کشف نحوه ی تاثیرپذیری وفاداری گردشگران از رابطه عاطفی با برند با استفاده از قوانین انجمنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه بجنورد

2 عضور هیئت علمی

10.22034/jtd.2019.170847.1649

چکیده

افزایش رقابت در صنعت هتلداری و افزایش دانش و آگاهی مشتریان هتل‌ها از خدمات و گزینه‌های انتخابی دیگر باعث شده است که وفاداری گردشگران به خدمات هتل به یکی از دغدغه‌های مدیران در صنعت هتلداری تبدیل شود. از انجایی که هتلهای پنج‌ستاره همواره از سطح قابل قبولی از کیفیت خدمات برخوردارند، برند را می‌توان یکی از مهم‌ترین عوامل در جذب و حفظ گردشگران مراجعه کننده به این هتلها دانست. درنتیجه؛ پژوهش حاضر در صدد بوده است تا با رویکردی نوین و با بهره‌گیری از روش قوانین انجمنی به بررسی نحوه تاثیرپذیری وفاداری گردشگران از رابطه عاطفی با برند بپردازد. جامعة آماری در این تحقیق کلیة مشتریان هتل‌های پنج ستاره مشهد مشتمل بر12هتل بوده و حجم نمونه، با استفاده از جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای، 388 نفر برآورد شده‌است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‌نامة استاندارد است که روایی آن توسط خبرگان تأیید شده و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برآورد شده‌است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از روش قوانین انجمنی و نرم افزار SPSS Clementine12 بهره گرفته شد. نتایج تحقیق بیانگرآن بود که در نهایت 78 قانون در خصوص نحوه تاثیرپذیری ابعاد وفاداری گردشگران از رابطه عاطفی با برند استخراج شد که 14 قانون آن بالاترین سطح اطمینان و جامعیت را داشته و درنهایت یک قانون بر هر چهار بعد وفاداری به طور یکسان تاثیرگذار بود که مدیران هتل می توانند از آن به عنوان قانون طلایی در بهبود وفاداری گردشگران بهره گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discover the impact of the loyalty of tourists on the emotional relationship with the brand using associative rules mining

نویسندگان [English]

  • zahra nikkhah farkhani 1
  • azade soltani 2
1 Assistant Professor, University of Bojnord
2 university of bojnord
چکیده [English]

Increasing competition in the hospitality industry and knowledge and awareness of the hotel's customers from other services and options has led to the issue that the main concerns of managers in the hotel industry to become hotel services loyalty of tourists. Since five star hotels always have an acceptable level of service quality, brand can be considered as one of the most important factors in attracting and retaining tourists visiting these hotels. Consequently, the present study intends to explore the impact of the loyalty of tourists on emotional relationship with the brand through a new approach and utilizing the association rules mining method. In this research Statistical Society is all customers of five star hotels in Mashhad comprised 12 hotels. The sample size was estimated to be 388 using Morgan table and stratified sampling method. The data gathering tool was a standard questionnaire whose validity was confirmed by the Content validity method and its reliability was estimated using the Cronbach's alpha coefficient. To analyze the data used of the SPSS Clementine 12 software and association rule mining method. The results of the study indicated that 78 laws were finally extracted about the impact emotional relationship with the brand on the dimensions of loyalty of tourists. 14 of its rules have the highest level of confidence and support. One rule was equally effective on all of the four dimensions of loyalty .The hotels manager can be used it as a golden rule to improve the loyalty of tourists

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • the loyalty of tourists
  • the emotional relationship of tourists with the brand
  • associative laws
رحیم‌نیا، فریبرز، نجفی، مهدی و علوی، سیدمسلم (1392). «ممیزی برند و بررسی روابط میان شاخص‌های آن در صنعت هتل‌داری (مورد مطالعه: هتل همای شیراز)». فصل‌نامۀ علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین. سال سوم. شمارۀ 4. شمارۀ پیاپی 11، ص 23-40.
تقدیر، ملیحه و غیور، سیدمرتضی (1396). «بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری برند با نقش میانجی هویت‌پذیری و عشق به برند در هتل‌های پنج‌ستارۀ شهر مشهد». دانشگاه بین‌المللی امام‌رضا(ع)، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد.
خزایی‌پور، امیر، حنیفی، فرهاد، میرابی، وحیدرضا و تقی‌پوریان، محمدجواد (1397). «تأثیر رابطۀ عاطفی با برند بر وفاداری مشتریان در صنعت هتل‌داری؛ موردمطالعه: هتل‌های چهار و پنج‌ستارۀ استان مازندران». دوفصل‌نامۀ مطالعات اجتماعی گردشگری، سال ششم، شمارۀ 11، ص 87-112.
انصاری، آذرنوش و اسدی، علی (1395). «ارزیابی وفاداری گردشگر به مقصد با رویکرد داده‌کاوی گردشگران داخلی شهر اصفهان». فصل‌نامۀ مطالعات مدیریت گردشگری، دورۀ 11، شمارۀ 35، ص 85-106.
رحیمی، سعید و کوشا، حمیدرضا (1397). «چیدمان محصولات با استفاده از قوانین انجمنی (مطالعۀ موردی: فروشگاه دانشگاه فردوسی مشهد)». چهارمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع و سیستم‌ها، مشهد، ایران.
Agrawal, R., & Srikant, R. (1994). “Fast Algorithms for Mining Association Rules in Large Databases”. VLDB '94 Proceedings of the 20th International Conference on Very Large Data Bases, 487-499.
Agrawal, R,. Imieliński, T. & Swami, A. (1993) “Mining association rules between sets of items in large databases”. in Acm sigmod record, 22, 207–216.
Ahuvia, A. C. (2005). “Beyond the extended self: Loved objects and consumers' identity narratives”. Journal of Consumer Research, 32(1), 171-184.
Andini, D. D., Sultan, M. A., Wulandari, N. S., & Nurfitriya, M. (2019). “Islamic Branding and Social Media: Implications on Stay Decisions in Sharia Hotel (Survey on Guest Staying at Noor Hotel: Moeslim Boutique Hotel Bandung)”. KnE Social Sciences, 3(13), 645-655.
Aurier, P., & De Lanauze, G. S. (2011). “Impacts of in-store manufacturer brand expression on perceived value, relationship quality and attitudinal loyalty”. International Journal of Retail & Distribution Management, 39(11), 810–835.
Bach, M. P., Schatten, M., & Marušic, Z. (2013). “Data Mining Applications in Tourism: A Keyword Analysis”. Central European Conference on Information and Intelligent, Varaždin, Croatia.
Batra, R., Ahuvia, A., & Bagozzi, R. P. (2012). “Brand Love”. Journal of Marketing, 76(2), 1-16.
Carroll, B. A., & Ahuvia, A. C. (2006). Some antecedents and outcomes of brand love. Marketing Letters, 17(2), 79-89.
Correia, A., Águas, P., Ferradeira, J., & Portugal, J. (2017). “Emotional loyalty: The case of Algarve”. Proceedings Book, 71.
Fraering, M., & Minor, S. M. (2013). “Beyond loyalty: customer satisfaction, loyalty, and fortitude”. Journal of Services Marketing, 27(4), 334 – 344.
Han J. P., & Yin, Y. (2000). “Mining frequent patterns without candidate generation”. ACM Sigmoid Record, 29(2), 1-12.
Han, H., Kim, W., & Hyun, S. S. (2011). “Switching intention model development: Role of service performances, customer satisfaction, and switching barriers in the hotel industry”. International Journal of Hospitality Management, 30(3), 619-629.
Harrison-Walker, J. (2001).”The Measurement of Word-of-Mouth Communication and an Investigation of Service Quality and Customer Commitment as Potential Antecedents”. Journal of Service Research, 41, 60-75.
Hosany, S., Prayag, G., Van Der Veen, R., Huang, S., & Deesilatham, S. (2017). “Mediating effects of place attachment and satisfaction on the relationship between tourists’ emotions and intention to recommend”. Journal of Travel Research, 56(8), 1079-1093.
Hudson, S., Roth, M., Madden, T., & Hudson, R. (2015). “The effects of social media on emotions, brand relationship quality, and word of mouth: An empirical study of music festival attendees”. Tourism Management, 47, 68-76.
Hui, H. Huang, C. & Chen, P. (2010). "Do reward programs truly build loyalty for lodging industry?" Department of Hospitality Management, 29(1), 128-135.
Hui, F., Chongcheng, C., Jiaxiang, L., & Xianfeng, L. (2017). “Association rule analysis for tour route recommendation and application to WCTSNOP”. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Information Sciences, 42.
Kam Fung So, K., & King, C. (2010). “"When experience matters": building and measuring hotel brand equity: The customers' perspective”. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 22(5), 589-608.
Kayaman, R., & Arasli, H. (2007). “Customer based brand equity: evidence from the hotel industry”. Managing Service Quality: An International Journal, 17(1), 92-109.
Kharouf, H., Sekhon, H., Fazal-e-Hasan, S. M., Hickman, E., & Mortimer, G (2019). “The role of effective communication and trustworthiness in determining guests’ loyalty”. Journal of Hospitality Marketing & Management, 28(2), 240-262.
Keller, K. L. (2001). Building Customer-based Brand Equity: A blueprint for creating strong brands. Cambridge, MA: Marketing Science Institute.
Kim, H. B., Gon Kim, W., & An, J. A. (2003). “The effect of consumer-based brand equity on firms’ financial performance”. Journal of Consumer Marketing, 20(4), 335-351.
Kruger, L. M., Kuhn, S. W., Petzer, D. J., & Mostert, P. G. (2013). Investigating brand romance, brand attitude and brand loyalty in the cellphone industry, Acta Commercii, 13(1), 1-10.
Roy, S. K., Butaney, G., & Bhutaney, B. (2009). “Examining the effects of the customer loyalty states on the word of mouth”. Pacific Asia Conference on Information Systems (PACIS), Association for Information Systems, http://aisel.aisnet.org/pacis2009/85
Lee, K.-H., & Hyun, S. S. (2016). “The effects of perceived destination ability and destination brand love on tourists’ loyalty to post-disaster tourism destinations: The case of Korean tourists to Japan”. Journal of Travel & Tourism Marketing, 33(5), 613-627.
Liu, C. R., Wang, Y. C., Chiu, T. H., & Chen, S. P. (2017). “Antecedents and outcomes of lifestyle hotel brand attachment and love: The case of Gen Y”. Journal of Hospitality Marketing & Management, 1-18.
Patwardhan, H. and Balasubramanian, S. K. (2011). “Brand romance: a complementary approach to explain emotional attachment toward brands”. Journal of Product & Brand Management, 20(4), 297-308.
Prasad, K., & Dev, C. S. (2000). “Managing hotel brand equity: A customer-centric framework for assessing performance”. The Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 41(3), 224-31.
Pullman, M. E., & Gross, M. A. (2004). “Ability of experience design to elicit emotions and loyalty behaviors”. Design Sciences, 35(3), 551-578.
Sarkar, A. (2011). “Romancing with a brand: A conceptual analysis of romantic consumer-brand relationship”. Management & Marketing, 6(1), 79-94.
Suchacka, G., & Chodak, G. (2017). “Using association rules to assess purchase probability in online stores”. Information Systems and e-Business Management, 15(3), 751-780.             
Sarmiento, R., Sarkis, J., & Byrne, M. (2010). “Manufacturing capabilities and performance: a critical analysis and review”. International Journal of Production Research, 48(5), 1267-1286.
Shapoval, V., Wang, M., Hara, T., & Shioya, H. (2018). “Data Mining in Tourism Data Analysis: Inbound Visitors to Japan”. Journal of Travel Research, 57(3), 310-323.
Shimp T. A., & Madden, T. J. (1988). “Consumer- Object Relations: A Conceptual Framework Based Analogously on Sternberg’s Triangular Theory of Love”. Advances in Consumer Research, 15, 163-168.
Sternberg R. J. (1986). “A Triangular Theory of Love”. Psychological Review, 93(2), 119-135.
Thomson, M., MacInnis, D. J., & Park, C. W. (2005). “The ties that bind: measuring the strength of consumers’ emotional attachment to brands”. Journal of Consumer Psychology, 15(1), 77-91.
Versichele, M., de Groote, L., Claeys Bouuaert, M., Neutens, T., Moerman, I., & Van de Weghe, N. (2014). “Pattern mining in tourist attraction visits through association rule learning on Bluetooth tracking data: a case study of Ghent, Belgium”. Tourism Management, 44, 67-81.
Zaki, M. J. & Gouda, K. (2003). “Fast vertical mining using diffsets”. in Proc. 9th ACM SIGKDD, pp. 326–335.