ارائه چارچوب پذیرش گردشگری الکترونیک با استفاده از روش فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، بخش مدیریت، دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران؛

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکدۀ علوم مدیریت، دانشگاه ولایت، ایرانشهر، ایران؛

10.22034/jtd.2019.170914.1651

چکیده

گردشگری الکترونیکی، دیجیتالی کردن تمام فرایندها و زنجیره ارزش در صنایع گردشگری، مسافرت، مهمان نوازی و پذیرایی است که سازمانها را قادر می سازد تا کارآیی و اثربخشی خود را ارتقا بخشند. فراگیری و نوآوری های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات امکان دستیابی به کانال های مختلفی را برای کاربران گردشگری ایجاد کرده است. در این حوزه مطالعات متعددی در حوزه گردشگری انجام شده است و عوامل مختلف موثر بر پذیرش این راه های ارتباطی شناسایی شده است. این پژوهش با هدف ارائه چارچوبی جامع جهت پذیرش گردشگری الکترونیک انجام شده است. با استفاده از روش فراترکیب بیش از 273 مقاله در حوزه گردشگری الکترونیک مورد ارزیابی قرار گرفت با استفاده از تحلیل محتوا ابعاد و کدهای مربوطه استخراج و میزان اهمیت و اولویت هر یک به کمک روش کمّی آنتروپی شانون تعیین شده است. بر اساس یافته ها مشخص گردید کدهای امنیت، رضایت کاربران و کارکردگرایی دارای بیشترین ضریب اهمیت می باشند. در نهایت پس از طی گام های پژوهش چارچوب نهایی پذیرش گردشگری الکترونیک ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Framework for E-tourism Acceptance by Meta-Synthesis Method

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Ronaghi 1
  • Masoud Dehghani 2
1 Assistant Professor, Department of Management,, Shiraz University, shiraz, Iran;
2 Assistant Professor, Department of Management, Velayat University, Iranshahr, Iran;
چکیده [English]

E-tourism is the digitization of all the processes and value chains in the tourism, travel, hospitality and catering industries that enable organizations to maximize their efficiency and effectiveness. Ubiquitous and highly innovative ICTs provide different channels for consumers to use tourism services; thus, studies on e-tourism are numerous and fragmented. Different factors account for how consumers embrace these channels. This research aims to design an e-tourism acceptance framework using Meta-synthesis method. In order to design and explain a comprehensive model, all dimensions of E-tourism have been identified through systematic literature review using 273 papers and Meta-Synthesis method. Then the importance and priority of each proposed dimension was determined using Shannon quantitative method based on content analysis. The results reveal security, consumer satisfaction and Functionality are the major criteria in E-tourism acceptance. At the end the research results demonstrate a comprehensive framework for e-tourism acceptance.

Keywords: E-tourism, acceptance, Security,, Meta-Synthesis, Shannon Entropy

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-tourism
  • acceptance
  • Security
  • Meta-Synthesis
  • Shannon Entropy
ابراهیم‌زاده گنجی، زینب، شیرخدایی، میثم و حسینی، ابوالحسن (1395). «تبیین نقش عوامل مؤثر بر اعتماد الکترونیک در وبسایت‌های گردشگری»، فصل‌نامۀ مطالعات مدیریت گردشگری، سال یازدهم، شمارۀ 34، ص 111-129.
پلوئی، کیوان، فضلی، صفر، درویشی، سه تلانی، فرهاد، بیات، روح‌الله و قادری اسماعیل (1398). «اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر توسعۀ صنعت گردشگری سلامت ایران در افق 1414 با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری». گردشگری و توسعه، دورۀ 8، شمارۀ 3، ص 1-29.
دهدشتی شاهرخ، زهره، سلیمان‌زاده، امید و شاهمیزایی، وحیدرضا (1396). «تأثیر تطابق هویت مشتری با برند بر ارزش ویژه برند در خدمات هتلداری»، فصل‌نامۀ مطالعات مدیریت گردشگری، دورۀ 12، شمارۀ 40، ص 1-20.
دهدشتی شاهرخ، زهره و شکیبا جمال‌آباد، غدیر (1392). «مدل ساختاری جهت شناسایی مؤلفه‌های استراتژیک اثربخش بر نهادینه‌سازی گردشگری الکترونیک»، مطالعات مدیریت گردشگری، سال هشتم، شمارۀ 22، ص 163-190.
روحانی، سعید و زارع رواسان، احد (1392). «شناسایی و دسته‌بندی عوامل مؤثر بر ارتقاء گردشگری الکترونیکی در ایران». برنامه‌ریزی و توسعۀ گردشگری، سال دوم، شمارۀ 5، ص 184-206.
سیدنقوی، میرعلی و شکیبا جمال‌آباد، غدیر (1392). «مؤلفه‌های مؤثر بر اعتماد گردشگران در حوزۀ گردشگری الکترونیک»، فصل‌نامۀ مطالعات مدیریت گردشگری، سال هشتم، شمارۀ 21، ص 1-27.
صفایی‌پور، مسعود، گشتیل، فروغ، رحیمی، علیرضا، پناهی‌نژاد، ابوطالب و موسوی، چمران (1394). «تأثیر استفاده از فنّاوری اطلاعات و ارتباطات بر شکل‌گیری گردشگری الکترونیکی در بین گردشگران ورودی به شهر شیراز»، جغرافیا و توسعة فضای شهری، سال دوم، شمارة 2، ص 55-73.
عطافر، علی، خزایی، جواد و پورمصطفی خشکرودی، مهدی (1391). «عوامل مؤثر بر پذیرش فنّاوری اطلاعات در صنعت گردشگری»، فصل‌نامۀ مطالعات مدیریت گردشگری، سال هفتم، شمارۀ 18، ص 131-156.
علی‌پور، وحیده، باشکوه، محمد و شکسته‌بند، میترا (1394). «بررسی عوامل مؤثر بر گسترش و استفاده از خدمات الکترونیک در صنعت گردشگری (مورد مطالعه: استان اردبیل)»، فصل‌نامۀ مدیریت فنّاوری اطلاعات، دورۀ 7، شمارۀ 4، ص 845-864.
مانیان، امیر و رونقی، محمدحسین (1394). «ارائۀ چارچوب پیاده‌سازی بازاریابی اینترنتی با استفاده از روش فراترکیب». فصل‌نامۀ مدیریت بازرگانی، دورۀ هفتم، شمارۀ 7، ص 901-920.
محقر، علی، جعفرنژاد، احمد، مدرس یزدی، محمد و صادقی مقدم، محمدرضا (1392). «ارائة الگوی جامع هماهنگی اطلاعاتی شبکة تأمین خودروسازی با استفاده از روش فراترکیب»، فصل‌نامۀ مدیریت فنّاوری اطلاعات، دورۀ 5، شمارۀ 4، ص 161-194.
هاشمی، سیدسعید، محبوب‌فر، محمدرضا، خاکی، ندا و مختاری، فیروزه (1393). «تحلیل عوامل مؤثر بر برنامه‌ریزی توسعۀ گردشگری الکترونیک با استفاده از مدل راهبردی SWOT مورد مطالعه کشور ایران». فصل‌نامۀ گردشگری، دورۀ 1، شمارۀ 2، ص 73-85.
Al-hawari, M. A., & Mouakket, S. (2012). “Do offline factors trigger customers’ appetite for online continual usage? A study of online reservation in the airline industry”. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 24(4), 640-645.
Ayeh, J. K., Au, N., & Law, R. (2013). “Predicting the intention to use consumer-generated media for travel planning”. Tourism Management, 35(c), 132-143.
Book, L. A., Tanford, S. Montgomery, R., & Love, C. (2015). “Online traveler reviews as social influence: price is no longer king”. Journal of Hospitality & Tourism Research, 42(3), 445-475.
Cardoso, J., & Lange, C. (2007). “A framework for assessing strategies and technologies for dynamic packaging applications in e-tourism”. Information Technology & Tourism, 9(1), 27-44.
Casaló, L.V., Flavian, C., & Guinaliu, M. (2010). “Determinants of the intention to participate in firm-hosted online travel communities and effects on consumer behavioural intentions”. Tourism Management, 31, 898-911.
Chang, I., Chou, P., Yeh, K., & Tseng, H. (2016). “Factors influencing Chinese tourists’ intention to use the Taiwan Medical App”. Telematics & Informatics, 33(2), 401-409.
Escobar-Rodriguez, T., & Carvajal-Trujillo, E. (2013). “Online drivers of consumer purchase of website airline tickets”, Journal of Air Transport Management, 32(1), 58-64.
Fodor, O., & Werthner, H. (2005). “Harmonise: A step toward an interoperable e-tourism marketplace”. International Journal of Electronic Commerce, 9(2), 11-39.
García-Crespo, A., Chamizo, J., Rivera, I., Mencke, M., Colomo-Palacios, R., & Gómez- Berbís, J. M. (2009). “SPETA: Social pervasive e-Tourism advisor”. Telematics and Informatics, 26(3), 306-315.
Gretzel, U., Sigala, M., Xiang, Z., & Koo, C. (2015). “Smart tourism: foundations and developments”, Electronic Markets, 25(3), 179-188. DOI 10.1007/s12525-015-0196-8
Hatem, E. (2012). “Factors affecting E-Marketing adoption and implementation in Tourism firms: An empirical investigation of Egyptian small Tourism organizations”. Tourism Management, 33(5), 1256-1269.
Kesharwani, A., & Bisht, S. S. (2012). “The impact of trust and perceived risk on internet banking adoptionin India: An extension of technology acceptance model”. International Journal of Bank Marketing, 30(4), 303-322.
Kim, M. J., Chung, N., Lee, C., & Preis, M. W. (2015). “Motivations and Use Context in Mobile Tourism Shopping: Applying Contingency and Task-Technology Fit Theories”. International Journal of Tourism Research, 17, 13-24.
Kim, M., Lee, C., & Chung, N. (2013). “Investigating the role of trust and gender in online tourism shopping in South Korea”. Journal of Hospitality & Tourism Research, 37(3), 377-401.
Law, R., Buhalis, D., & Cobanoglu, C. (2014). “Progress on information and communication technologies in hospitality and tourism”. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 26(5), 727-750.
Li, L., & Buhalis D. (2006). “E-Commerce in China: “The case of travel”. International Journal of Information Management, 26(2), 153–166.
Li Y., Hu C., Huang C., & Duan L. (2016). “The concept of smart tourism in the context of tourism information services”. Tourism Management, 29(5), 106-115.
Li, J., Xu, L., Tang, L., Wang, S., & Li, L. (2018). “Big data in tourism research: A literature review. Tourism Management, 68, 301-323.
Sahli, A. B., & Legoherel, P. (2015). “The tourism web acceptance model: A study of intention to book tourism products online”. Journal of Vacation Marketing, DOI:10.1177/1356766715607589.
Sandelowski, M., & Barroso, J. (2003). “Toward a Meta synthesis of qualitative findings on motherhood in HIV-positive women”. Research in Nursing & Health, 26(2), 153-170.
Sebastia, L., Garcia, I., Onaindia, E., & Guzman, C. (2009). “e-Tourism: a tourist recommendation and planning application”. International Journal on Artificial Intelligence Tools, 18(05), 717-738.
Siricharoen, W. V. (2008). “Learning semantic web from e-tourism”. In Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications (pp. 516-525). Springer Berlin Heidelberg.
Statistia (2016). Online gross travel bookings revenue worldwide from 2011 to 2016. http://www.statista.com/statistics/238852/online-travel-bookingsworldwide/
Ukpabi, D. C. & Karjaluoto H. (2016). “Consumers’ acceptance of information and communications technology in tourism: A review”. Telematics and Informatics, 34(5), 618-644.
Zimmer, L. (2006). “Qualitative meta-synthesis: A question of dialoguing with texts”. Journal of Advanced Nursing, 53(3), 311–318.