محصول گردشگری پزشکی مبتنی بر بسترهای الکترونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران؛

2 دانشیار گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران؛

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران؛

4 استادیاردانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران؛

10.22034/jtd.2020.247531.2129

چکیده

دردنیای امروز که پیشرفت فناوری‏های جدید موجب بهبود کسب‏وکارها شده، ‏کسب‏وکار‏های فعال در گردشگری پزشکی، همانند دیگر ‏کسب‏وکار‏های روزآمد، باید فعالیت‏های خود را بر بسترهای الکترونیک متکی کنند. محصول گردشگری پزشکی برای عرضه در بازار هدف لازمست از قواعد این بسترها پیروی کند. به این منظور بررسی ویژگی های محصول گردشگری پزشکی در دستورکار این پژوهش قرار گرفته است. داده‏های پژوهش با استفاده از دو روش دلفی و پرسشنامه ساختارمند جمع آوری شده است. جامعه آماری مربوط به روش دلفی را خبرگان ومتخصصان فعال در زمینه کسب‏وکار الکترونیکی و گردشگری پزشکی و جامعه آماری دوم را تسهیل کنندگان صنعت گردشگری پزشکی تشکیل داده اند. روش نمونه‏گیری در جامعه اول گلوله برفی و تعداد نمونه با توجه به اشباع نظری تعیین شد. در جامعه دوم با توجه به محدود بودن جامعه، پرسشنامه بین همه اعضای جامعه توزیع شد. برای تحلیل داده‏ها از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان ‏می‏دهد محصول گردشگری پزشکی از سه بعد ارزش پیشنهادی، مشتریان هدف و توانایی‏ها تشکیل شده است. منظور از ارزش پیشنهادی، محصول یا خدمتی است که یک سازمان به مشتری عرضه ‏می‏کند. مشتریان بر مبنای B2B, B2C,B2B2C,C2C شناسایی و همچنین بر مبنای مبدا سفر و نوع خدمات درخواستی بخش بندی شدند. توانایی‏ها معرف در اختیار داشتن بسترهای الکترونیکی برای جریان مالی و فعالیت‏ها بین بازیگران این صنعت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Medical tourism product based on platforms

نویسندگان [English]

  • Raheleh Maleki 1
  • Hamid Zargham borojeni 2
  • Mohammad Reza Taghva 3
  • S.mojtaba Mahmoudzadeh 4
1 Ph.D Student, Allameh Tabata'i University, Tehran, Iran;
2 Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran;
3 Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran;
4 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran;
چکیده [English]

Technology development leads to improvement in businesses. Medical tourism business the same as others must function based on new technologies and The medical tourism product should followed of these rules. So In this research we examined Medical tourism product . Data gathered with Delphi method and structured questionnaire. Statistical population for Delphi method is experts in Medical tourism and e-businesses and second statistical population includes of medical tourism facilitators firms. The sampling method for the first statistical population is snowball and the number of sample is considered based on theoretical saturation and Kendall coefficient. The result showed the medical tourism product in technology based businesses includes 3 aspects value proposition, target customers and capabilities. Value proposition means the service or product providing to target customer. The target customers divided to C2C, B2B2C, C2B and B2B also based on origin of travel and type of requested service. The capabilities defined as platform for financial and activities among stakeholders of Medical tourism business.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medical tourism
  • Tourism product
  • platforms