واکاوی کارایی و عملکرد بخش هتل داری استان یزد در صنعت گردشگری با استفاده از تحلیل رابطه خاکستری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه امام جواد یزد

2 دانشگاه اصفهان

3 دانشگاه یزد/مدرس

10.22034/jtd.2020.110373

چکیده

از آنجایی که موفقیت در هر سازمانی نیازمند اندازه گیری عملکرد و برنامه ریزی جهت بهبود آن می‌باشد. لذا، در این تحقیق تلاش شده است تا، میزان کارایی عملکرد در صنعت هتلداری استان یزد مورد ارزیابی قرار گیرد. در این راستا، با توجه به نقش مهمی که روش تحلیل پوششی داده‌ها در تحلیل کارایی نسبی و سنجش عملکرد صنایع گردشگری ایفا می‌کند در مطالعه حاضر از این تکنیک به منظور ارزیابی کارایی هتل‌های منتخب استان یزد استفاده شده است. روش تحقیق حاضر از نوع تحلیلی کاربردی می‌باشد و برای تعیین ضریب کارایی هتل‌ها از مدل‌های مضربی BCC و CCR خروجی محور و برای مقایسه و رتبه بندی واحد های کارا از تحلیل رابطه خاکستری استفاده گردیده است. یافته‌ها نشان داد که 5/18 درصد از هتل‌های مورد بررسی بر اساس مدل CCR و 6/29 درصد براساس مدل BCC کارا و مابقی ناکارا می‌باشند. همچنین، هتل‌های مرجع به عنوان الگوهایی برای هتل‌های ناکارا معرفی و پیشنهاد شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis the performance of the hotel sector in the tourism industry in Yazd province by Gray Relation Analysis

نویسندگان [English]

  • morteza mahmoodi meymand 1
  • saeedeh ketabi 2
  • amirreza konjkav monfared 3
1 Imam Javad University in yazd
2 isfahan University
3 yazd University
چکیده [English]

The success of any organization needs to improve and measure it is performance.Development of hotel industry directly affects the growth and development of the tourism industry. Hotels are very important pillar of the tourism industry that provides extensive service to the tourists. So, the purpose of this paper is to evaluate the efficiency of the hospitality industry in Iran, and Analysis the performance of the hotel sector in the tourism industry in Yazd province by Gray Relation Analysis. We have used Data Envelopment Analysis method for evaluating Performance of Yazd Hotels in IRAN. This paper is an applied research. In this paper CCR and BBC models and Gray analysis methods have been used for analyzing and ranking of hotels. The results show that 18.5% of hotels (according to CCR model) and 29/6% of hotels (according to BCC model) are efficient. We suggest all managers pay attention to the finding of this paper for increasing efficiency and improving the performance of their hotels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Industry
  • hospitality
  • efficiency
  • Gray theory