بررسی تأثیر سیستم جبران خدمات مبتنی بر عملکرد و بازاریابی داخلی بر انعطاف‌پذیری منابع انسانی در هتل‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری

3 دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات شاهرود، ایران

10.22034/jtd.2019.164013.1600

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر سیستم جبران خدمات مبتنی بر عملکرد بر انعطاف‌پذیری منابع انسانی با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی بازاریابی داخلی می‌باشد. این پژوهش از حیث هدف کاربردی بوده با روش توصیفی- پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را مدیران (عملیاتی، میانی و عالی) هتل‌های 5 ستاره تهران که 363 نفر می‌باشند؛ تشکیل می‌دهند. نمونه‌گیری از میان هتل‌های اسپیناس، استقلال، پارسیان آزادی، نووتل، هما و لاله و با روش تصادفی خوشه‌ای صورت گرفت. حجم نمونه نیز با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 187 نفر تعیین گردید. برای سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه‌های استاندارد استفاده شد. روایی صوری، محتوایی و سازه پرسشنامه‌ها بررسی و مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی، برای همه مؤلفه‌های پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری و نرم‌افزارهای SPSS و PLS Smart استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که سیستم جبران خدمات مبتنی بر عملکرد و بازاریابی داخلی بر انعطاف‌پذیری منابع انسانی تأثیر مثبت دارند، ولی نقش تعدیل‌کنندگی بازاریابی داخلی در این رابطه تائید نشد. بنابر این می توان نتیجه گیری نمود که هتل ها می توانند با قرار دادن عملکرد مدیران به عنوان مبنای جبران خدمات و بکارگیری بازاریابی داخلی زمینه مناسبی را برای ارتقای انعطاف‌پذیری منابع انسانی فراهم سازد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Performance-based compensation system and Internal Marketing Performance Compensation on the flexibility of human resources in the hotels

نویسندگان [English]

  • Saeed Aibaghi Esfahani 1
  • amir ghafourian shagerdi 2
  • elaheh ebrahimi 3
1 Assistant Professor, Industrial engineering and management department, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
2 Assistant Professor , Faculty of Management and Accounting, International University of Imam Reza, Mashhad, Iran
3 Islamic Azad University, Science and Research,shahrood, Iran
چکیده [English]

Compensation is the most important part of the employment relationship and is, of course, one of the heaviest costs of any organization. Human resource managers as well as management theorists have always sought to answer the question of how compensation for services affects people's performance. The purpose of this study is to investigate the relationship of Performance-based compensation system with Human resource flexibility with mediator variable of internal marketing, Descriptive-correlational methodology was used in this research Statistical population of current research includes all the Managers of Five Star Hotels in Tehran, they are The tools of gathering information are contained standard questionnaires and after being certain of the stability of the gathered indexes, the test of the measurement model of the research hypotheses is performed and The hypothesis were analyzed through the technique of Structural Equation Modeling with Smart PLS 3 and SPSS soft wares. The results of the data analysis show that Performance-based compensation system and internal marketing has a positive and significant role in Human resource flexibility. Research findings also not confirm the role of moderating internal marketing in this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance-based compensation system
  • Human resource flexibility
  • Internal marketing
  • Hotel service
اسماعیلی، محمود‌رضا و رحیمی اقدم، صمد (1394). «بررسی تأثیر سرمایۀ فکری بر انعطاف منابع انسانی در صنعت بانکداری». فصل‌نامۀ پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، دورۀ 7، شمارۀ 2، ص 129-151.
اعرابی،سید محمد و دانش‌پرور، میترا1386.« الگوهای انعطاف پذیری در مدیریت منابع انسانی». فصل نامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، دوره 14، شماره 55، ص 24-1
باباشاهی،جبار،احمدزاده،سلیمان، شریعت،حسین و افخمی اردکانی،مهدی،1393.«مدل تعاملی انعطاف منابع انسانی و تحلیل رفتگی». دوفصل‌نامه پژوهش های مدیریت منابع انیانی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)،دوره6،شماره2،ص 79-97
بهادری،محمدکریم،بابایی،منصور و مهرابیان،فردین1391.«اولویت‌بندی مؤلفه‌های مؤثر بر انگیزش شغلی در کارکنان یک مرکز نظامی به روش تحلیل سلسله‌مراتبی». مجلۀ طب نظامی، دورۀ 14، شمارۀ 4، ص 244-237.
پور‌زارع، هدی و رحیمی، فرج الله (1395). «بررسی تأثیر انعطاف‌پذیری منابع انسانی بر مزیت رقابتی». فصل‌نامۀ پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، دورۀ 8، شمارۀ 4، (پیاپی 4)، ص 81-57.
جزنی، نسرین (1394). مدیریت منابع انسانی. تهران: انتشارات نی.
حکمی شلمزاری، بهنام، شیروانی، علیرضا و انصاری، محمداسماعیل (1393). «بررسی تأثیر جنبه‌های درونی استراتژی‌های جبران خدمات بر توسعۀ ابعاد نوآوری». مجلۀ علمی ـ فرهنگی تحقیقات بازاریابی نوین، دورۀ 4، شمارۀ 3، ص 1-24.
روشن، احمدرضا 1391. «سرمایه انسانی ستون اصلی توسعه اقتصادی، دنیاس اقتصاد، شماره 2772
سیدجوادین، سید‌رضا (1387). مبانی مدیریت منابع انسانی. تهران: انتشارات دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران.
سید‌جوادین، سید‌رضا، بابا شاهی، جبار، افخمی اردکانی، مهدی و ابراهیمی، محسن (1390). «انعطاف‌پذیری سیستم‌های جبران خدمات؛ زمینه‌ساز ارتقای کارآفرینی». فصلنامۀ علوم مدیریت ایران، ، دورۀ 6، شمارۀ 23، ص 151-167.
سید‌جوادین، سید‌رضا، رایج، حمزه، آقامیری، سید‌علی و یزدانی، حمیدرضا (1389). «بازاریابی درونی، گامی درجهت بهبود رفتارهای شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات: تحقیقی پیرامون شرکت گاز تهران بزرگ». پژوهش‌های مدیریت در ایران، دورۀ 14، شمارۀ 2، (پیاپی 66)، ص 68-97.
ضرغام بروجنی، ‌حمید، ‌ابراهیمی، ‌مهدی ‌و ‌میر‌فخرالدینی، ‌فائزه‌‌سادات (1392). «‌ارزیابی‌ عملکرد ‌خدمات ‌ارائه‌شده‌ در ‌هتل‌ها ‌با ‌رویکرد ‌کارت ‌امتیازی ‌متوازن؛ ‌(مطالعۀ ‌موردی: ‌هتل‌های‌ منتخب‌ استان ‌یزد)». مطالعات‌ مدیریت‌ گردشگری، دورۀ 8، ‌شمارۀ‌‌ 22، ص 25-50.
عباسی، طیبه، منوریان، عباس و رضانژاد، توحید (1395). «شناسایی و تبیین موانع استقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد در سازمان‌های دولتی». فصل‌نامۀ پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دانشگاه جامع امام حسین‌(ع)، دورۀ 8، شمارۀ 3، (پیاپی 25)، ص 109-133.
عباسی، محمدرضا و صالحی، صبور (1390). «اثر بازاریابی داخلی بر مشتری‌مداری در صنعت بیمه (موردمطالعه: شرکت‌های بیمه در سطح شهر تهران)». پژوهش‌نامۀ بیمه (صنعت بیمۀ سابق)، دورۀ 26، شمارۀ 2، (پیاپی 102)، ص 145-176.
غلامی،مسعود1396، «اشتغال و نیروی انسانی چگونه هتل ها را با چالش روزه رو می کند؟».دنیای اقتصاد، شماره 4266
مهرانی، هرمز و سعیدنیا، حمیدرضا (1390). «تأثیر عوامل بازاریابی داخلی و کیفیت ارائۀ خدمات». فصل‌نامۀ مدیریت کسب‌وکار، دورۀ 3، شمارۀ 10، ص 141-161.
میرحسینی زواره، سید‌مهدی و پهلوانیان، حسین (1390). طراحی یک نظام کارآمد: پرداخت درازای عملکرد. چاپ اول. زمستان، یزد: انتشارات نیکوروش.
یزدان‌شناس، مهدی و ادیب‌پور، محمدرضا (1396). «تأثیر رهبری توانمند‌ساز بر بهبود عملکرد خدمات هتل‌ها؛ نقش میانجی تحقق قراردادهای روان‌شناختی و تبادل دانش». فصل‌نامۀ مطالعات مدیریت گردشگری، دورۀ 12، شمارۀ 40، ص 83-114.
Ahmed, P. K., Rafiq, M. and Saad, N. M. )2003). “Internal marketing and the mediating role of organizational competencies”, European Journal of Marketing, 37(9), 1221-1241.
Amangala, T. and Amangala, E. (2013). “Effects of Internal Marketing and Its Components on Organisational Level Customer Orientation: An Empirical Analysis”. European Journal of Business and Management, 5(8), 64-73.
Beltrán-Martín, I., Roca-Puig, V., Escrig-Tena, A. and Bou-Llusar, J. C. (2008). “Human Resource flexibility as a Mediating Variable between High Performance Work Systems and Performance”. Journal of Management, 34(5), 1009-1044.
Bhattacharya, M., Gibson, D. E. and Doty, D. H. (2005). “The Effects of Flexibility in Employee Skills, Employee Behaviors, and Human Resource Practices on Firm Performance”. Journal of Management, 31(4), 622–640.
Chiang, C. F. and Jang, S. S. (2008). “An expectancy theory model for hotel employee motivation”. International Journal of Hospitality Management, 27(2), 313-322.
De Burin, S. R., Baan C. A. and Struijs, J. N. (2011).  “Pay-for-performance in disease management: a systematic review of the literature”. BMC Health Services Research, 11(1), 272.
Foreman S. K. and Money, A. H. (1995). “Internal marketing: concepts, measurement and application”. Journal of Marketing Management, 11(8), 755–768.
Fraser k. and Hvolby, H. H. (2010). “Effective team working: can functional flexibility act as an enhancing factor? An Australian case study”. Team Performance Management: An International Journal, 16(1/2), 74-94.
Galinsky, E., Sakai, K. and Wigton, T. (2011). “Workplace Flexibility: From Research to Action”. The Future of Children, 21(2), 141-161.
Harvey-Beavis, O. (2003). Performance-Based Rewards for Teachers: A Literature Review, UK.
Heneman, H. and Judge, T. A. (2009). “Compensation attitudes”. In Rynes, S. L. and Gerhart, B. Compensation in organizations: current research and Practice. (61-103). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Ketkar, S. and Sett, P. K. (2010). “Environmental dynamism, human resource flexibility, and firmperformance: analysis of a multi-level causal model”. The International Journal of HumanResource Management, 21(8), 1173-1206.
Kumari, I. G and Pardhan, R. K. (2014). “Human Resource Flexibility and Organizational effectiveness: role of organizational citizenship behaviour and employee intent to stay”. International Journal of Business and Management Invention, 3(11), 43-51.
Lai, I. K. W. and Hitchcock, M. (2016). “A comparison of service quality attributes for stand-alone and resort-based luxury hotels in Macau: 3-Dimensional importance performance analysis”. Tourism Management, 55, 139-159.
Mishra, S. (2010). “Internal Marketing- A Tool to Harness Employees’ Power in Service Organizations in India”. International Journal of Business and Management, 5(1), 185.
Rynes, S. L., Gerhart, B. and Parks, L. (2005). “Personnel psychology: performance evaluation and pay for performance”. Annu. Rev. Psychol, 56, 571–600.
Pitt, M., Bruwer, J, Nel, D. and Berthon, P. (1999). “A Frame work for Research in Internal Marketing and the Study of Service Quality: Some Propositions”. Management Research News, 22(7), 1-11.
Raiisi, P., Alikhani, M. and Mobinizadeh, M. (2010). “Pay for performance in Shahid hasheminezhad hospital”. Health System, 2(1), 27-36.
Rosiek, A., Rosiek-Kryszewska, A., Leksowski, Ł., Kornatowski, T. and Leksowski, K. (2016). “The employee’s productivity in the health care sector in Poland and their impact on the treatment process of patients undergoing elective laparoscopic cholecystectomy”. Patient preference and adherence, 10, 2459.
Salajeghe, S., Farahbakhsh, A. and Sohi, Z. (2015). Explaining the relationship between internal marketing activities with organizational citizenship behavior among employees of Tejarat Bank. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, Vol.5 (S1), pp. 3644-3655.
Shapira-Lishchinsky, O. and Tsemach, S. (2014). “Psychological empowerment as a mediator between teachers’ perceptions of authentic leadership and their withdrawal and citizenship behaviors”. Educational Administration Quarterly, 50(4), 675-712.
Woodruffe, H., (1995). Services Marketing. Pitman, London