hospitality model based on grounded theory and it uses the systematic design of Strauss and Corbin. In order to collect data, 16 open-ended interviews were conducted with experts in the hospitality industry and university professors. According to the open, axial and selective coding instruction, the data is conceptualized into 15 subcategories and 6 main categories. Integrated model of profitable green hospitality shows that hotel profitability is a function of the dominant environmental context, and the dominant environmental context (causal category) is the causal condition for green behaviors (Axial category) and green capabilities (Action and reaction category), intra-organizational factors (interfering factors) and relative stability (contextual factors) lead to the ultimate outcome, namely profitable financial performance. Given the research gap in this area, it is suggested to pay more attention to the topic of green hospitality as an important topic in the perspective of tourism studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Hospitality
  • Profitable Financial Performance
  • grounded theory
  • Green Hospitality integrated model
ایل‌بیگی، الناز، ناظری، علی و کاظمی، سید محمدمهدی (1396). «نظام مدیریت زیست‌محیطی و عملکرد مالی سازمان؛ نقش میانجی مزیت رقابتی و تعدیل‌گر هزینۀ تعویض». فصل‌نامۀ علمی مدیریت استاندارد و کیفیت، سال هفتم، شمارۀ 3، ص ۶-۱۸.
دانایی‌فرد، حسن، اسلامی، آذر (1390). ساخت نظریۀ بی‌تفاوتی سازمانی: کاربرد استراتژی پژوهشی نظریۀ داده‌بنیاد در عمل. جلد اول. انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
صالحی، صادق و پازوکی‌نژاد، زهرا (1392). «محیط‌زیست در آموزش عالی: ارزیابی دانش زیست‌محیطی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی مازندران». دوفصل‌نامۀ مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی، سال دوم، شمارۀ 4، ص 199–۲۲۰.
عباس‌زاده، محمد و حسین‌پور، ابراهیم (1390). «کاربرد تثلیث در پژوهش‌های کیفی (با تأکید بر نظریۀ زمینه‌ای)»، فصل‌نامۀ روش‌شناسی علوم‌انسانی، دورۀ 17، شمارۀ 67، ص 147–166.
قره‌نژاد، حسن (1386). مقدمه‌ای بر توسعۀ گردشگری و مهمان‌پذیری. تهران: آران.
ملکیان، حمزه و نوری سنچولی، مرضیه (1396). «حسابداری سبز، ابزاری جامع و فراگیر در جریان اطلاعات مدیریت زنجیرۀ تأمین سبز». مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه، سال دوم، شمارۀ ۲ ، پیاپی 4، ص 97–106.
مهدی‌زاده، حسین، امیدی، نوریه، عزیزی، مریم و اسلام‌پناه، مریم (1392). «پادکست و تأثیر آن بر آگاهی‌های زیست‌محیطی دانش‌آموزان دورۀ راهنمایی». فصل‌نامۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، دورۀ 4، شمارۀ 2، پیاپی 14، ص 5–20.
وثوقی، لیلا و شمسی ماربینی، نرگس (1394). «ارزیابی عوامل مؤثر بر موفقیت اقامتگاه‌های سبز». فصل‌نامۀ مطالعات مدیریت گردشگری، سال دهم، شمارۀ 32، ص 67–87.
Abdullah, A. S. (2018). “Social and Environmental Accounting Effect  on Companies' Profit”. Account and Financial Management Journal , 3,  1621–1633.
Al–Mawali, H., Al–Sharif, A., Rumman, G. A., & Kerzan, F. (2018).  “Environmental Strategy, Environmental Management Accounting and Organizational performance: evidence from the United Arab Emirates Market”. Journal of  Environmental Accounting and Management, 6(2), 109–118.
Astawa, I. P., Yasa, I. M. S., &  Parnata, I. K. (2017). “A new model in achieving Green Accounting at hotels in Bali”. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 953, No. 1, p. 012056). IOP Publishing.
Babbie, E. (2002).The Basics of Social Research. 2nd ed. Belmont, Calif, London: Wadsworth/Thomson Learning.
Cohen, M. A., Fenn, S. A., & Konar, S. (1997). Environmental and financial performance: Are they related?. Washington, DC: Investor Responsibility Research Center, Environmental Information Service.
Creswell, J. W. (2005). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluatin  Quantitative and Qualitative Research. 2nd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Creswell, J. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Sage, p. 201–220.
Delmas, A. M., & Pekovic, S. (2013). “Environmental standards and labor productivity: Understanding the mechanisms that sustain sustainability”. Journal of Organizational Behavior, 34, 230–252.
Earnhart, D., & Lizal, L. (2007). “Effect of pollution control on corporate financial performance in a transition economy”. European Environment, 17, 247–266.
Feng, T., & Wang, D. (2016). “The Influence of Environmental Management Systems on Financial Performance: A Moderated–Mediation Analysis”. Journal of Business Ethics, 135, 265–278.
Font, X., Garay, L., & Jones, S. (2016). “Sustainability motivations and practices in small tourism enterprises in European protected areas”. J. Clean. Prod., 137, 1439–1448.
Gavrilovi, Z, &  Maksimovi, M. (2018). “Green Innovations in the Tourism Sector”. Strategic  Management, 23(1), 036–042.
Gunarathne, N. (2013). “The Use of Accounting in Supporting Sustainable Tourism: The Case of the Sri Lankan hotels”. Session VI–Sustainable Tourism, 127–140.
Jung Chou, C. (2014). “Hotels’ environmental policies and employee personal environmental beliefs: Interactions and outcomes”. Tourism Management, 40, 436–446.
King, A., & Lenox, M. J. (2001). “Does it really pay to be green? An empirical study of firm environmental and financial performance”. Journal of Industrial Ecology, 5(1), 105–116.
Klingenberg, B., & Geurts, T. G. (2009). “A theoretical framework for financial performance measurement of operations management strategies”. Proceedings of the Northeast Decision Sciences Institute, Smithfield, RI, April, p.1–3.
Lee, J. (2001). A Grounded Theory: Integration and Internalization in ERP Adoption and Use. Unpublished Doctoral Dissertation, University of  Nebreska, In Proquest UMI Database.
Li, S., Ngniatedema, T., & Chen, F. (2017). “Understanding the impact of green initiatives and green performance on financial performance in the US”. Business Strategy & the Environment, 26(6), 776–790.
Miroshnichenko, M., Barontini, I. R., & Testa, F. (2017). “Green practices and financial performance: A global outlook”. Journal of Cleaner Production, 147, 340–351.
Montabon, F. Sroufe, R., & Narasimhan, R. (2007). “An examination of corporate reporting, environmental management  practices and firm performance”. Journal of Operations Management, 25, p. 998–1014.
Pereira–Moliner, J., Font, X., Tarí, J. J., Molina–Azorin, F. J., Lopez–Gamero, D.M., and Pertusa–Ortega, M. E. (2015). “The holy grail”. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 27(5), 714–738.
Samad, S., Yusuf, M. S. Y., Yassien, A. H. M., & Ahmed, W. A. (2017). “Influence of formulation and implementation strategy on organizational performance: A case in Ministry of Health”. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 12(1), 37-44.
Sarkis, J., Gonzalez–Torre, P., & Adenso–Diaz, B. (2010). “Stakeholder pressure and the adoption of environmental practices: The mediating effect of training”. Journal of Operations Management, 28(2), 163–176.    
Strauss, Anselm L., & Corbin, J. (1990). Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques. Sage.
Strauss, Anselm L., & Corbin, J. (2008). Basic of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. 2nd ed. Thousand Oaks, Sage.
Tugores, M. (2015).“The impact of innovation on firms’ performance: an analysis of the hotel sector in Majorca”, Tourism Economics, 21(1), 121–140.
Vejzagic, V., Brown, J. B., & Schmidt, P. (2018). “Accounting for Sustainability: Environmental Indicators from Croatian Hotels”. International Journal of Business Management and Commerce, 3(4), 24–34.
Wang, Z. C., Cao, J. J., Hu, H., & Yu, P. (2019). “The influence of environmental background on tourists' environmentally responsible behavior”. Journal of Environmental Management, 231,  804–810.
Zeng, S. X., Meng, X. H., Zeng, R. C., Tam, C. M., Tam, V. W. Y., & Jin, T. (2011). “How environmental management driving forces affect environmental and economic performance of SMEs: A study in the Northern China district”. Journal of Cleaner Production, 19(13), 1426–1437.