کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
ارزیابی تناسب مکانی برای توسعه اکوتوریسم در منطقه ابیانه- برزرود استان اصفهان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1400

10.22034/jtd.2021.289736.2366

محسن رزاقی ابیانه؛ حمید رضا جعفری؛ حسن هویدی؛ حمید رضا پیروان


تحلیلی بر توزیع فضایی بازی های بومی و محلی در نواحی روستایی مطالعه موردی : روستاهای بخش خورش رستم

دوره 9، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 235-251

10.22034/jtd.2020.110329.1265

عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ مهدی پورطاهری؛ مهدی درخشان


ارائه الگوی مفهومی رقابت پذیری مقصدگردشگری در چارچوب توسعه پایدار

دوره 5، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 84-106

10.22034/jtd.2020.110381

محمدحسین ایمانی خوشخو؛ زهرا نادعلی پور