معماری اکوسیستم گردشگری شهر خلاق گسترونومی با تحلیل شبکه اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارپژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

2 دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ

10.22034/jtd.2019.160455.1584

چکیده

پارادایم گردشگری خلاق در نظام معرفت‏افزای گردشگری، امروزه مورد اقبال قرار گرفته و بسیاری را عقیده بر این است که پایداری صنعت گردشگری، در گرو گردشگری خلّاق است. این پژوهش، که از نظر نوع تحقیق، کیفی، از منظر هدف، کاربردی و به لحاظ رویکرد گردآوری داده‌ها، توصیفی- تحلیلی است، به معماری اکوسیستم گردشگری شهر خلّاق گسترونومی رشت پرداخته است تا پیش‏ زمینه‏ای برای توسعه ظرفیت مدیریت در این زیست‏بوم شبکه‏ای باشد. این معماری بر پایه نقش‏ها و بازیگران کلیدی اکوسیستم صورت پذیرفته است. بدین منظور از روش تحلیل مضمون، برای یافتن نقش‏های مؤثر و از روش تحلیل شبکه‏های اجتماعی، برای تحلیل و تفسیر نقش‏‏ها و بازیگران کلیدی آن، بهره گرفته شده است. یافته‏های این مطالعه را می‏توان در دو سطح خرد و کلان عنوان نمود. در سطح خرد، نقش‏ها و بازیگران کلیدی در سه طبقه «نقش‏هایی که در اکوسیستم اجرا می‏گردند»، «نقش‏هایی که هنوز اجرایی نشده‏اند» و «نقش‏هایی که در میانه راه مسیر اجرا هستند» تعیین و تحلیل‏شده‏اند و تبیین شده است که کنشگران کلیدی برای بهبود و توسعه اکوسیستم، باید چه رفتاری در پیش‏بگیرند. در سطح کلان اما نشان داده شده است که شرط لازم و کافی برای توسعه اکوسیستم گردشگری شهر خلّاق گسترونومی رشت، توسعه و بسط سرمایه ‏اجتماعی در این شهر است. سرمایه‏ و گنجی که بستر زایش و رویش آن رواداری، تساهل و تسامح می‌باشد. پر واضح است که با جذب گردشگران بین‏المللی، رفاه و زیست‏پذیری جامعه محلی این مقصد خلّاق افزایش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Architecture of Tourism Ecosystem of the Creative Gastronomic City. A Social Network Analysis

نویسندگان [English]

  • mehrnoosh bastenegar 1
  • ali hassani 2
1 TDINS
2 Assistant Professor of the University of Science and Culture
چکیده [English]

Nowadays, the creative tourism paradigm has been welcomed in the knowledge-increasing system of tourism, and many believe that the sustainability of the tourism industry depends on the creative tourism. This research is a qualitative and applied and in terms of data collection it is a descriptive-analytical study. In this research, the tourism ecosystem architecture of Rasht as a creative gastronomic city has been studied to provide a background for the development of management capacity in this networked ecosystem. This architecture is based on key ecosystem roles and actors. Thematic analysis has been used to find effective roles and the social network analysis has been used to analyze and interpret its key roles and actors. The findings of this study can be expressed at both micro and macro levels. At the micro level, the key roles and actors have been identified and analyzed in three categories: "the roles played in the ecosystem", "the roles not yet performed" and "the roles that are on the way of being performed." It also explains what key actors should take to improve and develop the ecosystem. At the macro level, it has been shown that the necessary and sufficient condition for the development of the tourism ecosystem of Rasht as a creative gastronomic city is the development and expansion of social capital in the city. The capital and treasure whose background of birth and growth is tolerance. Obviously, the prosperity and livelihood of the local community of this creative destination will increase with the attraction of international tourists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creative Tourism
  • Creative City
  • Gastronomy
  • Social Network Analysis
  • Business Ecosystem Architecture
افتخاری، اکبر (شهریور 1395). اکوسیستم کسب‏ وکار یادداشت، وبلاگ بازیابی‌ شده در
http://akbareftekhari.ir/fa/weblog/ 645-business-cosystem
بسته‏ نگار، مهرنوش، حسنی، علی و خاکزار بفرویی، مرتضی (1396). «طراحی مدل مفهومی گردشگری خلاق». گردشگری و توسعه، دورۀ6، شمارۀ 2، ص 81-108.
بسته ‏نگار، مهرنوش (1397). مدل تحلیل شبکۀ اجتماعی اکوسیستم گردشگری شهر خلاق گسترونومی، (موردمطالعه: رشت)، رسالۀ دکتری، دانشکدۀ گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ.
شهرداری رشت (1394). پیشنهادیه شهر رشت برای ثبت در شبکه جهانی شهرهای خلاق یونسکو.
قربانی، رسول، حسین ‏آبادی، سعید و طورانی، علی (1392). «شهرهای خلاق، رویکردی فرهنگی در توسعۀ شهری»، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال 3، شمارۀ 11، ص 1-18.
هنمن، روبرت و ریدل، مارک (1394). درآمدی بر روش شبکه‏ های اجتماعی. ترجمۀ حنانه محمدی ‏کنگرانی و الهام محمدی. بندرعباس: انتشارات دانشگاه هرمزگان. تاریخ اصل اثر: 2005.
Åhlgren, J. (2013). The Ecosystem Strategies of Born Globals: A case study of two Finnish game firms as participants of global business ecosystems. Master's thesis, Aalto University, School of Business.
Den Hartigh, E. and Tol, M. (2008). “Business ecosystem”. In Encyclopedia of Networked and Virtual Organizations (pp. 106-111). IGI Global.
‏Florida, R. (2002).The Rise of the Creative Class: And how it's transforming work, leisure, community and everyday life. New York: Basic Book.
Galateanu, E. and Avasilcai, S. (2013). “Business ecosystems architecture”. Fascicle of Management and Technological Engineering, 22(1), 79-84.‏
Iansiti, M. and Levien, R. (2004). The keystone advantage: what the new dynamics of business ecosystems mean for strategy, innovation, and sustainability. Harvard Business Press.
Jansen, S., Brinkkemper, S. and Finkelstein, A. (2009). “Business Network Management as a Survival Strategy: A Tale of Two Software Ecosystems”. Iwseco@ Icsr, 2009.
Karhiniemi, M. (2009). Creating and sustaining successful business ecosystems. http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201111181244
Lindroth, K., Ritalahti, J., and Soisalon-Soininen, T. (2007). “Creative tourism in destination development”. Tourism Review, 62(3/4), 53-58.
Landry,   (2000/2008)  Creative  City:  A  Toolkit  for  Urban  Innovators,  London:  Earthscan Publications
Long, P., and Morpeth, N. D. (2012). “Critiquing Creativity in Tourism”. In The Routledge Handbook of Cultural Tourism (pp. 327-333). Routledge.
Markusen, A. and Schrock, G. (2006). “The artistic dividend: Urban artistic specialisation and economic development implications”. Urban studies, 43(10), 1661-1686.
Pearce, D. G. and Butler, R. W. (Eds.). (1993). Tourism research: Critiques and challenges. Routledge.
Porter, M. E. and Kramer, M. R. (2011). “The big idea: Creating shared value, rethinking capitalism”. Harvard Business Review, 89(1/2), 62-77.
Pratt, A. C. (2009). “Policy transfer and the field of the cultural and creative industries: What can be learned from Europe?”. In Creative economies, creative cities (pp. 9-23). Springer, Dordrecht.
Richards, G. (2014). “Creativity and tourism in the city”. Current issues in Tourism, 17(2), 119-144.
Richards, G. and Marques, L. (2012). “Exploring creative tourism: Editors introduction”. Journal of Tourism Consumption and Practice. (4)2, 1-11.
Richards, G. and Wilson, J. (2006). “Developing creativity in tourist experiences: A solution to the serial reproduction of culture?”. Tourism Management, 27(6), 1209-1223.‏
Sasaki, M. (2010). “Urban regeneration through cultural creativity and social inclusion: Rethinking creative city theory through a Japanese case study”. Cities, 27, S3-S9.‏
Scott, A. J. (2010). “Cultural economy and the creative field of the city”. Geografiska Annaler: series B, human geography, 92(2), 115-130.
Soria, A. C. R. and Molendowska-Ruiz, J. E. (2014). “Reinventing Costa del Sol Through Creative Tourism”. Retrieved from Economia Creativa Consultancy Information website: http://www.slideshare.net/AntonioCarlos11/reinventing-costa-del-sol-through-creative-tourism-byeconomia-creativa-consultancy-november-2014-41948013 
Suh, Y. and Kim, M. S. (2015). “Dynamic change of manufacturing and service industries network in mobile ecosystems: The case of Korea”. Telematics and Informatics, 32(4), 613-628.
Unesco (2017). https://en.unesco.org/creative-cities
Vanolo, A. (2008). “The image of the creative city: Some reflections on urban branding in Turin”. Cities, 25(6), 370-382.
Yáñez, C. J. N. (2013). “Do ‘creative cities’ have a dark side? Cultural scenes and socioeconomic status in Barcelona and Madrid (1991–2001)”. Cities, 35, 213-220.
Yozcu, Ö. K., & İçöz, O. (2010). “A model proposal on the use of creative tourism experiences in congress tourism and the congress marketing mix”. Pasos-Revista de Turismo y Patrimonio Cultural: Special Issue, 8(3), 105-113.