طراحی مدل توسعه‌ی کارآفرینی گردشگری فرهنگی با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی (مورد مطالعه: شهر یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ

2 دانشیار دانشگاه‌علم‌و‌فرهنگ

3 دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ

4 دانشیار دانشگاه یزد، ایران

10.22034/jtd.2019.190606.1771

چکیده

توسعه‌ی کارآفرینی مجموعه‌ای از سیاست‌های خصوصی و عمومی و روش‌هایی است که می‌تواند تسریع‌کننده‌ و حمایت‌کننده‌ی کارآفرینی می‌باشند. گردشگری به عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی به حضور کارآفرینان نیاز دارد؛ بنابراین باید زمینه‌هایی را تدارک دید تا توسعه‌ی کارآفرینی در گردشگری محقق گردد. گردشگری فرهنگی یکی از گونه‌های مهم گردشگری است که سهم عمده‌ای در بین انواع گردشگری را به خود اختصاص داده است. این مقاله به منظور طراحی مدلی برای این توسعه تدوین شده است. مورد مطالعه شهر یزد بوده و از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی برای مدل‌سازی استفاده شده است. جامعه‌ی آماری خبرگان دانشگاهی، مالکان و شاغلان کسب‌وکارها و فعالان بخش دولتی و خصوصی مرتبط با گردشگری بوده‌اند. مدل مفهومی با بهره‌گیری از مدل سه‌شاخگی و با استفاده نظر خبرگان و ادبیات نظری طراحی شده است و بیان می‌کند سه متغیر عوامل رفتاری، ساختاری و بسترها و شرایط محیطی بر توسعه‌ی کارآفرینی مؤثر می‌باشند. محاسبات مربوط به برازش اندازه‌گیری، ساختاری و کلی مدل صورت پذیرفته است که نشان از برازش مناسب مدل دارد. با توجه به ضرایب مسیر مشخص شده است که در مدل نهایی، عوامل رفتاری 34.6% و عوامل ساختاری 46.5 % تغییرات مربوط به متغیر توسعه‌ی کارآفرینی را به طور مستقیم تبیین می‌کنند. همچنین متغیر شرایط محیطی 76.1 % تغییرات مربوط به عوامل رفتاری 51.2 % تغییرات مربوط به عوامل ساختاری را تبیین می‌کند و به طور غیرمستقیم بر متغیر توسعه‌ی کارآفرینی گردشگری فرهنگی تاثیرگذار بوده و 65.1 % از تغییرات این متغیر را تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the Cultural Tourism Entrepreneurship Development Model Using Structural Equation Modeling- Partial Least Squares

نویسندگان [English]

  • Mehdi Basouli 1
  • seyed saeed hashemi 2
  • Mohammad Hosein Imani Khoshkhoo 3
  • Seyyed Habibollah Mirghafoori 4
1
2 Faculty member & President of culture & science university
3 Faculty member of culture & science university
4 Industrial Management; Economics, Management, Accounting; Yazd University, Iran
چکیده [English]

Entrepreneurship development is a set of public and private policies and practices that can accelerate entrepreneurship. Tourism as an important economic sector requires the presence of entrepreneurs, so it is necessary to identify the factors that have an impact on entrepreneurship development in this area. Cultural tourism is one of the important types of tourism that has a major share among the types of tourism. This article is designed to design a model for this development. The study was conducted in Yazd city and partial least squares structural equation modeling was used for modeling. The statistical population consisted of academic experts, business owners and practitioners of public and private sectors related to tourism. The conceptual model has been designed using 3M model and has been used by experts and theoretical literature and states that three variables of behavioral, structural and environmental factors and conditions are effective on entrepreneurship development. Calculations have been made for the measurement, structural and overall fit of the model, indicating that the model is suitable. According to the path coefficients, 34.6% behavioral factors and 46.5% structural factors directly explain the changes related to the cultural tourism entrepreneurship development variable. Also the environmental condition variable indirectly affects this variable and accounts for 65.1% of the variations in this variable. Meanwhile, among structural factors, introduction of tourism destination and among behavioral factors, empowerment of active tourism elements have the most impact on entrepreneurship development of a cultural tourism destination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship Development
  • Cultural Tourism
  • Structural Equation Modeling- Partial Least Squares (SEM-PLS)
  • Yazd
آرامون، هاجر، میرغفوری، حبیب‌الله و زارع احمدآبادی، حبیب (1390). «تأثیر عوامل درونی و بیرونی بر بروز رفتارهای کارآفرینانۀ زنان». فصل‌نامۀ علمی ـ پژوهشی زن و فرهنگ، سال دوم، شمارۀ هشتم، ص 9-22.
احمد امینی، زهرا، امانی تهران، محمد و سقزچی، محمدابراهیم (1389). «شناسایی عوامل مؤثر بر توسعۀ کارآفرینی با رویکرد زنجیرۀ ارزش». فصل‌نامۀ توسعۀ تکنولوژی صنعتی، شمارۀ 14، ص 35-47.
احمدپور داریانی، محمود (1378). کارآفرینی. تعاریف، نظریات، الگوها. تهران: انتشارات شرکت پردیس 57.
احمدی، منیژه (1397). «تحلیل عوامل مؤثر بر توسعۀ گردشگری فرهنگی و اثرات آن در پایداری اقتصادی نواحی روستایی استان زنجان». فصل‌نامۀ برنامه‌ریزی منطقه‌ای، سال هشتم، شمارۀ پیاپی 29، ص 79-92
الوانی، سیدمهدی و رودگرنژاد، فروغ (1389). «مدل توسعۀ کارآفرینی در سازمان‌های کوچک و متوسط». چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، شمارۀ 4، پیاپی 37، ص 73-87.
بابایی هزه‌جان، مجتبی، پیران‌نژاد، علی، محمدپور زرندی، حسین و امیری، مجتبی (1395). «شناسایی عوامل اقتصادی مؤثر بر کارآفرینی شهری (مطالعۀ موردی: شهر تهران)». فصل‌نامۀ علمی ـ پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری، سال پنجم، شمارۀ اول، پیاپی 17، ص 83-99.
تقوا، محمدرضا، طباطباییان، سیدحبیب‌الله، صالحی صدقیانی، جمشید و محمدی، کمال (1392). «عوامل مؤثر بر موفقیت پروژه‌های انتقال فنّاوری بین‌المللی با حمایت سازمان تسهیل‌گر». مدیریت نوآوری، سال دوم، شمارۀ 4، ص 53-80
جعفرزاده، مرتضی و بازرگان، عباس (1383). «تحلیل عامل مؤثر در کارآفرینی دانش‌آموختگان دانشگاه تهران». فرهنگ مدیریت، سال دوم، شمارۀ‌ 7، ص 205-254
داوری، علی (1391). «ارائۀ مدل نظام خط‌مشی‌گذاری توسعۀ کارآفرینی». چشم‌انداز مدیریت دولتی، شمارۀ 11، ص 33-50
داوری، علی و رضازاده، آرش (1395). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی
رضایی، آذرمیدخت، زرافشانی، کیومرث، شیری، نعمت‌الله و خوش‌مرام، مژگان (1395). «شناسایی موانع توسعۀ کارآفرینی گردشگری: مطالعۀ موردی شهرستان مرودشت». نشریۀ کارآفرینی در کشاورزی، جلد سوم، شمارۀ سوم، ص 57-70.
رضوانی، محمدرضا و نجارزاده، محمد (1387). «بررسی و تحلیل زمینه‌های کارآفرینی روستاییان در فرایند توسعۀ نواحی روستایی، مطالعۀ موردی دهستان براآن جنوبی شهرستان اصفهان». توسعۀ کارآفرینی، سال اول، شمارۀ 2، ص 161-182.
رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا، پورطاهری، مهدی و فضلی، نفیسه (1393). «تحلیل عوامل مؤثر در توسعۀ کارآفرینی در گردشگری روستایی». مجلۀ برنامه‌ریزی و توسعۀ گردشگری، سال سوم، شمارۀ 8، ص 87-107.
سجاسی قیداری، حمدالله، رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا، پورطاهری، مهدی و آذر، عادل (1393). «الگوی توسعۀ کارآفرینی اکوتوریسم در مناطق روستایی (مطالعۀ موردی: روددره‌های گردشگری استان تهران)». پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دورۀ 46، شمارۀ 2، ص 273-292.
شمس‌الدینی، علی و موسوی، سیدروح‌الله (1395). «عوامل مؤثر بر توسعۀ کارآفرینی در استان فارس با تأکید بر بخش تعاون». فصل‌نامۀ برنامه‌ریزی منطقه‌ای، سال ششم، شمارۀ پیاپی 22، ص 43-60.
صفرزاده، حسین و جعفری، محمدسعید (1390). «بررسی نقش عوامل مدل سه‌شاخگی مدیریت (ساختار، زمینه و رفتار) در استقرار حراج الکترونیک (e-auction)». (پژوهشگر) فصل‌نامۀ مدیریت، سال هشتم، شمارۀ 23، ص 51-70
فراهانی، حسین، رسولی‌نیا، زکیه و اصدقی سراسکانرود، زهرا (1393). «عوامل اثرگذار بر رشد کارآفرینی در نواحی روستایی، مورد مطالعه: دهستان جابر انصار در شهرستان آبدانان». فصل‌نامۀ اقتصاد فضا و توسعۀ روستایی، دورۀ ‌3، شمارۀ 9، ص 1-16.
گلرد، پروانه (1384). «عوامل مؤثر در توسعۀ کارآفرینی زنان ایرانی». پژوهش زنان، دورۀ 3، شمارۀ 1، ص 101-123.
مبینی دهکردی، علی و کشتکار هرانکی، مهران (1393). «بررسی تأثیر مدل سه‌شاخگی بر نوآوری اجتماعی (مطالعۀ موردی یک شرکت وابسته به صنایع خودروسازی)». نشریۀ علمی پژوهشی مدیریت نوآوری، سال سوم، شمارۀ 4، ص 57-75.
مرادنژادی، همایون، ایروانی، هوشنگ، شعبانعلی قمی، حسین، حسینی، سیدمحمود و کافی، محسن (1387). «تحلیل عوامل محیطی مؤثر بر کارآفرینان واحدهای تولیدی گلخانه‌ای در ایران». مجلۀ علوم کشاورزی ایران، دورۀ 2-39، شمارۀ 1، ص 19-25.
مطیعی لنگرودی، سیدحسن، قدیری معصوم، مجتبی، دادورخانی، فضیله، یداللهی فارسی، جهانگیر و ترکاشوند، زهرا (1391). «تبیین عوامل مؤثر بر توانمندسازی روستاییان در توسعۀ کارآفرینی (مطالعۀ موردی: بخش‌های زند و سامن شهرستان ملایر)». پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شمارۀ 80، ص 119-138.
نجفی‌زاده، محمدحسن و زاهدی، سیدمحمد (1395). «آسیب‌شناسی نظام مدیریت عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی قزوین با استفاده از مدل سه‌شاخگی». مجلۀ مدیریت توسعه و تحول، شمارۀ 25، ص 59-69
نجفی کانی، علی‌اکبر، حسام، مهدی و آشور، حدیثه (1394). «سنجش وضعیت توسعۀ کارآفرینی در مناطق روستایی، مورد: دهستان استرآباد جنوبی در شهرستان گرگان». فصل‌نامۀ اقتصاد فضا و توسعۀ روستایی، سال چهارم، شمارۀ 1، پیاپی 11، ص 37-56.
نیک‌بین، مهنا و کرمی، مهرداد (1391). «بررسی پایداری اجتماعی ـ فرهنگی توسعۀ گردشگری، مطالعۀ موردی جزیرۀ کیشم. فصل‌نامۀ تحقیقات فرهنگی، دورۀ پنجم، شمارۀ 2، ص 137-158
هاشمی، سیدسعید، مطیعی لنگرودی، سیدحسن، قدیری معصومی، مجتبی، رضوانی، محمدرضا و مقیمی، سیدمحمد (1390). «تبیین نقش دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی در توسعۀ کارآفرینی روستایی (مطالعۀ موردی: بهاباد استان یزد)». پژوهش‌های روستایی، سال دوم، شمارۀ 1، ص 93-114.
ورهرامی، ویدا و حامدی‌نسب، مریم (1396). «تأثیر فرهنگ بر رشد اقتصادی و گردشگری». میراث و گردشگری، دورۀ 2، شمارۀ 5. ص 139-166
ولی‌نیا، سیدآرش، امینی، علی‌رضا، سلمانی، یونس و انصاری، زهرا (1394). «نقش توسعۀ کارآفرینی در ارتقای بهره‌وری نیروی کار: مطالعۀ تطبیقی کشورهای درحال توسعه و توسعه‌یافتۀ منتخب». فصل‌نامۀ رشد فناوری، سال یازدهم، شمارۀ 43، ص 62-70.
یعقوبی فرانی، احمد، سلیمانی، عطیه و موحدی، رضا (1393). «تحلیل عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان روستایی». مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، سال دوازدهم، شمارۀ ‌4، ص 7-42.
Acs, Z. and Audretsch, D. (2005). “Entrepreneurship and Innovation”. Papers on Entrepreneurship, Growth and Public Policy, Max Planck Institute of Economics, Entrepreneurship, Growth and Public Policy Group
Acs, Zoltán J. and Szerb, László, (2010). “The Global Entrepreneurship and Development Index (GEDI)”. Paper to be presented at the Summer Conference, on Opening up Innovation: Strategy, Organization and Technology at Imperial College London Business School, June 16-18.
Anokhin, Sergey, Grichnik, Dietmar and Hisrich, Robert D. (2008). “The Journey from Novice to Serial Entrepreneurship in China and Germany: Are the Drivers the Same?”. Managing Global Transitions, (2)6, 117-142.
Audretsch, D. B., Thurik, A. R. Verheul I. and. Wennekers A. R. M (2002). Entrepreneurship: Determinants and Policy in a European-US Omparison. Boston/Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, forthcoming
Bagherifard, Seyed Morteza, Jalali, Mahbubeh, Jalali, Fatemeh, Khalili, Parastoo and Sharifi, Somayyeh. (2013). “Tourism Entrepreneurship Challenges and Opportunities in Mazandaran”. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 3(4), 842-846.
Crnogaj, Katja, Rebernik, Miroslav and Hojnik, Barbara Bradac. (2014). “Building a model of researching the sustainable entrepreneurship in the tourism sector”. Entrepreneurship in Tourism Sector, 43(3/4), 377-393.
Dabson, B., (2009). Entrepreneurship as an Economic Development Strategy, Governor’s Conference on Economic and Community Development September 14, Nashville, Tennessee.
Hall, J. K., Gregory, D. A. and Michael, J. (2010). “Sustainable development and entrepreneurship: past contributions and future directions”. Journal of Business Venturing, 25, 439-448.
Hyden, G. (2001). Rural poverty, risk and development. Elgar Publication
Isenberg, Daniel. (2011). The Entrepreneurship Ecosystem Strategy as a New Paradigm for Economic Policy: Principles for Cultivating Entrepreneurship. The Babson Entrepreneurship Ecosystem Project, May 11, 2011, Dublin, Ireland
Koppl, R. (2007). “Entrepreneurial behavior as a human universal”. In M. Manniti (Ed.), Entrepreneurship: The engine of growth (pp. 5–6). Westport, CT: Praeger Publishers.
Li, L. (2008). “A Review of Entrepreneurship Research Published in the Hospitality and Tourism Management Journals”. Tourism Management, (29)5, 1013–1022.
Lordkipanidze, M., Brezet, H. and Backman, M. (2005). “The Entrepreneurship factor in sustainable tourism development”. Journal of Cleaner Production, 13, 787-798.
Nawaz, F. (2009). Critical Factors of Women Entrepreneurship Development in Rural Bangladesh.U.S.A: Bangladesh Development Research Center (BDRC).
OECD. (2009). The impact of culture on tourism, OECD publication
Oganisjana, Karine, (2011). Entrepreneurship as a Dynamic system and the Holistic Approach to Its Development. University of Latvia, Faculty of Education, Psychology and Art, 21 October.
Schoof, Ulrich (2006). Stimulating youth Enterpreneurship Barriers and incentives to enterprise start-ups by young people”. International Labour office, Geneva,SEEO working paper, No.76.
Wiklund, J. and Shepherd, D. (2005). “Entrepreneurial orientation and small business performance: A configurational approach”. Journal of Business Venturing, 20, 71- 91.