شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موفقیت پایگاه اینترنتی جاباما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی-بازاریابی، دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

3 دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران بازاریابی، برند، رفتار مصرف کننده

4 دانشگده مدیریت، پردیس فارابی، دانشگاه تهران

10.22034/jtd.2019.147303.1497

چکیده

چکیده
امروزه بسیاری از سازمان‌ها برای انجام فعالیت‌های تجاری خود دارای وب-سایت هستند. مهم‌ترین هدف هر وب‌سایت ارائه اطلاعاتی است که پاسخگوی انتظارات کاربران باشد، اطلاع از عوامل موفقیت وب‌سایت راه گشایی برای پاسخگویی به انتظارات کاربران است. با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش با هدف رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت وب‌سایت جاباما صورت گرفته است. بر مبنای ادبیات تحقیق، 10 عامل مؤثر بر موفقیت وب‌سایت‌ها شناسایی شد که به منظور بررسی کلیدی بودن این عوامل در موفقیت وب‌سایت‌ها و رتبه بندی آن عوامل، 384 پرسشنامه به صورت نمونه گیری در دسترس بین کاربران تقسیم گردید که 275 پرسشنامه مورد قبول بودند. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی، مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش، افراد داخلی که از وب‌سایت جاباما استفاده می‌کنند. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS20 و AMOS18 مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که کیفیت اطلاعات ، کیفیت سیستم و کیفیت خدمات بر موفقیت وب‌سایت تأثیر معناداری دارند، همچنین براساس تحلیل شکاف ماتریس اهمیت-عملکرد، مهم‌ترین عامل موفقیت وب‌سایت جاباما امنیت و بعد از آن ناوبری می‌باشد و تعامل از اهمیت کمتری برخوردار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and prioritize the success factors of the Jabama website

نویسندگان [English]

  • Hossein khanifar 1
  • banafsheh khalilipour 2
  • mohammad ghaffari 3
  • Hamid reza yazdani 4
1 University of Tehran
2 (Graduate Student of Business Marketing Management, Faculty of Management and Accounting, Farabi University of Tehran,Tehran,Iran
3 Department of Business Administration, Faculty of Farabi University
4 College of Farabi, University of Tehran
چکیده [English]

Today most of organizations have a website for their business activities. The most important aim of each website presents a information that responsible for user's expectations. Awareness of successful factors of website responsible for user's expectations. due to importance of target, this research key successful factors of jabamas website done. based on research s literature, 10 factors on sucess of websites were identity that inorder to examine the key factors of these on sucess of websites and ranking those factors, 384 questionnaire available sample were devided between users that 275 questionnaire were accepted. this research interms of purpose, and interms of information gathering method is descriptive survey It is based on structural equation modeling. statistical society of research is domestic Persons that use jabama website.the data by using spss20 and amoss18 software were analyzed. research s result indicate that quality of information, system and services have a significant effect on website sucess. also, based on the matrix gap analysis, the importance of security factor in the sucess of the jabama website, and then it is Navigation. Interaction is less important

کلیدواژه‌ها [English]

  • Success Factors
  • Website
  • Identification and Prioritization
  • Jabama
باقرمحمدی، علیرضا (1392). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل کلیدی موفقیت وب‌سایت‌های عرضه خدمات آموزشی (مورد مطالعه: شرکت ایده‌پردازان کسب‌وکار و مراکز وابسته). پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ مدیریت، گروه مدیریت اجرایی، گرایش بازاریابی، دانشگاه تهران.
تهرانی، رضا و جمشیدی، حمید (1394). «تحلیل میزان تأثیرگذاری عوامل اطلاعاتی سیستمی و طراحی رابط کاربر بر وفاداری مشتریان وب‌سایت‌ها با توجه به نقش رضایت و اعتماد». پردازش و مدیریت اطلاعات (علوم و فناوری اطلاعات)، دورۀ 30، شمارۀ 4. ص 1085ـ1106.
حقیقی‌نسب، منیژه و تابعین، آزاده (1387). «ارزیابی میزان جذابیت و قابلیت استفادۀ وب‌سایت (تارنما) شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران از دیدگاه مشتریان داخلی در فضای بازار صنعتی». نشـریۀ مـدیریت بازرگانی، دورۀ 1، شمارۀ 1، ص 21ـ38.
رحیمی، فرج اله. (1395). نرم افزارهای کاربردی در تحقیقات مدیریت (نرم افزارهای PLS, AMOS, LISREL, SPSS)). اهواز: ترآوا.
زاهدی، شمس‌السادات (1389). «ارزیابی کیفیت وب‌سایت‌ها ابزارها و معیارها». فصل‌نامۀ مدیریت توسعه و تحول، شمارۀ 4، ص 5ـ16.
قاسمی، سیده‌صفا و صالحی، سودابه (1395). «تطبیق ویژگی‌های بصری وب‌سایت‌های دانشگاه‌های مطرح جهان با وب‌سایت‌های دانشگاه‌های ایران». دوفصل‌نامۀ مطالعات تطبیقی هنر، دورۀ 6، شمارۀ 11. ص 131ـ142.
قاسمی، فرهاد (1392). «تأثیر کیفیت وب‌سایت بر خرید مشتری (کتاب‌فروشی‌های آنلاین در ایران)». پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ مدیریت، گروه مدیریت فنّاوری اطلاعات، گرایش تجارت الکترونیک، دانشگاه تهران.
ممقانی، علیرضا (1390). «شناسایی و رتبه‌بندی عوامل کلیدی مؤثر در کیفیت وب‌سایت ارائه‌کنندۀ خدمات (SITQUAL) در خریدهای آنلاین از دیدگاه مشتریان شرکت رجا».  فصل‌نامۀ پژوهشگر (مدیریت)، دورۀ 8، ص 95ـ105.
مهرابی لواسانی، راحیل (1388). بررسی نقش کیفیت وب‌سایت و عادت به آن در تجارت الکترونیک (مطالعۀ موردی: شرکت قطارهای مسافربری رجاء). پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ مدیریت، گروه مدیریت بازرگانی، گرایش بازرگانی بین‌الملل، دانشگاه تهران.
Akram, U., Hui, P., Khan, M. K., Tanveer, Y., Mehmood, K., & Ahmad, W. (2018). “How website quality affects online impulse buying”. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 30(1), 235-256.
Alkhattabi, M., Neagu, D., & Cullen, A. (2010). Information quality framework for e-learning systems. Knowledge Management & E-Learning, 2(4), 340.
Bart, Y., Shankar, V., Sultan, F., & Urban, G. L. (2005). Are the drivers and role of online trust the same for all web sites and consumers? A large-scale exploratory empirical study. Journal of marketing, 69(4), 133-152.
Chen, S. C., & Dhillon, G. S. (2003). Interpreting dimensions of consumer trust in e-commerce. Information Technology and Management, 4(2), 303-318.
Dedeke, A. N. (2016). Travel web-site design: Information task-fit, service quality and purchase intention. Tourism Management, 54, 541-554.
Delone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: a ten-year update. Journal of management information systems, 19(4), 9-30.
Dittmar, H., Long, K., & Meek, R. (2004). Buying on the Internet: Gender differences in on-line and conventional buying motivations. Sex roles, 50(5-6), 423-444.
Fan, H., & Poole, M. S. (2006). What is personalization? Perspectives on the design and implementation of personalization in information systems. Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce, 16(3-4), 179-202.
Feindt, S., Jeffcoate, J., & Chappell, C. (2002). Identifying success factors for rapid growth in SME e-commerce. Small business economics, 19(1), 51-62.
Ha, Y., & Im, H. (2012). “Role of web site design quality in satisfaction and word of mouth generation”. Journal of Service Management, 23(1), 79-96.
Lee, M. K., & Turban, E. (2001). A trust model for consumer internet shopping. International Journal of Electronic Commerce, 6(1), 75-91.
Lee, S.-M., Ungson, G. R., & Russo, M. V. (2011). What determines an engaging website?: An empirical study of website characteristics and operational performance. The Journal of High Technology Management Research, 22(1), 67-79.
Lee, Y., & Kozar, K. A. (2006). Investigating the effect of website quality on e-business success: An analytic hierarchy process (AHP) approach. Decision Support Systems, 42(3), 1383-1401.
Olumuyiwa Dele, O. (2017). An Analysis of Factors Influencing the Success of Social Networking Websites. Master’s Thesis Computer Science Informatics. Blekinge Institute of Technology.
Salem, I. E. B., Salem, I. E. B., Čavlek, N., & Čavlek, N. (2016). Evaluation of hotel website contents: existence-importance analysis. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 7(4), 366-389.
Sharma, H., & Aggarwal, A. G. (2019). Finding determinants of e-commerce success: a PLS-SEM approach. Journal of Advances in Management Research.
Sørum, H., Normann Andersen, K., & Clemmensen, T. (2013). Website quality in government: Exploring the webmaster's perception and explanation of website quality. Transforming Government: People, Process and Policy, 7(3), 322-341.
Toh, R. S., DeKay, C. F., & Raven, P. (2011). Travel planning: searching for and booking hotels on the internet. Cornell Hospitality Quarterly, 52(4), 388-398.
Webb, H. W., & Webb, L. A. (2004). SiteQual: an integrated measure of Web site quality. Journal of Enterprise Information Management, 17(6), 430-440.
Wolk, A., & Theysohn, S. (2007). Factors influencing website traffic in the paid content market. Journal of Marketing Management, 23(7-8), 769-796.
Wong, E., Leung, R., & Law, R. (2020). Significance of the dimensions and attributes of hotel mobile website from the perceptions of users. International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 21(1), 15-37.
Yang, Z., Peterson, R. T., & Cai, S. (2003). Services quality dimensions of Internet retailing: an exploratory analysis. Journal of Services Marketing, 17(7), 685-700.