بررسی عوامل موثر بر خلق ارزش مشترک و تاثیر آن بر وفاداری گردشگران (مورد مطالعه: گردشگران خارجی شهر دامغان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مدیریت، واحد اشکذر، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، مدیریت و بازرگانی، دانشگاه پیام نور، ورامین،ایران

3 مدرس دانشگاه، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، ایلام، ایران

10.22034/jtd.2019.166709.1628

چکیده

صنعت گردشگری امروزه به عنوان یکی از اصلیترین ارکان اقتصادی و خدماتی جهان تبدیل شده است. به نحوی که بسیاری از کارشناسان توسعه از این صنعت به عنوان محور توسعه پایدار یاد میکنند. به دلیل نقش انکارناپذیرگردشگری در روندرشدتوسعه کشور، مدیران صنعت گردشگری همواره با چالش جذب گردشگر و جلب رضایتمندی و وفاداری او مواجه هستند. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر خلق ارزش مشترک و شناسایی تاثیر آن بر وفاداری گردشگران خارجی شهر دامغان بوده است. پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و در زمره تحقیقات توصیفی پیمایشی قرار میگیرد.جامعه آماری پژوهش،شامل کلیه گردشگران خارجی میباشد که در بازه زمانی فرودین تا دیماه 1397 از شهر دامغان بازدید کرده اند.حجم نمونه براساس فرمول کوکران برای جامعه247 نفری تحقیق معادل 150 بدست آمد.روش نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس میباشد.داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه تلفیق شده از مطالعات مرز و همکاران (2018) و باسر و همکاران( 2018)در قالب مقیاس لیکرت جمع آوری شده است. در این تحقیق به منظور بررسی اعتبار ابزار پژوهش از روش روایی منطقی از نوع ظاهری و پایایی آلفای کرونباخ استفاده شده است. تجزیه ‌و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارspssو مدلسازی معادلات ساختاری با رویکر حداقل مربعات جزیی توسط نرم افزار اسمارت پی ال اس صورت گرفت. یافته ها نشان می دهد متغیر منابع در اختیار گردشگران و انگیزه های گردشگران بر خلق مشترک ارزش تأثیر مثبت ومعناداری داشته اند.همچنین خلق مشترک ارزش نیز تاثیر مثبت و معناداری بر وفاداری گردشگران داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating factors affecting the creation of common values and its impact on the loyalty of tourists   (Case study: Foreign tourists of Damghan city)

نویسندگان [English]

  • meysam agheli 1
  • ozhan karimi 2
  • Hassan Rashidi 3
1 Master of Management in Management, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management, Management and Commerce, Payame Noor University, Varamin, Iran
3 Master of Strategic Leadership Management
چکیده [English]

Today's tourism industry has become one of the main economic and service pillars of the world. In a way, many development experts refer to this industry as the axis of sustainable development. Due to the undeniable role of tourism in the development of the country, tourism industry managers are always faced with the challenge of attracting tourists and attracting their satisfaction and loyalty. The aim of this study was to investigate factors affecting the creation of common values and its impact on the loyalty of foreign tourists in the city of Damghan. The research is applied in terms of its purpose and is a descriptive survey. The statistical population of this study includes all foreign tourists who visited Damghan during the period from January to May 2018. The sample size was 150 according to the Cochran formula for an unlimited population. Sampling method in this study is unpredictable sampling. The research data were collected by using a combined questionnaire from Border and Associates (2018)and Bassar et al.(2018)in a Likert scale. In this research, validity and reliability of Cronbach's alpha have been used to validate the research tools. Data analysis was performed using SPSS software and structural equation modeling with partial least squares method using SmartPls software. The findings show that the variable of resources for tourists and the motivations of tourists have a positive and significant effect on the common value creation. Also, the creation of a common value has a positive and significant impact on the loyalty of tourists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value Co-creation
  • loyalty
  • motivation of tourists
  • resources available to tourists
  • Damghan city
ایمانی خوشخو، محمدحسین و بد، مهدیه (1395). «گونه‎شناسی زائران کربلا براساس هدف و انگیزه از سفر (مطالعۀ موردی: پیاده‎روی اربعین)». فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی گردشگری و توسعه، دورۀ 5، شمارۀ 3، ص 137-155.
برادران، مهدی، عباسی، عباس و صفرنیا، حسن (1390). «بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتری (مطالعۀ موردی: بانک تجارت شیراز)»، دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی راهبردی بازرگانی، دورۀ 9، شمارۀ 47، ص 467- 482.
حسینی‌نیا، غلام‎حسین، یعقوبی فرانی، احمد و روستا، پیام (1395). «بررسی نقش خلق مشترک ارزش در توسعۀ محصولات جدید در شرکت‎های لبنی استان فارس». بررسیهای بازرگانی، دورۀ 4، شمارۀ 79، ص 66–80.
خلیلیان گورتانی، سمیه و دائی کریم‎‌زاده، سعید (1397). «تأثیر تصویر برند، قیمت، اعتماد و ارزش ادراک‎شده بر تمایل به رزرو اینترنتی هتل‎ها (مورد مطالعه: هتل‎های شهر اصفهان)». فصلنامۀ علمی ــ پژوهشی گردشگری و توسعه، دورۀ 7، شمارۀ1، ص 61-83.
داوری، علی و رضازاده، آرش (۱۳۹۲). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول.
درخشانی، امید و محمودی، عمر (1393). «بررسی ارتباط میان مدیریت تجربۀ مشتری (MEC) با وفاداری مشتریان در صنعت هتل‌داری». فصلنامۀ علمی تخصصی گردشگری، گروه مدیریت گردشگری، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه علم و فرهنگ، دورۀ 2، شمارۀ 2، ص 49-63.
رشیدی، حسن و رحمانی، زین‌العابدین (1392). «برند و تأثیر آن بر وفاداری مشتری»، مجلۀ اقتصادی، شماره‎های 9 و 10، ص 65- 80.
سبزئی، علیرضا، حسینی، علی و بندرخانی، مهدی (1393). «بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتری (مطالعۀ موردی: بانک کشاورزی)». فصلنامۀ مدیریت صنعتی دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سال نهم، ویژه‎نامۀ مدیریت و حسابداری، ص 73-83.
شاطریان، محسن، کیانی سلمی، صدیقه و شیخ‎زاده، فاطمه (1397). «بررسی عوامل اثرگذار بر انگیزۀ گردشگران رویداد در انتخاب مقصد گردشگری و اثر آن بر وفاداری گردشگران (مورد مطالعه: جشنوارۀ گل و گلاب قمصر و نیاسر)». فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی گردشگری و توسعه، دورۀ 7، شمارۀ 1، ص 135-155.
شعبانی، اکرم، منصوری محمدآبادی، سلیمان، میرفخرالدینی، سیدحیدر و صفری، خلیل (1395). «تأثیر مشارکت مشتری بر توسعۀ محصول جدید: نقش میانجی پیامدهای بازار». فصلنامۀ علوم مدیریت ایران، دورۀ 11، شمارۀ 44، ص 57-78.
طباطبایی‌نسب، سیدمحمد و حدادیان، سیما (1393). «رفتار هم‌خلقی ارزش مشتری و تأثیر آن بر مشتری‌مداری». تحقیقات بازاریابی نوین، دورۀ 4 شمارۀ 3، ص 89-106.
فکور ثقیه، امیر‎محمد، حدادیان، سیما و کلیدری، یگانه (1395). «تأثیر کیفیت خدمات بر نیات رفتاری با رضایتمندی و ارزش درک‌شدۀ مشتری». نشریۀ کاوشهای مدیریت بازرگانی، دورۀ 7، شمارۀ 13، ص 183-203.
کریمی علویجه، محمدرضا، حقیقی کفاش، مهدی و نظری، مهسا (1395). «تأثیر فعالیت‎های خلق ارزش در جوامع برند، بر خرید مجدد مشتریان و وفاداری به برند در رسانه‎های اجتماعی». فصلنامۀ مدیریت برند، دورۀ 3، شمارۀ 3، ص 181-214.
کوزه‎گر کالجی، لطفعلی، آقایی، پرویز و محمدی، حیدر (1396). «تأثیر ارزش ویژۀ برند گردشگری بر وفاداری گردشگران موزه (مورد مطالعه: موزۀ ملی ایران)». فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی گردشگری و توسعه، دورۀ 6، شمارۀ 2، ص 190-207.
کیاکجوری, داود و میرتقیان رودسری، سیدمحمد (۱۳۹۵). «درآمدی بر مدل‌سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی SEM-PLS در مطالعات گردشگری». اولین کنفرانس ملی مدل‌سازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی، چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس،
مرادی، محسن، موسوی، محمد و علی‌مردانی، بهناز (1390). «مدل وفاداری مشتری در صنعت بیمه (مورد مطالعه: یک شرکت بیمه‎ای)». پژوهشنامۀ بیمه (صنعت بیمه سابق)، دورۀ 26، شمارۀ 1، ص 31-51.
منصوری مؤید، فرشته، مرادی، محمد و ملایی، فاطمه (1396). «بررسی تأثیر عملکرد بازیابی خدمات بر تبلیغات شفاهی: نقش میانجی‎گری ارزش ادراک‎شدۀ مشتری، تجربۀ مشتری، واکنش احساسی و وفاداری برند». فصلنامۀ مطالعات مدیریت گردشگری، دورۀ 12، شمارۀ 39، ص 49-72.
موسوی، سیدنجم‌الدین، نظرپوری، امیرهوشنگ، ساعدی، عبدالله و شریعت‎نژاد، علی (1394). «بررسی تأثیر رفتار هم‌خلقی ارزش مشتری بر ارائۀ خدمات نوآورانه در سازمان؛ تبیین نقش رفتار شهروندی و رفتار مشارکتی». دوفصلنامۀ راهبردهای بازرگانی، دانشگاه شاهد، دورۀ 12، شمارۀ 5، ص 15-28.
نایب‌زاده، شهناز، اقبالی، اکرم و رادمنش، یاسین (1397). «بررسی تعدیل‎کنندگی نگرش نسبت به تبلیغات در روابط تصویر برند اصلی و وفاداری به برند بر توسعۀ برند». فصلنامۀ مدیریت کسبوکار، شمارۀ 38، ص 7-36.
هاشمی، سیدرامین و توکلی، غلامرضا (1392). «ابرالگوی خلق مشترک در صنایع پیچیدۀ دارای فناوری پیشرفته: فرصتی برای هم‌آفرینی ارزش (با تأکید بر صنایع دفاعی)». نشریۀ علمی ـ پژوهشی بهبود مدیریت، دورۀ 7، شمارۀ 22، ص 121-83.
Ahn, J., Back, K. J. and Lee, C. K. (2018). “A new dualistic approach to brand attitude: The role of passion among integrated resort customers”. International Journal of Hospitality Management, 78, 261-267. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2018.09.008
Brown, J. J. and Reingen, P. H. (1987). “Social ties and word-of-mouth referral behavior”. Journal of Consumer Research, 14(3), 350–362.
Busser, J. A. and Shulga, L. V. (2018) “Co-created value: Multidimensional scale and nomological network”. Tourism Management, 65, 69-86.
Chen, K. Y., Chang, C. W. and Wang, C. H. (2019). “Frontline employees’ passion and emotional exhaustion: The mediating role of emotional labor strategies”. International Journal of Hospitality Management, 76, 163-172. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2018.05.006
Chuang, H. M. and Chen, Y. S. (2015). “Identifying the value co-creation behavior of virtual customer environments using a hybrid expert-based DANP model in the bicycle industry”. Human centric and information science, 5(1), p. 11.
Edvardsson, B., Tronvoll, B. and Gruber, T. (2011). “Expanding understanding of service exchange and value co-creation: A social construction approach”. Journal of the Academy of Marketing Science, 39(2), 327-339.
Fournier, Susan, Susan Dobscha and David Glen Mick )1998(. “Preventing the Premature Death of Relationship Marketing.” Harvard Business Review, 76(January-February), 42–51.
Füller, Johann and Hippel, Eric (2008). Costless Creation of Strong Brands by User Communities: Implications for Producer-Owned Brands. MIT Sloan School of Management Working Paper. 8. 10.2139/ssrn.1275838.
Gallan, A. S., Jarvis, C. B., Brown, S. W. and Bitner, M. J. (2013). “Customer positivity and participation in services: An empirical test in a health care context”. Journal of the Academy of Marketing Science, 41(3), 338-356.
Hariharan, V. G., Desai, K. K., Talukdar, D. and Inman, J. J. (2018). “Shopper marketing moderators of the brand equity–behavioral loyalty relationship”. Journal of Business Research, 85, 91-104.
Harmeling, C.M., Moffett, J.W., Arnold, M.J. and Carlson, B.D. (2017). “Toward a theory of customer engagement marketing”. Journal of the Academy of Marketing Science, 45(3), 312-335.
Hsiao, C., Lee, Y. H. and Chen, W. J. (2015). “The effect of servant leadership on customer value co-creation: A cross-level analysis of key mediating roles”. Tourism Management, 49, 45-57.
Hulland, J. (1999). “Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: a review of four recent studies”. Strategic Management Journal, 20(2), 195–204.
Jaapar, M., Musa, G., Moghavvemi, S. and Saub, R. (2017). “Dental tourism: Examining tourism profiles, motivation and satisfaction”. Tourism Management, 61, 538-552. dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2017.02.023
Kim, H. J., McCahon, C. and Miller, J. (2016). “Service orientation for contact employees in Korean casual-dining restaurants”. International Journal of Hospitality Management, 22(1), 67-83.
Luo N., Zhang, M. and Liu, W. (2015). “The effects of value co-creation practices on building harmonious brand community and achieving brand loyalty on social media in China”. Computers in Human Behavior, 48, 492–499.
Lusch, R. F. and Vargo, S. L. (2006). “Service-dominant logic: Reactions, reflections and refinements”. Marketing Theory, 6(3), 281-288.
Magner, N., Welker, R. B. and Campbell, T. L. (1996). “Testing a model of cognitive budgetary participation processes in a latent variable structural equations framework”. Accounting and Business Research, 27(1), 41-50.
McColl-Kennedy, J. R., Vargo, S. L., Dagger, T. and Sweeney, J. C. (2009). “Customers as resource integrators: Styles of customer co-creation”. In Naples Forum on Services, 24(1), 1-24.
Merz, M.A., Zarantonello, L. and Grappi, S. (2018). “How valuable are your customers in the brand value co-creation process? The development of a Customer Co-Creation Value (CCCV) scale”. Journal of Business Research, 82. 79–89.
OHern, Matthew and Rindfleisch, Aric (2010). Customer Co-Creation: A Typology and Research Agenda. Chapter in Review of Marketing Research, 84-106. 10.1108/S1548-6435(2009)0000006008.
Omorede, A., Thorgren, S. and Wincent, J. (2013). “Obsessive passion, competence, and performance in a project management context”. International Journal of Project Management, 31(6), 877–888.
Osei-Frimpong, K., Wilson, A. and Owusu-Frimpong, N. (2015). “Service experiences and dyadic value co-creation in healthcare service delivery: a CIT approach”. Journal of Service Theory and Practice, 25(4), 443-462.
Payne, A. F., Storbacka, K. and Frow, P. (2008). “Managing the co-creation of value”. Journal of the Academy of Marketing Science, 36(1), 83-96.
Picón-Berjoyo, A., Ruiz-Moreno, C., and Castro, I. (2016). “A mediating and multigroup analysis of customer loyalty”. European Management Journal, 34(6), 701-713.
Prahalad, C. K. and Ramaswamy, V. (2004). “Co‐creation experiences: The next practice in value creation”. Journal of Interactive Marketing, 18(3), 5-14.
Prahalad, C. K., & Ramaswamy, V.(2004). Co‐creation experiences: The next practice in value creation. Journal of interactive marketing, 18(3), 5-14
Ranjan, K. R. and Read, S. (2016). “Value co-creation: Concept and measurement”. Journal of the Academy of Marketing Science, 44, 290–315.
Shamim, Amjad and Ghazali, Zulkipli. (2014). “A Conceptual Model for Developing Customer Value Co-Creation Behavior in Retailing”. Global Business and Management Research: An International Journal, 6, 185-196.
Shaw, G., Bailey, A. and Williams, A. (2011). “Aspects of service-dominant logic and its implications for tourism management: Examples from the hotel industry”. Tourism Management, 32(2), 207-214.
Swanson, S. and Kent, A. (2016). “Passion and pride in professional sports: Investigating the role of workplace emotion”. Sport Management Review, 20(4), 352-364. dx.doi.org/10.1016/j.smr.2016.10.004
Tih, S., Wong, K. K., Lynn, G. S. and Reilly, R. R. (2016). “Prototyping, customer involvement, and speed of information dissemination in new product success”. Journal of Business and Industrial Marketing, 31(4), 437-448.
Vargo, S. L. and Lusch, R. F. (2016). “Institutions and axioms: an extension and update of servicedominant logic”. Journal of the Academy of Marketing Science, 44(1), 5-23.
Wang, C. J., Tsai, H. T. and Tsai, M. T. (2014). “Linking transformational leadership and employee creativity in the hospitality industry: The influnces of creative role identity, creative self-efficacy, and job complexity”. Tourism Management, 40, 79-89.
Wetzels, Martin and Odekerken, Gaby. (2009). “Using PLS Path Modeling for Assessing Hierarchical Construct Models: Guidelines and Empirical Illustration. Management Information Systems Quarterly”. MIS Quarterly, 33(1), 177-195.
Yi, X., Fu, X., Jin, W. and Okumus, F. (2018). “Constructing a model of exhibition attachment: Motivation, attachment, and loyalty”. Tourism Management, 65, 224-236.
Yi, Youjae and Gong, Taeshik. (2013). “Customer Value Co-Creation Behavior: Scale Development and Validation”. Journal of Business Research. 66, 1279–1284. 10.1016/j.jbusres.2012.02.026.