برآورد ارزش تفریحی قلعه سلاسل شهرستان شوشتر با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و روش هزینۀ سفر فردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی، پژوهشگر جهاد دانشگاهی واحد کهگیلویه و بویراحمد

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز.

10.22034/jtd.2019.155577.1564

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، ارزیابی ارزش تفریحی و بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت گردشگران قلعه سلاسل شهرستان شوشتر با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و هزینه سفر فردی است.
روش: برای بررسی عوامل مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت گردشگران، مدل اقتصاد سنجی لاجیت مورد استفاده قرار گرفت. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 307 بازدید کننده از مکان مذکور در سال 1396، جمع آوری شده است.
نتایج: نتایج روش ارزش گذاری مشروط نشان داد که میانگین تمایل به پرداخت هر فرد برای بازدید از این مکان 5712 ریال و ارزش تفریحی برای هر خانواده معادل 68/323527 ریال در سال بوده است. نتایج روش هزینۀ سفر فردی نیز نشان داد که ارزش تفریحی این مکان 939596000 ریال برآورد شده است. مقایسه این دو روش نشان می دهد که، ارزش تفریحی این مکان در روش هزینه سفر فردی بیشتر برآورد شده، زیرا از دید بازدیدکنندگان، استفاده از این مکان به عنوان یک کالای همگانی خالص قلمداد می گردد و افراد تمایلات خود نسبت به پرداخت از آن را به درستی بیان نمی کنند، به گونه ای که هزینه صرف شده برای هرخانوار جهت تفریح در این مکان، به مراتب بالاتر از تمایلات اظهارشده می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recreational Value Estimation of Salasel Castle in Shushtar Using Contingent Valuation Method and Individual Travel Cost

نویسندگان [English]

  • iman danaeifar 1
  • ebrahim anvari 2
  • mehrdad mehdizade 3
1 Master of Agriculture Economy
2 Assistant Professor of Economics, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
3 M.A Student in Economics, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Objectives: The aim of this study is to evaluate the recreational value and study the influential parameters of Salasel castle tourist's willingness to pay in Shushtar using conditional valuation method and individual travel cost.
Methods: Logit econometric model is used to study the parameters affecting tourist's willingness to pay. The data were collected through a questionnaire and interview involving 307 visitors in 2017.
Results: The result of conditional valuation method showed that the average willingness to pay for any individual to visit the castle is 5,712 rials and the recreational value for each family is 323,527.68 rials per year. The result of individual travel cost method showed that the recreational value is 939,596,000 rials. Comparison of these two methods showed that the recreational value of the castle is estimated to a higher value because from the visitors’ perspective, the castle is a pure public commodity and visitors do not express their willingness to pay, properly; So that the money spent per each family to visit the castle is much more than the stated willingness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tourism economic
  • Contingent valuation
  • individual trip cost
آر. ک، ترنر، دی، پیرس و ای، باتمن (1374). اقتصاد محیط زیست برای غیراقتصاددانان. چاپ اول. ترجمۀ سیاوش دهقانیان. مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
ارباب، حمیدرضا، محمدی، تیمور و اسفندیار، حسین (1392). «تعیین ارزش تفرج‎گاهی تنگۀ واشی و آبشار ساواشی شهرستان فیروزکوه». فصل‌نامۀ مدل‌سازی اقتصادی، سال 7، شمارۀ 4، ص1-18.
اسکات جی، کلان و جانت ام، توماس (1394). اقتصاد محیط‎ زیست: کاربردها، سیاست‎ها و تئوری. چاپ اول. ترجمۀ عذرا بیانی، سمیه حسن‎وند و حسین منتظر حجت. اهواز: انتشارات ترآوا.
امامی میبدی، علی و قاضی، مرتضی (1387). «برآورد ارزش تفریحی پارک ساعی در تهران با استفاده از روش ارزش‎گذاری مشروط (CV)». فصل‌نامۀ پژوهشهای اقتصادی ایران، دورۀ 12، شمارۀ 36، ص187-202.
امیرنژاد، حمید (1386). اقتصاد منابع طبیعی (چاپ اول). تهران: انتشارات جاودانه، جنگل.
امیرنژاد، حمید و خلیلیان، صادق (1384). «برآورد ارزش توریستی پارک ملی گلستان و تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان». پنجمین همایش دوسالانۀ اقتصاد کشاورزی ایران، زاهدان: دانشگاه سیستان و بلوچستان.
امیرنژاد، حمید، خلیلیان، صادق و عصاره، محمدحسین (1385). «تعیین ارزش
امیرنژاد، حمید و عطایی سلوط، کمال (1390). ارزشگذاری اقتصادی منابع زیست محیطی (ج1). ساری: انتشارات آوای مسیح.
خاکسار آستانه، حمیده، دانشور، محمود، کلاته‎ عربی، وحید و اکبری، محمدرضا (1390). «برآورد ارزش تفریحی پارک‎های جنگلی شهر مشهد با استفاده از روش ارزش‎گذاری مشروط». مجلۀ تحقیقات اقتصاد کشاورزی، دورۀ 3، شمارۀ 2، ص 61-78.
خورشیددوست، علی (1376). «نقش روش‎های قیمت‎گذاری و تحلیل اقتصادی در ارزیابی محیط زیست». مجلۀ محیطشناسی، دورۀ 20، شمارۀ پیاپی 1083، ص ۱۰-۳۴.
دهقانیان، فرج‌زاده (1381). اقتصاد محیط‌زیست برای غیراقتصاددانان. تألیف جان آسافو-آجایی. مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی.
آ.
راحلی، حسین، خداوردی‎زاده، محمد و نجفی علمدارلو، حامد (1389). «برآورد ارزش تفرجی روستای بند ارومیه به روش ارزش‎گذاری مشروط». مجلۀ تحقیقات اقتصاد کشاورزی، دورۀ 2، شمارۀ 4، ص 49-62.
فتاحی، احمد (1392). مبانی ارزشگذاری اقتصادی منابع طبیعی. انتشارات دانشگاه اردکان. چاپ اول.
کاووسی کلاشمی، محمد، شهبازی، حبیب و ملکیان، آرش (1388). «برآورد ارزش تفریحی تفرجگاه‎ها با استفاده از روش دو مرحله‎ای هکمن، مطالعۀ موردی: بوستان محتشم شهر رشت». مجلۀ تحقیقات اقتصاد کشاورزی، دورۀ 1، شمارۀ 1، ص 137-149.
منفرد، هادی (1389). برآورد ارزش تفرجی پارک جنگلی النگدره با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط. پایان‎نامۀ کارشناسی‌ارشد رشتۀ مهندسی منابع طبیعی جنگل‎داری. گرگان: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گروه جنگل‎داری دانشکدۀ جنگل‎داری و فناوری چوب، ص 1-84.
میرزایی، مرتضی (1379). بررسی پوشش گیاهی و ارزشگذاری اکولوژیکی ناحیۀ نیمهبیابانی جنوب غربی استان قم (منطقۀ پلنگ دره). پایان‎نامۀ کارشناسی‌ارشد علوم گیاهی. تهران: دانشگاه تربیت مدرس، ص 1-125.
یخکشی، علی (1353). مقدمهای بر پارکهای ملی و جنگلی ایران. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
Adamovicz, W. L., Swait, J., Boxall, P. and Louviere, J. (2007). “Perceptions Versusu Objective Measures of Environmental Qualitz in Combined Revealed and Stated Preference Models of Environmental Valuation”. J. Environ. Econ. Manag. 32, 65–84.
Amigues, J., Boulatoff, C. and Desaigues, B. (2002). “The Benefits and Costs of Riparian Analysis Habitat Preservation: A Willingness to Accept/Willingness to Pay Contingent Valuation Approach”. Ecological Economics. 43, 17-31.
Asheim, G. B. (2000). “Green National Accounting: Why and How?”. Environment and Development Economics, Cambridge University Press, 5(1). 25-48.
Carson, R. T. (1985). Tree Essays on Contingent Valuation (Welfare Economics, Non-Market Goods,Water Quality). PhD Thesis. USA, Berkeley: University of California, Department of Agricultural and Resource Economics.
Danaeifar, I., Nemati, M., Mohammadi, H., Mohtashampour, M., and Ahmadi, M. (2014). “Evaluating the Recreational Value of Mogarmon Tourist Area using Contingent Valuation Method (CVM)”. Academie Royale Des Sciennces D Outre-Mer Bulletin Des Seances. 4(1), 76-81.
Del, S., and Marques, J. (2005). “Valuing Cultural Heritage: The Social Benefits of Restoring and old Arab Tower”. Journal of Cultural Heritage. 6(1), 69–77.
Echeverria, j., Hanrahan, M. and Solorzano, R. (1995). “Valuation of Non-Priced Amenities Provided by the Biological Resources within the Monterverde Cloud Forest Preserve, Costa Rice”. Ecological Economics.
Freeman, A. M. (1993). The Measurement of Environmental and Resource Values: Theory and methods. Washington, D.C.: Resources for the Future.
Fleming, C. M. and Cook, A. (2008). “The recreational value of Lake McKenzie, Fraser island: An Application of the Travel Cost Method”. Tourism Management. 29, 1197-1205.
Guo, Z., Xiao, X., Gan, Y. and Zheng, Y. (2001). “Ecosystem Functions, Services and their Values: A Case Study in Xingshan Country of China”. Ecological Economics. 38, 141-154.
Hanemann, W. M. (1984). “Welfare Evaluations in Contingent Valuation Experiments with Discrete Responses”. American Journal of Economic. 71(3), 322-341.
Heal, G. (2000). “Valuing Ecosystem Services”. Ecosystems. 3(1). 24-30.
Khodaverdizadeh, M., Kavosi Kelashemi, M., Hayati, B and Molaei, M. (2009). “Estimation of Recreation Value and Determining the Factor Effective in Visitors WTP for Saint Stepanus Church using the Hecman two-Stage and CV Method”. World Applied Sciences Journal. 7(4),  543-551.
Kramer, R. and Mercer, D. (1977). “Valuing a Global Environmental Goods: US Pro Text Tropical Rain Forests”. Land Economics. 73, 193-199.
Lansdell, N. and Gangadharan, L. (2003). “Comparing Travel Cost Models and the Precision of their Consumer Surplus Estimates: Albert Park and Maroondah Reservoir”. Australian Economic Papers. 42,399-417
Ortaçeşme, Veli, Őscan, Burhan and Karagűsel, Osman (2002). “An Estimation of the Recreational Use Value of Kursunlu Waterfall Nature Park by the Individual Travel Cost Method”. Turkish Journal of Agricultural Forestry. 26, 57-62.
Reynisdottir, M., Song, H. and Agrusa, J. (2008). “Willingness to Pay Entrance Fees to Natural Attractions: An Icelandic Case Study”. Tourism Management. 29,1076-1083.
Sattout, E. J., Talhouk, S. N. and Caligari, P. D. S. (2007). “Economic Value of Cedar Relics in Lebanon: An Application of Contingent Valuation Method for Conservation”. Ecological Economics. 61, 315-322.
Shrestha, R. K., Alavalapati, J. R. R., Stein, T. V., Carter, D. R. and Denny, C. B. (2002). “Visitor Preferences and Values for Water-Based Recreation: A Case Study of the Ocala National Forest”. Journal of Agricultural and Applied Economics. 34(3), 547-559.
Vaze, P. (1998). System of Environment and Economic Accounting (SEEA). London: ONS, U.K., Chapter 13.