ارزش‌گذاری اقتصادی و برآورد تمایل به پرداخت دهکدۀ تفریحی و توریستی باغستان کرج با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط (CVM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه محیط زیست، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران؛

2 دکتری جنگل شناسی و اکولوژی جنگل دانشگاه تهران، تهران، ایران؛

3 دکتری مدیریت حرفه ای کسب کار از دانشگاه صنایع و معادن ایران، تهران، ایران؛

4 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد کنترل و مبارزه با علفهای هرز، پردیس علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.

10.22034/jtd.2019.202896.1833

چکیده

دهکده تفریحی و توریستی باغستان، به دلیل دارا بودن جاذبه‌های متنوع، از پارک‌های توریستی و گردشگری مهم استان به شمار می‌رود. بنابراین، مطالعه ارزش تفریحی آن می‌تواند در پیش‌بینی نیازها و کمبودها و توسعه گردشگری این دهکده، مؤثر باشد. این مطالعه، ارزش تفریحی دهکده باغستان و میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان را با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط و پرسش‌نامه انتخاب دوگانه دو بعدی، تعیین می‌کند. جامعه آماری این پژوهش، 150 نفر از بازدیدکنندگان دهکده بوده که بر اساس روش نمونه‌گیری در دسترس، انتخاب شده‌اند. برای بررسی تأثیر متغیرهای توضیحی بر میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان، از مدل لاجیت استفاده گردید و بر اساس روش حداکثر درست نمایی، پارامترهای این مدل، برآورد شده است. نتایج مطالعه نشان داد
3/73 درصد افراد بررسی شده، حاضر به پرداخت مبلغی برای استفاده تفریحی از دهکده هستند و متوسط تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای ارزش تفریحی این دهکده 4/ 16914 ریال برای هر بازدید، محاسبه گردید. همچین ارزش کل تفریحی سالانه آن معادل 11،840،080،000ریال برآورد شد. متغیرهای میزان پرداخت پیشنهادی و هزینه هر بار ایاب و ذهاب، تأثیری منفی و متغیرهای کیفیت پارک، وضعیت تأهل، مدت زمان مطالعه در هفته، گرایش‌های محیط زیست و جنسیت، تأثیری مثبت بر میزان تمایل به پرداخت داشته‌اند. نتایج نشان داد که مردم به اهمیت پارک‌های جنگلی و فضاهای طبیعی آگاه بوده و در این رابطه تمایل به پرداخت قابل توجهی وجود دارد که می‌تواند مسئولان را در برنامه‌ریزی و مدیریت دهکده یاری نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic valuation and estimation of willingness to pay for Baghestan recreational and tourist village in Karaj using Contingent Valuation method (CVM)

نویسندگان [English]

  • Sina Attarroshan 1
  • Ramezanali Pourrostami 2
  • Abbas Zare 3
  • Siamak Katebifar 4
1 Assistant Professor, Environment Department, Ahwaz Azad University, Ahwaz, Iran;
2 Ph.D, Tehran university, Tehran, Iran;
3 DBA, Tehran university, Tehran, Iran;
4 M.Sc.
چکیده [English]

Gardening and tourist village of Baghestan, due to its variety of attractions, is one of the most important tourist parks in the Alborz province. Therefore, studying recreational value can be effective in predicting the needs and shortages and development of tourism in this village. This study determines the recreational value of Baghestan village and the willingness to pay visitors by using a conditional valuation method and a two-dimensional dual choice questionnaire. The statistical population of this study consisted of 150 village visitors who were selected based on available sampling method. Logit model was used to investigate the effect of explanatory variables on the rate of visitors' willingness to pay. The results showed 73.3% of the respondents were willing to pay for recreational use of the village and average willingness to pay for recreational value of this village was calculated to be 16914.4 Rials per visit. Its total annual recreational value was estimated to be 11,840,080,000 Rials. The variables of the proposed rate of payment and the cost of transportation each time, had a negative effect on the variables of park quality, marital status, duration of study per week, environmental trends and gender, had a positive effect on willingness to pay. The results show that people are aware of the importance of forest parks and natural spaces and there is a significant willingness to pay which can help officials in planning and managing the village.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recreational Value
  • Willingness to Pay
  • Contingent Valuation
  • Gardening and Tourism Village of Baghestan
  • Karaj
سازمان حفاظت محیط زیست (1390). ارزش‌گذاری اقتصادی منابع محیط زیستی- پارک ملی بمو استان فارس. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. 265 ص.
سازمان حفاظت محیط زیست کشور (1394). ارزش‌گذاری اقتصادی منابع محیط زیستی- پارک ملی لار. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. 76 ص.
سراقی، عیسی (1387). بررسی و تحلیل نقش جاذبه‌های اکوتوریستی در توسعۀ پایدار ناحیه‌ای استان همدان. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تبریز.
خداوردی‌زاده، محمد، حیاتی، باب‌الله و کاوسی کلاشمی، محمد (1387). «برآورد ارزش تفرجی روستای توریستی کندوان آذربایجان شرقی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط»،.فصل‌نامۀ علوم محیطی، 5(4)، ص 43-52.
مبرقعی، نغمه (1387). ارائه و به‌کارگیری الگوی ارزش‌گذاری مکانی خدمات اکوسیستم جنگلی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی. رسالۀ دکتری محیط زیست، دانشگاه تهران.
یگانه، حسن (1392). ارزیابی و ارزش‌گذاری اقتصادی پروژه‌های احیایی در بوم نظام‌های مرتعی کشور (حوزۀ آبخیز تهم زنجان). رسالۀ دکتری دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران.
Amirnejad, H., Khalilian, S., & Assareh, M. H. (2006). “Estimating the existence value of north forests of Iran by using a contingent valuation method”. Ecological Economics. 58, 665-675.
Apostole, P. Y., & Yannakis. A. (2001). The sociology of Tourism, Rutledge publishing, London and New York.
Arrow, K., Solow, R., Potrthey, R., Learner, E., Rander, R., & Schuman, H. (1993). “Report of NOAA panel on contingent valuation: Report to the National Oceanic and Atmospheric administration”. Federal Register, 48, 4601-4614.
Ashim, G. B. (2000). “Green national accounting: Why and How?”. Environment and Development Economics, 5(1/2), 25-48.
Costanza, R., Groot, R., Sutton, P., Ploeg, S., Anderson, S., Kubiszewski, I., Farber, S., & Turner, R. (2014). “Changes in the global value of ecosystem services”. Global environmental change. 26, 152–158.
Elliott, T., Campbell, D., & Tilley, R. (2014). “Valuing ecosystem services from Maryland forests using environmental accounting”. Ecosystem Services, 7, 141-151.
Guo, Z.; Xiao, X.; Gan, Y., & Zheng, Y. (2001). “Ecosystem functions, services and their values case studies in Xingshan country of China”. Ecological Economics, 38, issue 1, 141-154.
Haneman, W. M. (1984). “Welfare evaluation in contingent valuation experiments with discrete responses. American”. Journal of Agricultural Economics, 71(3), 332-341.
Kant, S. (2007). “Economic Perspectives and Analyses of Multiple Forest Values and Sustainable Forest Management”. Forest Policy and Economics, 9(7), 733-740.
Kubiszewski, I., Costanza, R., Dorji, L., Thoennes, P., & Tshering, K. (2013). “An initial estimate of the value of ecosystem services in Bhutan”. Journal of Ecosystem Services, 3, 11-21.
Mitchell, R. C., & Carson, R. T. )1989(. Using surveys to value public goods: the contingent valuation method. Washington DC: Resources for the Future.
Palomo, I., & Martn-lopez, B. (2014). “Deliberative mapping of ecosystem services within and around Donana national park (SW Spain) in relation to land use change”. Reg. environs change, 14(1), 237-251.
Raina, A. K. (2005). Ecology Wildlife and Tourism development. publishing New Delhi India.
Vaze, P. (1998). “System of environment and economic accounting (SEEA)” .Chapter 13, London: ONS, U. K.
Whister, D. (1999). An Introductory Guide to SHAZAM. www. Econ. Ubc. Ca. Logit Test for Heteroskedasticit.