کلیدواژه‌ها = مهارت‌های ضروری صنعت گردشگری
واکاوی الگوی معماری شایستگی کار کنان در صنعت گردشگری

دوره 12، شماره 3، مهر 1402، صفحه 1-22

10.22034/jtd.2023.364116.2671

فایزه تکیه یان؛ منوچهر جهانیان