شناسایی و تحلیل عوامل تاثیرگذار تبلیغات کلامی در بازاریابی مقاصد گردشگری با رویکرد تئوری مجموعه راف و نتنوگرافی (مطالعه موردی: شیراز، اصفهان و تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه الزهرا

2 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه شاهرود

3 دانش آموخته MBA دانشگاه صنعتی شاهرود

10.22034/jtd.2020.110387

چکیده

انتقال و اشتراک تجربیات از طریق تبلیغات نوشتاری به عنوان یکی از ویژگی های شبکه های اجتماعی محسوب می شود؛ به طوری که امروزه رفتار گردشگران در انتخاب مقصد گردشگری تا حد زیادی متاثر از توصیه های نوشتاری در فضای مجازی می باشد. تحلیل و تفسیر این کامنتهای بعضاً ناقص در فضای اینترنت و شبکه های مجازی نیازمند به کارگیری ابزاری علمی می باشد تا مدیران را در تصمیم گیری آتی کمک نماید. تلفیق رویکرد نتنو گرافی و تئوری مجموعه راف می تواند الگوهای حاکم بر رفتار مشتریان را استخراج نماید که محققان در این مقاله بر روی گردشگران شهرهای شیراز، اصفهان و تهران مبتنی بر اطلاعات نوشتاری سایت TripAdvisor.comبه کار گرفته اند. بر اساس رویکرد مردم نگاری در فضای مجازی عوامل مهم شناسایی و براساس نتایج حاصل از نرم افزار Rosettaهشت قاعده حاکم بر رفتار گردشگران استخراج و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. به عنوان نتیجه کلی چشم نوازبودن، جاذبه های فرهنگی، امنیت، وضعیت رفاهی، هزینه ها، برخورد با مسافران از عوامل تاثیرگذار شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and analyzing the affecting factors of word-of-mouth advertising in destination marketing based on Rough Set Theory and Netnography (Case study: Shiraz, Isfahan, Tehran)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Sajadian 1
  • Reza Sheikh 2
  • Mohammad Ehsan Souri 3
1 Marketng Management, Management Department, AlZahra university, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Management Department, Shahrood university of technology, Shahrood, Iran
3 MBA Graduate, Management Department, Shahrood university of technology, Shahrood, Iran
چکیده [English]

Transfer and sharing of experiences through text ads is a feature of social networking ; So that nowadays tourists behavior in destination selection is largely influenced by the written recommendations . Analysis and interpretation of some partial comments on the Internet and virtual networks are required to use scientific tools to help managers in decision making . Netnography approach combining Rough set theory can extract patterns that govern the behavior of customers . In this study , the tourists of Shiraz, Isfahan and Tehran cities in Iran who commented in TripAdvisor.com , have been studied . Based on ethnographic approach in network and identify important factors based on results from Rosettaa software . Therefore , eight rules governing the behavior of tourists were extracted and analyzed . Finally , as a result , Attractiveness , Culture , Security , Welfare , costs and Acceptance are the most important factors are recognized .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rough Set Theory
  • Behavioral signals
  • Netnography
  • Social media
  • Tourism