لجن درمانی با رویکرد قابلیت سنجی توسعه گردشگری سلامت (مطالعه موردی شهرستان گلوگاه در سواحل دریای مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران - دانشکده کارآفرینی - گروه کسب و کار و گردشگری

2 دانشکده علوم گردشگری ـ موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

3 کارشناس ارشد

10.22034/jtd.2019.195572.1787

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی امکان سنجی توسعه گردشگری سلامت با ایجاد سایت لجن درمانی در یک پروژه مشخص در شهرستان گلوگاه استان مازندران است. در رویکرد نظری این پژوهش، گردشگری درمانی یکی از بخش های چهارگانه گردشگری سلامت می باشد.
روش شناسی این پژوهش مبتنی است بر ترکیبی از آزمایشات تخصصی، روشهای اسنادی و پیمایشی که با توجه به ماهیت کاربردی تحقیق از آنها استفاده شده است.
یافته های پژوهش نشان داد که لجن ساحل گلوگاه فاقد آلودگی و دارای عناصر مفید برای بدن است و به مراتب بهتر از لجنی است که در مراکز لجن درمانی هند، ترکیه و بحر المیت مورد استفاده قرار می گیرد. لجن گلوگاه از لجن بحرالمیت 20 برابر بیشتر آهن دارد و از نظر وجود روی (Zn) 16 برابر بهتر از آن است و حاوی ماده سیلسیوم (Si) بوده که برای درمان رماتیسم مفید است. همچنین نتایج تحلیل مصاحبه ها، مشاهده ها، ارزیابی ها و توجه به امکانات زیر ساختی مناسب حاکی از آن است که زمینه و امکان ایجاد طرح ها و پروژه های ترکیبی گردشگری ساحلی، دریایی ،گردشگری راه آهن و اکوتوریسم در شمال ایران به صورت انبوه و اقتصادی وجود دارد. تمرکز بر ایجاد پروژه لجن درمانی می تواند به گسترش مقاصد گردشگری و آمایش سرزمین در شمال ایران کمک کند.
نتیجه پژوهش نشان می دهد که ایجاد سایت لجن درمانی و توسعه گردشگری سلامت و گردشگری ترکیبی در سایت ساحلی شهرستان گلوگاه ممکن است و در نهایت موجب توسعه اقتصادی و اجتماعی این منطقه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mud Therapy with Health Tourism Development Feasibility Approach (Case study of Galugah County in the Caspian Sea)

نویسندگان [English]

  • Gholamheydar Ebrahimbay salami 1
  • mehdi saghaii 2
  • mahboubeh sadat fatemi 3
1 University of Tehran- Tourism - Business
2 Faculty of Tourism Sciences Hakim Jarjani Higher Education Institution
3 master
چکیده [English]

Aims of this study was to investigate the feasibility of developing health tourism through the establishment of a site for the Mud therapy in a specific project in the County of Galugah, Mazandaran province. In the theoretical approach of this study, Therapeutic tourism is one of the four sectors of health tourism.
Methodology of this research is based on a combination of specialized experiments, documentary and survey methods that have been applied to the applied nature of the research.
Findings Showed that mud of Galugah is free of contaminants and has beneficial elements for the body, and is far better than the sludge used in the Mud therapy centers of India, Turkey, and Bahrolmaiyet. Mud of Galugah has 20 times more iron than silicon slag and is 16 times better than silicon, and it contains silica material that is useful for the Mud therapy of rheumatoid arthritis. Also, the results of analysis of interviews and evaluations and attention to appropriate infrastructure facilities indicate that the field and possibility of creating combined projects of coastal tourism, maritime, rail tourism and ecotourism in northern Iran are massive and economical. Focus on Mud Therapy Project Can Help Expand Tourism destinations and Land Planning in Northern Iran
Result Research shows that the creation of Mud therapy site and the development of health tourism and combined tourism in the coastal site of the city of Galugah is possible And ultimately, it contributes to the economic and social development of the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mud therapy
  • Curative tourism
  • Combined tourism
  • Health tourism
  • Galugah site

 

آبی‌زاده، غزاله (1389). امکان‌سنجی زیرساخت‌های گردشگری درمانی؛ مطالعۀ موردی: جزیرۀ اسلامی دریاچۀ ارومیه. پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

ابراهیم‌بای سلامی، غلام‌حیدر، شکوهی نیا ، علی اصغر (1397). مهندسی سیستم کسب‌وکارهای گردشگری در طرح «صدهتل-صد کسب‌وکار» برای توسعۀ گردشگری ایران. تهران: ماهواره.

ابراهیم‌ بای ‌سلامی، غلام‌حیدر (1396). «لزوم رویکرد تخصصی به گردشگری پزشکی». روزنامۀ دنیای اقتصاد، تاریخ 18/5/1396، شمارۀ 1111597.

پاپلی یزدی، محمدحسین و سقایی، مهدی (1392). گردشگری (ماهیت و مفاهیم). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعۀ علوم انسانی، چاپ هشتم.

خزائی، پوران (1396). لجن‌درمانی و گل‌درمانی راهی مفید برای درمان و شفای بیماری‌ها.

https://sites.google.com/site/poorankhazaeetebemokamel/articles/Fangotherapy

رضوانی، محمدرضا (1390). توسعۀ گردشگری روستایی (با رویکرد گردشگری پایدار). تهران: انتشارات دانشگاه تهران. چاپ دوم.

شالبافیان، علی‌اصغر (1394). گردشگری سلامت در رویکردی جامع. تهران: مهکامه، چاپ اول.

عربشاهی کریزی، احمد و آریان‌فر، مرتضی (1393). «ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی آب‌ﮔﺮم و ﻣﻌﺪﻧﯽ در توسعۀ توریسم درﻣﺎﻧﯽ در اﯾﺮان». فصل‌نامۀ ﻓﻀﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی، دورۀ 4، ﺷﻤﺎرۀ 13، ص 141-167.

فیضی، ویدا و مرتضوی، حسین (1382). «استفادۀ ‌درمانی از آب‌ معدنی چشمه‌ها و دریاها برای بیماری‌های عمومی و پوستی (بالنئوتراپی)». فصل‌نامۀ پایش، دورۀ 2، شمارۀ 3، ص 230-225.

گزارش‌های شرکت مجتمع توریستی آبادگران (1397)، دفتر مرکزی مشهد، منتشرنشده - مشهد.

.، ساری ، گرگان.

مشکینی، سعید و مشکینی، علی (1380). «کاربردهای درمانی آب لجن دریاچه ارومیه». نشریۀ طب جنوب، دورۀ 4، ویژه‌نامه کنگره سراسری طب و دریا، ص 72.

نوری، غلامرضا و نقی‌زاده، زهرا و شیرانی، زیبا (1391). «نقش ایران در گردشگری درمانی جهان اسلام با تأکید بر طبیعت‌درمانی (کارکردها، مسائل و راهکارها)». فصل‌نامۀ جغرافیایی فضای گردشگری، دورۀ 1، شمارۀ 3، ص1-19.

هگتا (هلدینگ گردشگری سازمان تأمین اجتماعی) (1397). قابلیت‌سنجی گردشگری درمانی در شمال ایران با تأکید بر ایجاد سایت لجن‌درمانی (سایت گلوگاه)، کارنامۀ شماره 22، گزارشهای منتشر نشده، تهران.

Espejo-Antúnez, luis, María A. Cardero-Durán, Elisa M. Garrido-Ardila, Silvia Torres-Piles, Berta Caro-Puértolas Rheumatology, Volume 52, Issue 4, April 2013, Pages 659–668, https://doi.org/10.1093/rheumatology/kes322. “Effects of mud therapy on patients with knee osteoarthritis. A randomized controlled clinical trial”.
Bellometti, S., Giannini, S., Sartori, L. and Crepaldi, G. (1997). “Cytokine levels in osteoarthrosis patients undergoing mud bath therapy”. International Journal of Clinical Pharmacology Reseach, 17(14), 149-153.
Chadzopulu A., Adraniotis J. and Theodosopoulou E. (2011). “The therapeutic effects of mud”. Prog Health Sci, 1(2), 132-136.
Crespin DJ, Christianson JB, McCullough JS, Finch MD. Am J Med Qual. 2017 Jul/Aug;32(4):414-422. doi: 10.1177/1062860616656251. Epub 2016 Jul 2
       https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27371832
Williams, Anne  ,Fangotherapy (2016), https://www.massagetherapy.com/articles/fangotherapy-fun, chapter 9.
Franke, A., Reiner, L., Pratzel, H. G., Franke, T. and Resch, K. L. (2000). “Long-term efficacy of radon spa therapy in rheumatoid arthritis a randomized, sham-controlled study and follow-up”. Rheumatology, 39(8), pp. 894-902.
Gnanadeep, N. V., Dinesh, S. and
Millikan LE. (2002). “Complementary medicine in dermatology”.
http://www.naturopathycure.com/mud-therapy-benefits.php
Rastogi, R. (2012). “Therapeutic uses of Mud therapy in naturopathy”. Indian journal of traditional knowledge, 11(3), pp. 556-559.
Christos AdamopoulosChristina PiperiAntonios N. GargalionisGeorgia DalagiorgouEliana SpiliotiPenelope KorkolopoulouEvanthia Diamanti-KandarakisAthanasios G. Papavassiliou