نویسنده = علیرضا فرخ بخت فومنی
طراحی مدل رابطۀ مسئولیت اجتماعی مقصد و قصد بازدید مجدد در استان گیلان با روش پژوهش ترکیبی

دوره 11، شماره 2، تیر 1401، صفحه 115-129

10.22034/jtd.2021.277197.2299

فرشته قویدل؛ علی قلی پورسلیمانی؛ سید محمود شبگو منصف؛ علیرضا فرخ بخت فومنی