نقش ارزش ها و نگرش های گردشگران در پاسخ های شناختی و رفتاری آنان در انتخاب وب سایت های خدمات گردشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تربیت مدرس

2 مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

10.22034/jtd.2019.183326.1712

چکیده

امروزه دست اندرکاران گردشگری به عنوان بزرگترین صنایع درجهان و مهمترین منبع درآمد، بیش از هرچیز، بر ایجاد روابط پایدار و سودآور با بازدیدکنندگان تأکید می کنند که این امر مستلزم شناخت رفتار مصرفی گردشگران و برنامه ریزی جهت جلب رضایت انان و ایجاد انگیزه بازدید مجدد در آنها می باشد. در این راستا یکی از گسترده ترین مفاهیم مورد پذیرش در رفتار مصرفی گردشگری، درک نگرش و ارزش آنها می باشد که نقش مهمی را در شکل دهی رفتار بازی می کند. هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین تاثیر ارزش و نگرش گردشگران ورودی به ایران بر پاسخ های شناختی و رفتاری آنان در استفاده از خدمات انلاین گردشگری می باشد. لذا تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر گردآوری داده‌ها، از نوع توصیفی- همبستگی می‌باشد.از بعد روش گردآوری اطلاعات نیز از روش میدانی بهره گرفته شده است. از نرم افزارهایspss و plsبرای پاسخ به سؤالات تحقیق استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد ابعادی از ارزش و نگرش تاثیر پررنگ تری بر پاسخ های رفتاری و شناختی گردشگران در انتخاب مقصد گردشگری دارند. لذا می توان با برنامه ریزی صحیح، ضمن تقویت این ابعاد، سعی در برطرف نمودن نقاط ضعف موجود در سایر گزینه ها نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tourism Cognitive and Behavioral Response: The Role of Attitudes and Values

نویسندگان [English]

  • mirpouria naghipour 1
  • Fereshteh Mansouri Moayyed 2
  • asadolah kordnaeij 1
1 tarbiat modares
2 Business administration, Tarbiat Modares university
چکیده [English]

In today's competitive and challenging environment, all organizations such as tourism emphasize on building sustainable and profitable relationships with customers. New marketing will lead companies, in addition to trying to observe new customers, to maintain current customers and establish a permanent relationship with them. Therefore, one of the broadest accepted concepts in consumer behavior, attitude and value and their behavior plays an important role in shaping consumer behavior. So this is an applied research which was developed to investigate the above relationship. The statistical population of this study is composed of tourism which visited Iran in 1396. Based on the Cochran formula 411 individuals have been considered as the statistical sample. For data collection the standard questionnaires were applied. The validity and reliability of the questionnaires were tested and the required changed were applied. As the results show the attitude-dimensional dimension has a significant effect on the level of happiness and functional, and on the other hand, the dimension of happiness also has a significant effect on the increase in the number of clicks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Attitudes
  • Tourism Values
  • cognitive responses
  • behavioral responses
  • Tourism Destination
رحیم‌نیا، فریبرز، غلامی، محمد و نصرتی، سعید (1397). «بررسی ‌تأثیر جوّ بخشش درک‌شده بر نگرش‌ها و رفتارهای کارکنان هتل‌آپارتمان‌ها و مهمان‌پذیرهای شهر مشهد». مجلۀ برنامه‌ریزی و توسعۀ گردشگری، سال هفتم، شمارۀ 24، ص 102-122.
سیدصالحی، علیرضا و کاظمی، مهناز (1394). «عوامل مؤثر بر رفتار انتخابی مصرف‌کننده با توجه به محصولات سبز مبتنی بر تئوری ارزش مصرف». مجلۀ مدیریت بازاریابی، شمارۀ 26، ص 75-92.
عزیزی، شهریار و بسحاق، مریم (پاییز و زمستان 1391). «شناسایی موانع توسۀه فروش اینترنتی: رویکرد پژوهش آمیخته». مدیریت تولید و عملیات، دورۀ سوم، پیاپی 5، شمارۀ 2، ص 115-132.
فخریه، مهدی، رحیم‌نیا، فریبرز و پویا، علیرضا (1393). «‌تأثیر نگرش خریدار بر ارزش برند به‌واسطۀ کیفیت رابطۀ خریدار ـ فروشنده». اولین همایش ملی بازاریابی: فرصت‌ها و چالش‌ها، دانشگاه فردوسی مشهد.
قاسمی یالقوز آغاج، اکبر، اسدزاده، احمد، ایمانی خوشخو، محسن و جبارزاده، یونس (1397). «تأثیر عوامل انگیزشی گردشگری درمانی بر قصد رفتاری گردشگران: نقش واسطه‌ای عوامل ادراکی و رضایتمندی». مجلۀ برنامه‌ریزی و توسعۀ گردشگری، سال هفتم، شمارۀ 24، ص 59-81.
موون، جان سی و مینور، میشل (1388). رفتار مصرف‌کننده. ترجمۀ کامبیز حیدرزاده. قزوین: نشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین. سال اثر اصلی: 2009.
همتی، رضا و زهرانی، داود (1393). «بررسی عوامل مؤثر بر رضامندی و وفاداری گردشگران خارجی به اصفهان به مثابه برند گردشگری». مجلۀ برنامه‌ریزی و توسعۀ گردشگری، سال سوم، شمارۀ 10، ص 182-204.
Andreu, L., Joaqun, A., Bigne, J. E., & Mattila, A. S. (2010). “An analysis of ebusiness adoption and its impact on relational quality in travel agency supplie relationships”. Tourism Management, 31(6), 777-787.
Bamberger, P. , & Meshoulam, I. (2002). Human resource strategy. CA: Sage
Bandura, A. (2001). “Self-efficacy and health”. In N. J. Smelser & P. B. Baltes (Eds. ), International encyclopedia of the social and behavioral sciences. Oxford: Elsevier Science. 20, 13815-13820
Barclay, D., Higgins, C., & Thompson, R. (1995). “The partial least squares approach to causal modeling: personal computer adoption and use as an illustration”. Technological Studies: special issue on research methodology, 2(2), 284-324.
Brown, S., & Reid, R. (2003). “Shoppers on the verge of a nervous breakdown”. in Brown, S. and Turley, D. (Eds), Consumer Research: Postcards from the Edge, Routledge, London.
Chen, L., Gillenson, M. L., & Sherrell, D. L. (2002). “Enticing online consumers: An extended technology acceptance perspective”. Information & Management, 39(8), 705-719.
Cronbach, L. (1951). “Coefficient alpha and the internal structure of tests”. Psychometrika, 16(3), 297-334.
Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. (1989). “User acceptance of computer technology: A comparison of tow theoretical models”. Management Science, 35(8), 982-1003.
Fornell, C., & Larcker, D. (1981). “Evaluating structural equation models with unobservable and measuring error”. Journal of High Technology Management Reasearch, 8(1), 39-50.
Garman, A. N., Corrigan, P. W., & Morris, S. (2002). “Staff burnout and patient satisfaction: Evidence of relationships at the care unit level”. Journal of Occupational Health psychology,7, 235-241.
Grant, R., Clarke, R. J., & Kyrazis, E. (2007). “Areview of factors affecting online consumer search behaviour from an information value perspective”. Journal of Marketing Management, 23(5,6), 519-533
Hirschman, E. C., & Holbrook, M. B. (1984). “Hedonic consumption: emerging concepts, methods andpropositions”. Journal of Marketing, 46(3), 92-101.
Hulland, j. (1999). “Use of partial least squres in stratgic management research: a review of four recent studies”. Stratgic Management Journal, 20(2), 195-204.
Jafari S. A., & Mohammadi, R. (2011). “Measuring Customer Satisfaction Index (CSI) in Iranian Tile Industry Using Pls Path Modeling Technique”. Middle-East Journal of Scientific Research, 8(1), 141-149.
Lee ,Jin-Soo, Lee, Choong-Ki, Choi ,Youngjoon, (2010). Examining the Role of Emotional and Functional Values in Festival Evaluation, Journal of Travel Research, Sage publication
McKay, Donald O., & Verts, B. J. (1978). “Estimates of Some Attributes of a Population of Nuttall's Cottontails”. Journal of Wildlife Management, 42(1), 159-168.
Nunnaly, J. C.  &Bernsten, I. H. (1994). Psychometric Theory. New york: Mc Graw Hill.
Rabinovich, Elliot (2007). “Linking e-service quality and markups:The role of imperfect information in the supply chain”. Journal of Operations Management, 25,  14-41.
Rivard, S., & Huff, S. l. (1988). Factors of success fro end user computing”. Communication of the ACM, 31(5), 552-561.
Rowley, J. , (2006). An analysis of the e-service literature: towards a research agenda, Journal of Internet Research, 12(5), 339-359.
Salwani, Mohamed Intan, Marthandan, Govindan, Norzaidi, Mohd Daud, & Chong, Siong Choy (2009). “E-commerce usage and business performance in the Malaysian tourism sector: empirical analysis”. Information Management & Computer Security, 17(2), 166-185.
Taylor, S., & Todd, P. (1995). “Understanding information technology usage: A test of competing models”. Information Systems Research, 6(2), 144-176.
Vinzi, V., Trinchera, L., & Amato, S (2010). PLS Path Modeling: From foundations to recent developments and open issues for model assessment and improvement. Berlin: Springer Berlin Heidelberg.
Wang, T. (2016). “Social identity dimensions and consumer behavior in social media”. Asia Pacific Management Review, 22(1), 45-51.