تأثیر خوگرفتن به رسانه‌های اجتماعی در تعامل اعتماد به رسانه و قصد بازدید گردشگران و بررسی شدت رابطة آن در صنعت گردشگری تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت کسب‌وکار، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

10.22034/jtd.2019.183357.1714

چکیده

امروزه پذیرفتن رسانه‌های اجتماعی به عنوان جزئی از گردشگری و کسب‌وکار منجر به موفقیت بیشتر صنایع در دنیا شده است؛ بنابراین هدف این مطالعه، تحلیل نقش تعدیل‌کنندگی خو گرفتن با رسانه اجتماعی و شدت رابطه در ارتباط میان اعتماد و قصد بازدید در صنعت گردشگری شهر تبریز است که اطلاع‌یابی از رسانه اجتماعی نیز از اولویت‌های این بررسی است. جامعه آماری این پژوهش گردشگران داخلی و خارجی شهر تبریز است که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از نظرات 263 گردشگر برای بررسی پژوهش کمک گرفته شده است. پژوهش حاضر به صورت کمی است و برای سنجش رابطه بین متغیرها نیز از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحلیل داده‌ها نشان می‌دهند که به جز نقش تعدیل‌کنندگی شدت رابطه در ارتباط بین اطلاع‌یابی از رسانه اجتماعی و قصد بازدید، همه روابط معنادار و قابل‌توجه است. این مطالعه نشان می‌دهد، زمانی که افراد از رسانه مورد نظر، آشنایی دقیق‌تری داشته باشند، اعتماد به رسانه موجبات افزایش بازدید از محل مورد نظر را فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of social media involvement and tie strength moderation in relationship between trust and visit intention in the tourism industry of Tabriz

نویسندگان [English]

  • Younis Jabarzadeh 1
  • Seyed Samad Hosseini 1
  • Younes Nikkhah 2
  • Soureh Shokri 3
  • Payman Sabri 2
1 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Economics and Management, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Master of Business Management, Faculty of Economics and Management, University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 Master of Business Administration, Faculty of Economics and Management, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Today, accepting social media as part of tourism and business has led to the success of most industries in the world. Therefore, the purpose of this study is to analyze the role of social media involvement and tie strength moderating in relationship between trust and visit intention in the tourism industry of Tabriz. In this area, the social commerce information seeking is also the priority of this review. The statistical population of this study is domestic and foreign tourists of Tabriz which was selected by simple random sampling from 263 tourists' opinions. The present study is quantitative and structural modeling is used to measure the relationship between variables. The results of the data analysis show that, apart from the role of tie strength moderation in the relationship between social commerce information seeking and visit intention, all relationships were meaningful and significant. This study shows that when people are more aware of the target media, trust in the media increases the number of visits to the target location.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trust
  • Social media involvement
  • Information seeking
  • Tie strength
  • Visit intention
ابراهیم‌زاده گنجی، سیده زینب، شیرخدایی، میثم و حسینی، ابوالحسن (1395). «تبیین نقش عوامل مؤثر بر اعتماد الکترونیک در وب‌سایت‌های گردشگری». فصل‌نامة مطالعات مدیریت گردشگری، دورۀ 11، شمارۀ 34،، ص 111-129.
استعلاجی، علیرضا و هاتفی، علیرضا (1395). «جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعة گردشگری استان اردبیل». فصل‌نامة علمی-پژوهشی و بین‏المللی انجمن جغرافیای ایران، دورۀ 14، شمارۀ 50، ص193-211.
اسماعیل‌زاده، حسن، خاوریان گرومسیر، امیررضا و کانونی، رضا (1393). «راهبردپژوهی در سایة عوامل کلان محیطی در گردشگری شهری با استفاده از مدل‌های کمّی و کیفی (مطالعة موردی توسعة گردشگری شهر یزد)». گردشگری شهری، دورۀ 1، شمارۀ 1، ص 17-33.
امامی، علیرضا، رنجبریان، بهرام و فتحی، سعید. (1393). «تصویر ذهنی ادراک‌شده از یک کشور و تأثیر آن بر قصد بازدید گردشگران (مورد مطالعه: ایران)». فصل‌نامة علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، دورۀ 4، شمارۀ 3، پیاپی 14، ص 133-148.
جعفری، سیدمحمدباقر، کریمی، آصف و ابرقوی‌زاده، زاهده (1395). «عوامل تأثیرگذار بر تمایل به ادامة استفاده از وب‌سایت شبکة اجتماعی». فصل‌نامة مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، دورۀ 5، شمارۀ 17، ص 147-182.
حاجی کریمی، عباسعلی، رضایی دولت‌آبادی، حسین و یوسفیان، مهسا (1393). »تأثیر ارزش ویژة شناسه مقصد گردشگری بر قصد بازدید مجدد بر اساس الگوی ارزش ویژة برند مبتنی بر مشتری (مطالعة موردی: شهر اصفهان)». چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، دورۀ 13، شمارۀ 3، ص 13-31.
حسینی، سیدصمد، کرمی، اژدر و نیکخواه، یونس (1397). مدل‌سازی معادلات ساختاری با Smart PLS V3: رویکرد پایان‌نامه‌نویسی و مقاله‌نویسی. چاپ اول، تهران: انتشارات اندیشة فاضل.
خانزادی، آزاد، فلاحتی، علی و حیرانی، زهرا (1397). «بررسی و تحلیل نقش و اثر توسعة گردشگری بر توزیع درآمد در استان‏های ایران». فصل‌نامة علمی- پژوهشی گردشگری و توسعه، دورۀ 7، شمارۀ 3، ص 84-100.
دلاور، علی، قادری، اسماعیل و مجدی، نیما (1393). «جایگاه رسانه‌های اجتماعی در توسعة بازاریابی گردشگری الکترونیکی ایران». مطالعات مدیریت گردشگری، دورۀ 9، شمارۀ 26، ص 1-16.
دهقانی سلطانی، مهدی، شیری، اردشیر، نثاری، طاهره و رئوفی، مصطفی (1397). «نقش رسانه‏های اجتماعی، شفافیت و مسئولیت اجتماعی در ارتقای عملکرد تجاری شرکت‏های خدمات مسافرتی و گردشگری». فصل‌نامة مطالعات گردشگری، 13دورۀ 13، شمارۀ 43، ص 169-141.
نعمت‌الهی، مجید، امین بدختی، علی‌اکبر، بلوچی، حسین و حسین‌زاده، مهدی (1396). «تأثیر کیفیت خدمات پلیس بر قصد بازدید دوبارة گردشگران با میانجی‌گری تصویر مقصد و احساس امنیت در شهر شیراز». پژوهش‌نامة نظم و امنیت انتظامی، دورۀ 10، شمارۀ 1، پیاپی 37، ص 1-28.
نوری، مسعود و خرازیان، بنفشه (1397). سالنامه آماری 1396: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. تهران: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری.
ورمقانی، مریم، احمدی‌زاد، آرمان و کفچه، پرویز (1396). «به‌کارگیری ابزارهای بازاریابی الکترونیک در صنعت گردشگری؛ مورد مطالعه: هتل‌ها و آژانس‌های مسافرتی استان کردستان». فصل‌نامة علمی-پژوهشی گردشگری و توسعه، دورۀ 6، شمارۀ 10، ص 45-62.
Alarcón-del-Amo, M., Rialp-Criado, A., & Rialp-Criado, J. (2018). “Examining the impact of managerial involvement with social media on exporting firm performance”. International Business Review, 27(2), 355-366.
Chaulagain, S., Wiitala, J., & Fu, X. (2019). “The impact of country image and destination image on US tourists’ travel intention”. Journal of Destination Marketing & Management, 12, 1-11.
Chen, J., & Shen, X. L. (2015). “Consumers’ decisions in social commerce context: An empirical investigation”. Decision Support Systems, 79, 55-64.
Chen, Y., Shang, R., & Li, M. (2014). “The effects of perceived relevance of travel blogs’ content on the behavioral intention to visit a tourist destination”. Computers in Human Behavior, 30, 787-799.
Chu, S.-C., & Kim, Y. (2011). “Determinants of consumer engagement in electronic word-of-mouth (eWOM) in social networking sites”. International Journal of Advertising, 30(1), 47-75.
Chung, N., & Han, H. (2017). “The relationship among tourists' persuasion, attachment and behavioral changes in social media”. Technological Forecasting and Social Change, 123, 370-380.
Coppola, N., Hiltz, S. R., & Rotter, N. (2004). “Building trust in virtual teams”. IEEE Transactions on Professional Communications, 47(2), 95-104.
Curtis, L., Edwards, C., Fraser, K. L., Gudelsky, S., Holmquist, J., Thornton, K., et al. (2010). “Adoption of social media for public relations by nonprofit organizations”. Public Relations Review, 36(1), 90-92.
De la Hoz-Correa, A., & Muñoz-Leiva, F. (2019). “The role of information sources and image on the intention to visit a medical tourism destination: a cross-cultural analysis”. Journal of Travel & Tourism Marketing, 36(2), 204-219.
Eggers, F., Hatak, I., Kraus, S., & Niemand, T. (2017). “Technologies that support marketing and market development in SMEs—Evidence from social networks”. Journal of Small Business Management, 55(2), 270-302.
Filieri, R., Alguezaui, S., & McLeay, F. (2015). “Why do travelers trust TripAdvisor? Antecedents of trust towards consumer-generated media and its influence on recommendation adoption and word of mouth”. Tourism Management, 51, 174-185.
Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). “Attitude-behavior relations: A theoretical analysis and review of empirical research”. Psychological Bulletin, 85(5), 888-902.
Frías, D. M., Rodriquez, M. A., & Castaneda, J. A. (2008). “Internet vs. travel agencies on pre-visit destination image formation: An information processing view”. Tourism Management, 29(1), 163-179.
Gallarza, M. G., Gil, I., & Calderón, H. (2002). “Image of a destination: Towards a conceptual framework”. Annals of Tourism Research in Spanish, 4(1), 37-62.
Garrido-Moreno, A. J., García-Morales, V., Lockett, N., & King. S. (2018). “The missing link: Creating value with Social Media use in hotels”. International Journal of Hospitality Management, 75, 94-104.
Granovetter, M. S. (1973). “The strength of weak ties”. The American Journal of Sociology, 78(6), 1360-1380.
Grant, R., Clarke, R. J., & Kyriazis, E. (2008). “A review of factors affecting online consumer search behavior from an information value perspective”. Journal of Marketing Management, 23(5-6), 519-533.
Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). A primer on partial least squares structural equation modeling. 2nd Ed, Thousand Oaks: Sage.
Hajli, N., Sims, J., & H. Zadeh, A. (2017). “Marie-Odile Richard, A social commerce investigation of the role of trust in a social networking site on purchase intentions”. Journal of Business Research, 71, 133-141.
Hajli, N., Wang, Y., & Tajvidi, M. (2018). “Travel envy on social networking sites”. Annals of Tourism Research, 73, 184-189.
Hennig-Thurau, T., Gwinner, K. P., & Gremler, D. D. (2002) .”Understanding relationship marketing outcomes: An integration of relational benefits and relationship quality”. Journal of Service Research, 4(3), 230-247.
Hu, T., Dai, H., & Salam, A. F. (2019). “Integrative qualities and dimensions of social commerce: Toward a unified view”. Information & Management, 56(2), 249-270.
Hwang, Y., & Lee, K. C. (2012). “Investigating the moderating role of uncertainty avoidance cultural values on multidimensional online trust”. Information & Management, 49(3), 171-176.
Hyde, K. F. (2008). “Information processing and touring planning theory”. Annals of Tourism Research, 35(3), 712-731.
Jue, A. L., Marr, J. A., & Kassotakis, M. E. (2010). Social media at work. How networking tools propel organizational performance. United States of America: A Wiley Imprint.
Kim, S., & Park, H. (2013). “Effects of various characteristics of social commerce (s-commerce) on consumers' trust and trust performance”. International Journal of Information Management, 33(2), 318-332.
Leung, D., Law, R., van Hoof, H., & Buhalis, D. (2013). “Social media in tourism and hospitality: A literature review”. Journal of Travel & Tourism Marketing, 30(1-2), 3-22.
Leung, X. Y., Bai, B., & Erdem, M. (2017). “Hotel social media marketing: a study on message strategy and its effectiveness”. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 8(2), 239-255.
Li, Y-M., Wu, C-T., & Lai, C-Y. (2013). “A social recommender mechanism for e-commerce: Combining similarity, trust, and relationship”. Decision Support Systems, 55(3), 740-752.
Liberatore, F., & Quijano-Sanchez, L. (2017). “What do we really need to compute the Tie Strength? An empirical study applied to Social Networks”. Computer Communications, 110, 59-74.
Lim, J-S., Al-Aali, A., Heinrichs, H. J., & Lim, K-S. (2013). “Testing alternative models of individuals’ social media involvement and satisfaction”. Computers in Human Behavior, 29(6), 2816-2828.
Litvin, S. W., & Hoffman, L. M. (2012). “Responses to consumer generated media in the hospitality marketplace: An empirical study”. Journal of Vacation Marketing, 18(2), 135-145.
Lu, Y., Chen, Z., & Law, R. (2018). “Mapping the progress of social media research in hospitality and tourism management from 2004 to 2014”. Journal of Travel & Tourism Marketing, 35(2), 102-118.
Luo, X., Zhang, J., & Duan, W. (2013). “Social media and firm equity value”. Information Systems Research, 24(1), 146-163.
Majumdar, S. R. (2016). “The case of public involvement in transportation planning using social media”. Case studies in transport policy, 5(1), 121-133.
McAllister, D. J. (1995). “Affect- and cognition-based trust as foundations for interpersonal cooperation in organizations”. Academy of Management Journal, 38(1), 24-59.
Milano, R., Baggio, R., & Piattelli, R. (2011). The effects of online social media on tourism websites. In ENTER (pp. 471-483). Innsbruck, Austria: Springer Vienna.
Morgan, R. M., & Hunt, S. D. (1994). “The commitment-trust theory of relationship marketing”. Journal of Marketing, 58(3) 20-38.
Morosan, C., & Jeong, N. (2008). “The role of the Internet in the process of travel information search”. Information Technology in Hospitality, 51, 13-23.
Munar, A. M. (2012). “Social media strategies in destination management”. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 12(2), 101-120.
Munar, A. M., & Jacobsen, J. K. S. (2014). “Motivations for Sharing Tourism Experiences through Social Media”. Tourism Management, 43, 46-54.
Richard, M. O. (2005). “Modeling the impact of internet atmospherics on surfer behavior”. Journal of Business Research, 58(12), 1632-1642.
Ridings, C. M., Gefen, D., & Arinze, B. (2002). “Some antecedents and effects of trust in virtual communities”. The Journal of Strategic Information Systems, 11(3), 271-295.
Rusman, E., Van Bruggen, J., Sloep, P., & Koper, R. (2010). “Fostering trust in virtual project teams: Towards a design framework grounded in a Trustworthiness Antecedents (TWAN) schema”. International Journal of Human-computer Studies, 68(11), 834-850.
Schniederjans, D., Cao, E. S., & Schniederjans, M. (2013). “Enhancing financial performance with social media: An impression management perspective”. Decision Support Systems, 55(4), 911-918.
Song, T., Yi, ch., & Huang, J. (2017). “Whose recommendations do you follow? An investigation of tie strength, shopping stage, and deal scarcity”. Information Management, 54(8), 1072-1083.
Statista (2020). “Number of social network users worldwide from 2017 to 2025”. https://www.statista.com/statistics/278414/number-of-worldwide-social-network-users/.
Tan, E., & Goh, D. (2015). “A study of social interaction during mobile information seeking”. Journal of the Association for Information Science and Technology, 66(10), 2031-2044.
Usui, R., Wei, X., & Funck, C. (2018). “The power of social media in regional tourism development: a case study from Ōkunoshima Island in Hiroshima, Japan”. Current Issues in Tourism, 21(18), 2052-2056.
Xiang, Z., & Gretzel, U. (2010). “Role of social media in online travel information search”. Tourism Management, 31(2), 179-188.
Zaichkowsky, J. L. (1986). “Conceptualizing involvement”. Journal of Advertising, 15(2), 4-34.