تاثیر درآمدهای گردشگری برجذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مطالعه ی موردی 23 کشور جهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه

10.22034/jtd.2020.110393

چکیده

امروزه توسعه ی گردشگری مورد توجه برنامه ریزان اقتصادی دولتی و خصوصی همه کشور ها قرار گرفته است. بسیاری از کشور ها به صورت فزاینده ای به این حقیقت پی برده اند که برای بهبود وضعیت اقتصادی خود باید در صدد یافتن راه های تازه ای برای افزایش درامدهای خود برآیند. توسعه ی صنعت گردشگری به ویژه برای کشور های در حال توسعه که با معضلاتی همچون میزان بیکاری ، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجه هستند ، از اهیت زیادی برخوردار است. در کشور های که برای توسعه اقتصادی با محدودیت منابع داخلی روبرو باشند استفاده از منابع خارجی برای سرمایه گذاری و افزایش درامد های توریسم امری ضروری است. لذا با توجه به اهمیت موضوع دراین مقاله به بررسی اثر درامدهای گردشگر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی 23 کشور عضو چشم انداز را مورد مطالعه قرار داده ایم . بدین منظور با استفاده از روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی در یک نمونه شامل 23 کشور طی دوره 2012- 2014 اثر درامدهای گردشگر به همراه سایر متغیرهای تاثیر گذار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می دهد که اثر درامد یاد شده بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی مثبت و معنی دار است. همچنین درجه باز بودن اقتصاد و تولید ناخالص داخلی سرانه بر میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثرمثبت و معنی دار،اما میزان تورم بر سرمایه گذاری اثر منفی و معنی دار دارد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Tourism Revenues on the Absorption of Foreign Direct Investment A case study of 23 countries

نویسنده [English]

  • یوسف محنت فر
چکیده [English]

Nowadays the development of tourism has been focused in all countries by public and private economic planners. Almost all countries have progressively come to this reality that for improving economic conditions, it is urgent to find new techniques to enhance their revenues. The development of tourism industry, particularly for developing countries which are facing problems like unemployment, limited currency as well as single andndash;product economy, is very important. In countries which are facing domestic resource restrictions for economic development, using foreign resources for investment and increasing tourism revenues are essential. The present study has evaluated the effect of tourism revenues on foreign direct investment of 23 countries. Panel data Eco metrics consisting of 23 countries is used to study tourism revenues along with other influential variables on foreign direct investment during 2012-2014.The results have shown that the impact of tourism revenues on foreign direct investment is positive and also meaningful. The degree of economic openness and domestic gross production per capita on the amount of foreign direct investment are positive and meaningful too, but the rate of inflation on investment is negative and meaningful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Economic Development
  • Foreign Direct Investment
  • Tourism Revenues
  • Panel data