آسیب شناسی کاربرد مدلسازی معادلات ساختاری در پژوهش های گردشگری ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای گردشگری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

10.22034/jtd.2019.152158.1534

چکیده

در سال‌های اخیر، استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری در مطالعات گردشگری به طور کامل گسترش یافته است. با این حال، در هنگام استفاده از این روش، چالش‌هایی وجود دارد که باید شناسایی و رعایت شود. بر این اساس، هدف تحقیق حاضر، شناسایی و تحلیل زمینه‌های چالش‌برانگیز و مشکل‌ساز در استفاده از SEM در تحقیقات گردشگری در ایران است. پژوهش حاضر، مبتنی بر مطالعه‌ی مروری به صورت ‌نظام‌مند و از طریق تحلیل داده‌های ثانویه انجام شده است. جامعه‌ی آماری این تحقیق، مقالات نشریه‌های داخلی گردشگری (علمی-پژوهشی مصوب وزارت علوم) از ابتدای انتشار فصلنامه‌ها تا پایان سال 1396 هستند. روش نمونه‌گیری فرآیند هدفمند بود که پس از طی این فرآیند، حجم نمونه‌ی آماری تعداد 116 مقاله تعیین شد. تحلیل داده‌ها مبتنی بر دو رویکرد از طریق نرم‌افزار SPSS25 انجام پذیرفت؛ رویکرد اول: تحلیل توصیفی مقالات و رویکرد دوم: تحلیل چالش‌های کاربرد روش SEM. نتایج نشان می‌دهد که عدم بررسی حجم نمونه لازم، عدم انجام آزمون نرمالیته توزیع داده‌ها، عدم گزارش کامل تجزیه‌ی اثرات و اندازه اثر R2 و گزارش انتخابی و سلیقه‌ای شاخص‌های برازش از جمله مهمترین آسیب‌ها و چالش‌های محققان ایرانی در استفاده از SEM در تحقیقات گردشگری هستند. توصیه‌های علمی مبتنی بر رفع این چالش‌ها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Application of Structural Equations Modeling in Iranian Tourism Researches

نویسنده [English]

  • Seyyed Mohammad Mirtaghian Rudsari
Ph.D student in Tourism, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

In recent years, the use of structural equation modeling is widespread in tourism studies. However, when using this method, there are challenges that need to be identified and resolved. Accordingly, the purpose of this study is to identify and analyze the challenging and problematic areas of using SEM in tourism research in Iran. This study has been done Based on a systematic review through secondary data analysis. The statistical population of this research is the Persian-language articles published in the internal scientific-research tourism journals (approved by the Ministry of Science) from the beginning of the publication of the quarterly papers by the end of 1396. Sampling method was a purposeful process and after that, the sample size was determined 116 papers. Data analysis was performed based on two approaches by using SPSS25 software. First Approach: Descriptive Analysis of Articles and Second Approach: Analysis of the Challenges of Using the SEM Method. Results show that Lack of checking the required sample size, Failure to test the normal distribution of data, Lack of attention and a complete report of the effect analysis and effect size of R2 and As well as selective and arbitrary reporting of fit indices are among the most important challenges and mistakes of Iranian researchers in using SEM in tourism research. Scientific advice is provided to overcome these challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structural Equation Modeling (SEM)
  • Challenges and Mistakes
  • Tourism Researches
  • Iranian Tourism Journals
عظیمی‎ هاشمی، مژگان، بستان، زهرا، و اصغری، هادی (1396). «مرور نظام‎مند مقالات پژوهشی در حوزۀ مطالعات اجتماعی گردشگری شواهدی از تحلیل محتوای نشریات علمی پژوهشی کشور». مطالعات اجتماعی گردشگری، دورۀ 5، شمارۀ 9، ص 57-95.
کیاکجوری، داود، و میرتقیان‎ رودسری، سیدمحمد (1396الف). «کاربرد مدل‎سازی معادلات ساختاری در مطالعات گردشگری و میهمان‎نوازی». اولین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی، ششم اردیبهشت‎ماه، چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس.
کیاکجوری، داود، و میرتقیان ‎رودسری، سیدمحمد (1396ب). «درآمدی بر مدل‎سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزیی (PLS-SEM) در مطالعات گردشگری». اولین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی، ششم اردیبهشت‎ماه، چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس.
میرتقیان­رودسری، سیّدمحمّد، و خراسانی، محمدامین. (1398). آسیب‌شناسی مطالعات گردشگری در فصلنامه پژوهش‌های روستایی: کاربست تحلیل محتوا. پژوهش­های روستائی، دورۀ 10، شمارۀ 2، ص 328-359.
Ali, F., Rasoolimanesh, S. M., Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Ryu, K. (2018a). “An assessment of the use of partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) in hospitality research”. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 30(1), 514-538.
Ali, F., Kim, W. G., Li, J., & Cobanoglu, C. (2018b). “A comparative study of covariance and partial least squares based structural equation modelling in hospitality and tourism research”. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 30(1), 416-435.
Anderson, J., & Gerbing, W. (1988). “Structural Equation Mod‎elling in Practice: A Review and Recommended Two Stage Approach”. Psychological Bulletin, 103(3), 411-423.
Assaker, G., Huang, S., & Hallak. R. (2012). “Applications of Partial Least Squares Structural Equation Modeling in Tourism Research: A Methodological Review”. Tourism Analysis, 17(5), 679-686.
Assaker, G., Vinzi, V. E., & O’Connor, P. (2010). “Structural Equation Modeling in Tourism Demand Forecasting: A Critical Review”. Journal of Travel and Tourism Research, Spring/Fall 2010, 1-27.
Bagozzi, R. P., & Yi. Y. (1988). “On the Evaluation of Structural Equation Models”. Journal of the Academy of Marketing Science, No. 16(1), 74-94.
Bagozzi, R. P., & Yi. Y. (2012). “Specifications, Evaluation, and Interpretation of Structural Equation Models”. Journal of the Academy of Marketing Science, 40(1), 8-34.
Barrett, P. (2007). “Structural Equation Modelling: Adjudging Model Fit”. Personality and Individual Differences, 42(5), 815-24.
Bentler, P. M., & Chou, C. P. (1987). “Practical Issues in Struc‎tural Modeling”. Sociological Methods and Research, 16(1), 78-117.
Boomsma, A. (2000). “Reporting Analyses of Covariance Struc‎tures”. Structural Equation Modeling, 7(3), 461-483.
Costello, A. B., & Osborne, J. W. (2005). “Best Practices in Explor‎atory Factor Analysis: Four Recommendations for Getting the Most from your Analysis”. Practical Assessment, Research and Evaluation, 10(7), 1-9.
Diamantopoulos, A., & Winklhofer, H. M. (2001). “Index Construction with Formative Indicators: An Alternative to Scale Development”. Journal of Marketing Research, 38(2), 269-277.
do Valle, P. O., & Assaker, G. (2016). “Using Partial Least Squares Structural Equation Modeling in Tourism Research: A Review of Past Research and Recommendations for Future Applications”. Journal of Travel Research, 55(6), 695-708.
Fong, L. H. N., Law, R., Tang, C. M. F., & Yap, M. H. T. (2016). “Experimental research in hospitality and tourism: a critical review”. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 28(2), 246-266.
Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt. M. (2011). “PLS-SEM: Indeed, a Silver Bullet”. Journal of Marketing Theory and Practice, 19(2), 139-151.
Hair, J. F., Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Mena. J. A. (2012). “An Assessment of the Use of Partial Least Squares Structural Equa‎tion Modeling in Marketing Research”. Journal of the Academy of Marketing Science, 40(3), 414-433.
Hair Jr. J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, C. (2017). A primer on partial least squares structural equation modelling (PLS-SEM). Thousand Oaks, Calif: Sage.
Heene, M., Hilbert, S., Draxler, C., & Ziegler. M. (2011). “Masking Misfit in Confirmatory Factor Analysis by Increasing Unique Variances: A Cautionary Note on the Usefulness of Cutoff Val‎ues of Fit Indices “. Psychological Methods, 16(3), 319-336.
Holbert, R. L., & Stephenson, M. T. (2002). “Structural Equation Modeling in the Communication Sciences, 1995-2000”. Human Communication Research, 28(4), 531-551.
Hoyle, R. H. (1995). “The Structural Equation Modeling Approach: Basic Concepts and Fundamental Issues”. In Structural Equation Modeling: Concepts, Issues, and Application, edited by R. H. Hoyle. Thousand Oaks, CA: Sage, pp. 1-15.
Iacobucci, D. (2010). “Structural Equations Modeling: Fit Indices, Sample Size, and Advanced Topics”. Journal of Consumer Psychology, 20(1), 90-98.
Kline, R. B. (1998). Principles and Practices of Structural Equation Modeling. New York: Guilford.
MacCallum, R. C., Wegener, D. T., Uchino, B. N., & Fabrigar, L. R. (1993). “The Problem of Equivalent Models in Applications of Covariance Structure Analysis”. Psychological Bulletin, 114(1), 185-199.
MacCallum, R. C., & Austin, J. T. (2000). “Application of Struc‎tural Equation Modeling in Psychological Research”. Annual Review of Psychology, 51, 201-226.
McDonald, R. P., & Ho, M. R. (2002). “Principles and Practice of Reporting Structural Equation Analyses”. Psychological Methods, 7(1), 64-82.
Mikulic, J., & Ryan, C. (2018). “Reflective versus formative confusion in SEM based tourism research: A critical comment”. Tourism Management, 68, 465-469.
Mueller, R. O. (1996). Basic Principles of Structural Equation Modeling: An introduction to LISREL and EQS. New York: Springer-Verlag.
Nunkoo R. (2016). “Structural equation modeling”. In Jafari J., Xiao H. (eds), Encyclopedia of Tourism. Springer, Cham.
Nunkoo, R., & Ramkissoon, H. (2012).“ Structural Equation Modelling and Regression Analysis in Tourism Research”. Current Issues in Tourism, 18(2), 777-802.
Nunkoo, R., Ramkissoon, H., & Gursoy, D. (2013). “Use of Structural Equation Modeling in Tourism Research: Past, Present, and Future”. Journal of Travel Research, 52(6), 1-13.
Ory, D. T., & Mokhtarian, P. L. (2010). “The Impact of Non-normality, Sample Size and Estimation Technique on Goodness-of-Fit Measures in Structural Equation Modeling: Evidence from Ten Empirical Models of Travel Behavior”. Quality and Quantity, 44(3), 427-45.
Quintana, S. M., & Maxwell, S. E. (1999). “Implications of Recent Developments in Structural Equations Modeling for Counseling Psychology”. Counseling Psychologist, 27(4), 485-527.
Reisinger, Y., & Mavondo, F. (2007). “Structural equation modeling: Critical issues and new developments”. Journal of Travel and Tourism Marketing, 21(4), 41-71.
Reisinger, Y., & Turner, L. (1999). “Structural Equation Model‎ing with LISREL: Application in Tourism”. Tourism Management, 20, 71-88.
Ryu, E. (2011). “Effects of Skewness and Kurtosis on Normal-Theory Based Maximum Likelihood Test Statistics in Multilevel Struc‎tural Equation Modeling”. Behavioral Research, 43, 1066-1074.
Schumacker, R., & Lomax. R. (2004). A Beginner’s Guide to Structural Equation Modeling. 2nd edition. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Stage, F. K., Carter, H. C., & Nora, A. (2004). “Path Analysis: An Introduction and Analysis of a Decade of Research”. Journal of Educational Research, 98(1), 5-13.
Sun, S., Konold, T. R., & Fan, X. (2011). “Effects of Latent Vari‎able Nonnormality and Model Misspecification on Testing Structural Equation Modeling Interactions”. Journal of Experimental Education, 79(3), 231-56.
Vinzi, V. E., Trinchera, L., & Amato. S. (2010). “PLS Path Modeling: From Foundations to Recent Developments and Open Issues for Model Assessment and Improvement”. In V. E. Vinzi, W. W. Chin, J. Henseler, and H. Wang (eds.), Handbook of Partial Least Squares. Berlin: Springer-Verlag, pp. 47-81.
Weston, R., & Gore, P. A. (2006). “A Brief Guide to Structural Equation Modeling”. Counseling Psychologist, 34, 719-751.
Wu, D., & Zumbo, B. D. (2008). “Understanding and Using Medi‎ators and Moderators”. Social Indicators Research, 87(3), 367-392.