برآورد ارزش تفریحی قلعه سلاسل شهرستان شوشتر با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و روش هزینۀ سفر فردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی، پژوهشگر جهاد دانشگاهی واحد کهگیلویه و بویراحمد

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز.

10.22034/jtd.2019.155577.1564

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، ارزیابی ارزش تفریحی و بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت گردشگران قلعه سلاسل شهرستان شوشتر با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و هزینه سفر فردی است.
روش: برای بررسی عوامل مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت گردشگران، مدل اقتصاد سنجی لاجیت مورد استفاده قرار گرفت. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 307 بازدید کننده از مکان مذکور در سال 1396، جمع آوری شده است.
نتایج: نتایج روش ارزش گذاری مشروط نشان داد که میانگین تمایل به پرداخت هر فرد برای بازدید از این مکان 5712 ریال و ارزش تفریحی برای هر خانواده معادل 68/323527 ریال در سال بوده است. نتایج روش هزینۀ سفر فردی نیز نشان داد که ارزش تفریحی این مکان 939596000 ریال برآورد شده است. مقایسه این دو روش نشان می دهد که، ارزش تفریحی این مکان در روش هزینه سفر فردی بیشتر برآورد شده، زیرا از دید بازدیدکنندگان، استفاده از این مکان به عنوان یک کالای همگانی خالص قلمداد می گردد و افراد تمایلات خود نسبت به پرداخت از آن را به درستی بیان نمی کنند، به گونه ای که هزینه صرف شده برای هرخانوار جهت تفریح در این مکان، به مراتب بالاتر از تمایلات اظهارشده می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recreational Value Estimation of Salasel Castle in Shushtar Using Contingent Valuation Method and Individual Travel Cost

نویسندگان [English]

  • iman danaeifar 1
  • ebrahim anvari 2
  • mehrdad mehdizade 3
1 Master of Agriculture Economy
2 Assistant Professor of Economics, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
3 M.A Student in Economics, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Objectives: The aim of this study is to evaluate the recreational value and study the influential parameters of Salasel castle tourist's willingness to pay in Shushtar using conditional valuation method and individual travel cost.
Methods: Logit econometric model is used to study the parameters affecting tourist's willingness to pay. The data were collected through a questionnaire and interview involving 307 visitors in 2017.
Results: The result of conditional valuation method showed that the average willingness to pay for any individual to visit the castle is 5,712 rials and the recreational value for each family is 323,527.68 rials per year. The result of individual travel cost method showed that the recreational value is 939,596,000 rials. Comparison of these two methods showed that the recreational value of the castle is estimated to a higher value because from the visitors’ perspective, the castle is a pure public commodity and visitors do not express their willingness to pay, properly; So that the money spent per each family to visit the castle is much more than the stated willingness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tourism economic
  • Contingent Valuation
  • individual trip cost