کلیدواژه‌ها = گفتمان گردشگری
گفتمان گردشگری در ایدئولوژی مقام معظم رهبری

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 143-161

10.22034/jtd.2022.338038.2600

سیّد محمّد میرتقیان رودسری