کلیدواژه‌ها = پایگاه اینترنتی
شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موفقیت پایگاه اینترنتی جاباما

دوره 9، شماره 2، تیر 1399، صفحه 67-78

10.22034/jtd.2019.147303.1497

حسین خنیفر؛ بنفشه خلیلی پور؛ محمد غفاری؛ حمیدرضا یزدانی