تحلیل شبکۀ دسترسی به هتل ها با توجه به توزیع مقاصد گردشگری (مطالعۀ موردی: شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و اکوتوریسم

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

10.22034/jtd.2019.161860.1591

چکیده

اقامتگاه های گردشگری به عنوان مبداء و مقصد بازدید های روزانه در شهرها از اهمیت بسیاری برخوردار هستند، مکان‌یابی صحیح هتل ها و سایر اقامتگاه های گردشگری می تواند باعث آسایش گردشگران در زمینه حمل ونقل، کاهش ترافیک شهری، عدم سردرگمی گردشگران در فضاهای شهری و همچنین افزایش نقش منحصر به فرد آن در اقتصاد گردشگری و توسعه هتل داری گردد. پژوهش حاضر به بررسی وضعیت مکانی و موقعیت جغرافیایی هتل ها، وضعیت دسترسی جاذبه های گردشگری شهر اصفهان با اقامت گاه های گردشگری پرداخته است. اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای، اسنادی، و مراجعه به سازمان ها و ادارات مربوط جمع آوری شده است. سپس داده ها جهت ورود به نرم افزار GIS، آماده سازی و برای تحلیل داده ها از ابزار Network Analyst استفاده شده است. جهت نشان دادن موقعیت بهترین اقامت گاه های گردشگری نسبت به جاذبه ها گردشگری از ابزار New Location_Allocation استفاده گردید و مشخص شد که هتل مهر بهترین دسترسی را نسبت به جاذبه های تاریخی، هتل مروارید بهترین دسترسی نسبت به جاذبه های تفریحی و هتل کوثر بهترین دسترسی نسبت به جاذبه های تاریخی، گردشگری و تفریحی دارد. نتایج نشان داد که، بیشتر مراکز تفریحی شهر اصفهان، فاصله بهینه ای با اقامت گاه های گردشگری ندارند وهمچنین مشخص شد که توزیع فضایی اقامت گاه های گردشگری شهر اصفهان متاثر از جاذبه های گردشگری نمی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Processing and network analysis of spatial and tourist resorts in GIS (Case study of hotels in Isfahan)

نویسنده [English]

  • abolfazl dehgan 2
2 M .S GEOGRAPHY AND URBAN PLANNING
چکیده [English]

Today, optimal access of tourists to tourism elements is one of the important issues in urban tourism planning. Meanwhile, tourist destinations are of great importance as the source and destination of day-trips in cities. For this reason, the proper location of hotels and other tourist residences can be a source of comfort for tourists in terms of transportation and also increase its unique role in tourism and hotel development. The present study investigates the location and geographical location of hotels, the accessibility status of tourism attractions of Isfahan city with tourist resorts. The required information is collected through library, documentary, and referral to related organizations and agencies. Data were then used for data entry into the GIS software, and the Network Analyst tool was used to analyze the data. The New Location Allocation tool was used to show the best tourist destinations as compared to tourist attractions. It was determined that the Mehr Hotel has the best access to historic attractions, the Pearl Hotel has the best access to the attraction The Kusar Resort & Spa has the best access to historical and recreational attractions. The results showed that most recreational centers in Isfahan did not have optimal distance with tourist accommodation. Also, it was revealed that the spatial distribution of tourism residences in Isfahan is not influenced by tourism attractions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tourism
  • network analysis
  • tourist accommodation
  • hotel and guest hospitality
  • routing
سقایی، مهدی، خواجه شاهکوهی، علیرضا، جوانبخت قهفرخی زهره (1391). «پهنه‎بندی مناطق مستعد ایجاد خدمات اقامتی در کلان‎شهر مشهد (با استفاده از مدل AHP». نشریۀ پژوهش و برنامه‎‎ریزی، دورۀ 3، شمارۀ 11، ص 73-96.  
پاپلی یزدی، محمدحسین، سقایی، مهدی (1385). گردشگری (ماهیت و مفاهیم). تهران: انشارت سمت. چاپ اول.
خواجه حسینی، نوید و استعلاجی، نوید (1397). «مکان‎یابی هتل با استفاده از روش SWOT، مدل AHP و سیستم جغرافیایی درشهر شوشتر». کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام، تبریز، دانشگاه  تبریز - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشگاه علمی کاربردی شهرداری تبریز.
دیناری، احمد (1384). گردشگری شهری در ایران و جهان. مشهد: دانشگاه فردوسی. چاپ اول.
ربیعی، علی (1380). کاربرد GIS در مطالعات شهری. تهران: انتشارات مهر.
رهنمایی، محمدتقی (1386). جزوۀ درسی جغرافیای توریسم. دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران.
رهنمایی، محمدتقی (1390). گردشگری شهری. تهران: انتشارات سازمان دهیاری‎‎ها و شهرداری‎‎های کشور.
زاهدی، شمس‎السادات (1385). مبانی توریسم و اکوتوریسم پایدار (با تأکید بر محیطزیـست). تهران: دانـشگاه علامه طباطبایی، شمارۀ نشر 191.
زنگی‎‎آبادی، علی، عبداله‎‎زاده، مهدی، مبارکی، امید و پورعیدی‎‎وند، لاله (1390). «بررسی و تحلیل فضاهای گردشگری شهر ارومیه». فصل‎‎نامۀ علمی- پژوهشی فضای جغرافیایی، سال دوازدهم، شمارۀ 39، ص 77-93.
فرهادی، رودابه (1377). مکان‎‎یابی مدارس با استفاده از .GIS تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
قائد رحمتی، صفر، پیرایش، فروزان (1394). «شناسایی نقش و تأثیر پارک‎‎های طبیعی در توسعۀ گردشگری، موردشناسی: پارک‎‎های حومه‎‎ای شهر اصفهان». جغرافیا و آمایش شهری، شمارۀ 14، ص 139-156.
قنبری، حکیمه، احدنژاد، محسن (1388). «کاربرد GIS در تحلیل شریان‏هاى ‎حمل‎ونقل و بررسى کاربرد و اجراى مدل تحلیل شبکه و تعیین الگوریتم‎‎‏هاى کوتاه‎‎ترین مسیر در آن (نمونۀ موردمطالعه: استان آذربایجان شرقى ـ تبریز)». فصلنامۀ اطلاعات جغرافیایی سپهر، دورۀ 18، شمارۀ 77، ص 52-57.
کلانتری، محسن و ملک، مرضیه (1393). «تحلیل فضایی و سطح‎‎بندی جاذبه‎‎های گردشگری و زیرساخت ارتباطی و شبکۀ راه در مناطق کویری ایران (مطالعۀ موردی: شهرستان خور و بیابانک)». مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، دورۀ 5، شمارۀ 17.
کمانداری، محسن و مستوفی‎الممالکی، رضا (1395) «بررسی و تحلیل فضای گردشگری شهری به‎منظور ارائۀ مسیرهای ویژۀ گردشگری؛ موردشناسی شهر کرمان». مجلۀ جغرافیا و آمایش شهری ـ منطقه‎‎ای، دورۀ 12، شمارۀ 18، ص 135-152.
موحد، علی (1386). گردشگری شهری. اهواز: انتشارات دانشگاه شهید چمران.
محمودی نژاد، هادی و بمانیان، محمد‎رضا (1388). مبانی برنامهریزی و توسعۀ گردشگری روستایی. تهران: انتشارات هله.
Adam, Issahaku and Mensah, Emmanuel Abeashi (2013). Perceived spatial agglomeration effects and hotel location choice. Journal Anatolia; An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 25(1), 49-60.
Arbel, A. and Pizam, A. (1977). Some determinants of urban hotel location: the tourists’ inclinations. Journal of Travel Research, 15(3), pp. 18–22.
Ashworth, G. J. and Tunbridge, J. E. (1990). The Tourist-Historic City. London: Belhaven Press. pp. 18-32.
Bahaire, Tim andElliott-White, Martin (2010). The Application of Geographical Information Systems (GIS) in Sustainable Tourism Planning: A Review. Journal of Sustainable Tourism, 7(2), 159-174.
Barros, C. P. (2005a). Measuring efficiency in the hotel sector. Annals of Tourism Research, 32(2), pp. 456–477.
Barros, C. P. (2005b). Evaluating the efficiency of a small hotel chain with a Malmquist productivity index. International Journal of Tourism Research, 7(3), 173-184.
Bégin, S. (2000). The geography of a tourist business: hotel -distribution and urban development in Xiamen, China. Tourism Geographies, 2(4), 448–471.
Canina, L., Enz, C. A. and Harrison, J. S. (2005). Agglomeration effects and strategic orientations: evidence from the U.S. lodging industry. Academy of Management Journal, 48(4), 565–581.
Dye, A. S. and Shaw S. (2007). A GIS-based spatial decision support system for tourists of Great Smoky Mountains National Park. Journal of Retailing and Consumer Servicesm, 14, 269-278.
Egan, David J. and Nield, Kevin (2000). "Towards a theory of intraurban hotel location." Urban Studies, 37, 611-621.
Eja, Eja. Ajake, Anim O. Inah, Sylvester A. (2012). Spatial analysis of hotel strata and rate of tourists inflow in the hotel industry: calabar scenario. Research on humanities and social scienes, 2(5), 44-52.
Huang, Xiaoting., Mimi, Li., Lei, Fang. and Carey, Goh. (2015). A spatial–temporal analysis of hotels in urban tourism destination. International Journal of Hospitality Management, 45, 34-43.
Lee, C., Lee, W. R. and Hsu, H. W. W. (2000). An empirical study on the relationship between strategic groups and performance in Taiwan’s international tourist hotel industry. Journal of Business Administration, 48, 89-120.
Fang, L., Li, H. and Li, M. (June 2019). Does hotel location tell a true story? Evidence from geographically weighted regression analysis of hotels in Hong Kong. Tourism Management, 72, 78-91.
Liu, B., Huang, S. S. and Fu, H. (2017). An application of network analysis on tourist attractions: The case of Xinjiang, China. Tourism Management, 58, 132-141.
Newell, G. and Seabrook, R. (2006). Factors influencing hotel investment decision making. Journal of Property Investment & Finance, 24(4), 279-294.
Nicolau, J. L. (2002). Assessing new hotel openings through an event study. Tourism Management, 23(1), 47-54.
McDevitt, M. R., Kligman, R. J. and Withee, T. E. (2002). Application of GIS to a parking study in Newton. Sponsoring agency: city of newton department of public works engineering division, submitted to the faculty of Worcester polytechnic institute, data: april 30.
Racherla, P. and Hu, C. (2010). A social network perspective of tourism research collaborations. Annals of Tourism Research, 37(4), 1012-1034.
Rigall-i-Torrent, R. and Fluvià, M. (2007). Public goods in tourism municipalities: formal analysis, empirical evidence and implications for sustainable development. Tourism Economics, 13(3), 361–378.
Rigall-I-Torrent, R., Fluvià, M., Ballester, R., Saló, A., Ariza, E., & Espinet, J. M. (2011). The effects of beach characteristics and location with respect to hotel prices. Tourism Management, 32(5), 1150-1158.
Rogerson, J. M. (2012). The economic geography of South Africa’s hotel industry 1990–2010. In Urban Forum, 24(3), 425-446.
Shoval, N. (2006). The geography of hotels in cities: an empirical validation of a forgotten model. Tourism Geographies, 8(1), 56–75.
Shoval, N. and Cohen-Hattab, K. (2001). Urban hotel development patterns in the face of political shifts. Annals of Tourism Research, 28(4), 908–925.
Shoval, N., McKercher, B., Ng, E. and Birenboim, A. (2011). Hotel location and tourist activity in cities. Annals of Tourism Research, 38(4), 1594-1612.
Urtasun, A. and Gutiérrez, I. (2006). Hotel location in tourism cities: Madrid. Annals of Tourism Research, 1936–1998. 33(2), 382-402.
Weaver, D. B. (1993). Model of urban tourism for small Caribbean islands. Geographical Review, 83(2), pp. 134–140.
Wu, B., Xiao, H., Dong, X., Wang, M. and Xue, L. (2012). Tourism knowledge domains: A key  word analysis. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 17(4), 355-380.
Yang, Y., Wong K. K. F. and Wang T. (2012). How do hotels choose their location? Evidence from hotels in Beijing. International Journal of Hospitality Management, 31, pp. 675-685.
Yang, Y., Luo H. and Law R. (2014). Theoretical, empirical, and operational models in hotel location research. International Journal of Hospitality Management, 36, 209-220.
Ye, Q., Li, T. and Law, R. (2013). Acoauthorship network analysis of tourism and hospitality research collaboration. Journal of Hospitality & Tourism Research, 37(1), 51-76.
Ying, T. and Xiao, H. (2012). Knowledge linkage: A social network analysis of tourism dissertation subjects. Journal of Hospitality & Tourism Research, 36(4), 450-477.
Yokeno, N. (1968). La localisation de l’ industrie touristique: application de l’analyse de Thunen-Weber. In: Paper Presented at the Cahiers du Tourisme, Aix-enProvence. C.H.E.T. PP 88-103.