نویسنده = عبدالمهدی شیرشمسی
طراحی و اعتبارسنجی مدل بازاریابی الکترونیک در صنعت گردشگری (مورد مطالعه: استان یزد)

دوره 12، شماره 2، تیر 1402، صفحه 67-85

10.22034/jtd.2022.321714.2543

عبدالمهدی شیرشمسی؛ وحیدرضا میرابی؛ اسماعیل حسن پور؛ محمدحسین رنجبر