تحلیل سیستمی توسعه گردشگری ایران مبتنی بر بازارهای همسایه و ارائه مدل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه آموزشی مدیریت خط مشی گذاری و دولت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران؛

2 استاد دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه آموزشی مدیریت خط مشی گذاری و دولت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران؛

3 دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری، مدیریت سیستم ها، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران؛

10.22034/jtd.2019.198878.1827

چکیده

وجود ابعاد و اثرات گوناگون و ذینفعان مختلف دخیل در توسعه گردشگری موجب پیچیدگی و پویایی رفتارهای این حوزه شده است. امری که شناخت صحیح و دقیق صنعت گردشگری و ارزیابی و ارائه راهکارهایی برای بهبود و توسعه آن را ضروری می‌نماید. لذا، پژوهش حاضر سعی بر آن دارد که با بهره‌مندی از مدلسازی دینامیکی در قالب روش تحلیل پویاییهای سیستمی، مدل توسعه گردشگری کشور را با تاکید بر بازارهای همسایه ارائه دهد. در این خصوص با شبیه سازی رفتاری عوامل مختلف مساله در محیط نرم افزار Vensim و تجزیه و تحلیل ابعاد گوناگون آن، ضمن توصیف وضعیت صنعت گردشگری کشور راهکارهایی برای دستیابی به وضعیت مطلوب بهره مندی از این بازارها ارائه شد. از جمله مهمترین سیاستهایی که جهت بهبود وضعیت گردشگری کشور با اولویت قراردادن بازارهای همسایه پیشنهاد می‌شود عبارتند از: بهبود روابط با همسایگان و اولویتبخشی به آنها در برنامه های بازاریابی، تقویت زیرساختها و سیاستگذاری جهت توسعه گردشگری داخلی برای همه اقشار درآمدی، فرهنگ سازی جهت تقویت نگاه عموم جامعه ایرانی به گردشگران همسایه، افزایش تسهیلات و امکانات برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی، توجه به تمام پتانسیل‌های گردشگری در تمام نقاط کشور، تسهیل‌ و حذف مقررات زائد برای ایجاد کسب و کارهای گردشگری و آسان‌سازی سفر و بستر سازی برای تبادلات مالی با بازارهای هدف. در نهایت، با توجه به شبیه سازی سناریو‌های پیشنهادی در مدل دینامیکی می‌توان اذعان نمود که اعمال این سیاست‌ها می‌تواند موجبات توسعه گردشگری کشور در سالیان آتی را فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Systematic Analysis of Iranian Tourism Development Based on Neighbor Markets and Model Presentation

نویسندگان [English]

  • Seyed Jalil Lajevardi 1
  • Ali Rezaeian 2
  • Hamidreza Fartokzadeh 3
  • Shahab Talaie Shokri 4
1 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran;
2 Professor, School of Management and Accounting, Department of Policy Management and GovernmentShahid Beheshti University, Tehran, Iran;
3 Associate Professor, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran;
4 Ph.D. Candidate in Systems Management, Shahid Beheshti University, Tehran;
چکیده [English]

The existence of different dimensions and effects and different stakeholders involved in tourism development has led to the complexity and dynamics of the behavior of this area. it is necessary to know the proper and accurate recognition of tourism industry and provide solutions for improvement and development. therefore, the present study tries to provide the model tourism development model with emphasis on neighbouring markets using dynamic modeling in the form of system dynamics analysis. in this regard, by simulating the behavior of various factors in the Vensim software environment and analyzing the various dimensions of it, the country tourism industry has some solutions to achieve the desired status of these markets. Among the most important policies that are proposed to improve the country's tourism status with the priority of placing neighbouring markets are:
improving relations with neighbours and prioritize them in marketing programmes, Strengthening the infrastructure and policy to develop domestic tourism for all categories of income, cultural change in order to strengthen the public view of iranian society to neighbouring tourists,Increase facilities and facilities for domestic and foreign investment
all the potential tourism potential in all parts of the country, facilitating and removing redundant regulations for the creation of tourism businesses and simplifying the trip and creating a proper context for financial exchange with the target. finally, considering the simulation of the proposed scenarios in the dynamic model, it can be recognized that applying these policies can stimulate tourism development in the future years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism industry
  • Markets of neighbor countries
  • Development
  • Dynamic modeling
  • Dynamic systems approach
استرمن، جان.د. (1388). پویایی‌شناسی کسب‌وکار. ترجمۀ کورش برارپور و همکاران. تهران: سمت.
اسعدی، میرمحمد (1394). طراحی مدل توسعۀ گردشگری با رویکرد متدولوژی سیستم‌های نرم و پویایی سیستم (مورد مطالعه استان یزد). رسالۀ دکتری دورۀ مدیریت سیستم‌ها. دانشگاه تربیت مدرس.
اسفندیارپور بروجنی، سیما (1392). مدل‌سازی پویایی‌های صنعت گردشگری ایران جهت ارائۀ راهکارها و استراتژی‌های توسعه و تأثیر آن بر امنیت ملی. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد مهندسی صنایع. دانشگاه مالک اشتر.
حیدری چیانه، رحیم و حسین‌زاده دلیر، کریم (1382). «جستاری پیرامون ارزیابی صنعت توریسم در ایران». مجلۀ جغرافیا و برنامه‌ریزی، ش 13، ص 59- 94.
داس ویل، راجر (1379). مدیریت جهانگردی، مبانی راهبردها و آثار. ترجمۀ سیدمحمد اعرابی و داوود ایزدی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
رﺿﻮاﻧﯽ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ و ﻣﺮادی، ﻣﻬﺮﻧﻮش (1391). «اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ ﺗﻮﺳﻌۀ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ در روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿۀ ﮐﻮﯾﺮ ﻣﯿﻘﺎن اراک». ﻓﺼﻠﻨﺎﻣۀ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻀﺎ و ﺗﻮﺳﻌۀ روﺳﺘﺎﯾﯽ، دورۀ 1، شمارۀ 2، ص 15 ـ40.
سخی، آسیه (1390). شناسایی اجزای نظام گردشگری ایران جمهوری اسلامی ایران و تعیین اثرات متقابل آن‌ها. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی. دانشگاه علامه طباطبایی
سوشیل، داگلاس (1393). پویایی‌های سیستم: رویکردی کاربردی برای مسائل مدیریتی. ترجمۀ ابراهیم تیموری، علیرضا نورعلی و نریمان ولی‌زاد. تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
صمدی، علی‌حسین، مصلح شیرازی، علینقی و روحی، آناهیتا (1391). «طراحی یک مدل داینامیک برای صنعت گردشگری در ایران با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم برای افق ایران 1404». فصلنامۀ مدل‌سازی اقتصادی، دورۀ 6، شمارۀ 1، ص 65ـ89.
گودرزی، سهیل (1390). ارائۀ سیاستها و استراتژی‌هایی برای کنترل و کاهش پدیدة اسکان غیررسمی در استان تهران: با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم. پایان‌نامة کارشناسی ارشد MBA دانشکدۀ مدیریت و فناوری‌های نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
مدوز، دنلا اچ. (1392). تفکر سیستمی. ترجمۀ عادل آذر و حامد فلاح تفتی. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
مرعشی، سیدجعفر، بلیغ، وحیده و غیاث‌آبادی، علی (1391). تفکر سیستمی و ارزیابی کارآمدی آن در مدیریت جامعه و سازمان. ویراست سوم. تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
Das, D. K. (2012). “Planning and Management of Regional Infrastructure for Tourism Development in Orissa State”. India, 30th international conference of the System Dynamics Society, 1-19.
Forrester, w. j. (1961). Industrial dynamics. MIT press. Cambridge: MA,USA. 
Fu, Y., Li, D., & Li, N. (2011). “A System Dynamics Approach for Analyzing Sustainable Tourism Industry in China”. International Conference on Management and Service Science (MASS), 12-14 Aug. (pp. 1-4). IEEE.
Georgantzas, N. C.(2003). “Tourism dynamics: Cyprus' hotel value chain and profitability”. System Dynamics Review,19(3), 175.
Gunn, C. A. (1994). Tourism planning: Basics, concepts, cases. Washington, DC: Taylor& Francis.
Hall, C. M. (2008). Tourism Planning: Policies, Processes and Relationships. Second Edition. Edinburgh Gate: Pearson Education.
Hantington, H. G., Weyant, J. P., & Sweeney, J. L. (1982). “Modeling for insights, not numbers:The Experiences of the energy modeling forum”. OMEGA, 10 (5), 449-462.
Holden, A. (2008). Environment and Tourism Second Edition. Routledge.
Jakulin, T. J. (2017). “Systems Approach to Tourism: A Methodology for Defining Complex Tourism System”. Organizacija, 50(3), 208-215.
Van Mai, T., & Maani, K. E. (2010). “Systems thinking for sustainable tourism in the cat Ba biosphere reserve of Viet Nam”. In Proceedings of Regional Conference on Tourism Research (p. 26).
Jiang, J., Li, J., & Xu, H. (2010). “System Dynamics Model for Transportation Infrastructure Investment and Cultural Heritage Tourism Development: A Case Study of Xidi and Hongcun Historical Villages”. The 28th International Conference of the System Dynamics Society, July 25-29, Seoul, Korea.
Laws, E. (1991). Tourism Marketing: service and Quality management perspectives. Cheltenham: Stanley Thornes.
Lazzeretti, L., & S Petrillo, C. (2006). Tourism Local Systems and Networking. 1st Edition. London: Routledge.
Leiper, N. (1990), Tourist attraction systems. Annals of tourism research, 17 , pp. 367-384.
Lohmann, G., & Netto, A. P. (2016).Tourism Theory: Concepts, Models and Systems, CABI.
Lola, M. S., Hussin, M. F., Yusoff, I. M., Ramlee, M. N. A., Isa, S. H., Kamil, A. A., A. Khadar, N. Z., & Abdullah, M. T.(2017). A System Dynamic Model for Sustainable Ecotourism in Tasik Kenyir, Terengganu, Malaysia. Preprints 2017, 2017020005 (doi: 10.20944/preprints201702.0005.v1).
Loutfi, M., Moscardini, A.O., and Lawler, K. (2000). “Using System Dynamics to analyse the Economic Impact of Tourism Multipliers”. The 18th International Conference of The System Dynamics Society, August 6-10, Bergen, Norway.
Marion, A., Weissenberger-Eibl, A. A., & Fanny, S. (2019). “A Systems Thinking Approach to Corporate Strategy Development”. Systems, 7, 16. doi:10.3390/systems7010016.
OECD (2018). OECD Tourism Trends and Policies. Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/tour-2018-en.
Ran, W. (2012). “A System Dynamics Approach to Exploring Sustainable Tourism Development”. 30th international conference of the System Dynamics Society,
Scott, N., Cooper, N. S. R. B. C., & Baggio, R. (2008). Network analysis and tourism. Channel View Publications.
Sedarati, P. (2015). System Dynamics in Tourism: A Systematic Literature Review. University of Algarve Facuulty of Economics. (Doctoral dissertation).
Wamwara-Mbugua, D. L., & Kamau, E.M. (2011). A Systems Dynamics View of Tourism Development in Kenya. www.semanticscholar.org
Wang, X. (2010). “On the establishment and analysis of force system of urban tourism industry development”. In 2010 The 2nd International Conference on Computer and Automation Engineering (ICCAE) (Vol. 4, pp. 237-241). IEEE.