بررسی عوامل موثر بر خلق ارزش مشترک و تاثیر آن بر وفاداری گردشگران (مورد مطالعه: گردشگران خارجی شهر دامغان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مدیریت، واحد اشکذر، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، مدیریت و بازرگانی، دانشگاه پیام نور، ورامین،ایران

3 مدرس دانشگاه، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، ایلام، ایران

10.22034/jtd.2019.166709.1628

چکیده

صنعت گردشگری امروزه به عنوان یکی از اصلیترین ارکان اقتصادی و خدماتی جهان تبدیل شده است. به نحوی که بسیاری از کارشناسان توسعه از این صنعت به عنوان محور توسعه پایدار یاد میکنند. به دلیل نقش انکارناپذیرگردشگری در روندرشدتوسعه کشور، مدیران صنعت گردشگری همواره با چالش جذب گردشگر و جلب رضایتمندی و وفاداری او مواجه هستند. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر خلق ارزش مشترک و شناسایی تاثیر آن بر وفاداری گردشگران خارجی شهر دامغان بوده است. پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و در زمره تحقیقات توصیفی پیمایشی قرار میگیرد.جامعه آماری پژوهش،شامل کلیه گردشگران خارجی میباشد که در بازه زمانی فرودین تا دیماه 1397 از شهر دامغان بازدید کرده اند.حجم نمونه براساس فرمول کوکران برای جامعه247 نفری تحقیق معادل 150 بدست آمد.روش نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس میباشد.داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه تلفیق شده از مطالعات مرز و همکاران (2018) و باسر و همکاران( 2018)در قالب مقیاس لیکرت جمع آوری شده است. در این تحقیق به منظور بررسی اعتبار ابزار پژوهش از روش روایی منطقی از نوع ظاهری و پایایی آلفای کرونباخ استفاده شده است. تجزیه ‌و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارspssو مدلسازی معادلات ساختاری با رویکر حداقل مربعات جزیی توسط نرم افزار اسمارت پی ال اس صورت گرفت. یافته ها نشان می دهد متغیر منابع در اختیار گردشگران و انگیزه های گردشگران بر خلق مشترک ارزش تأثیر مثبت ومعناداری داشته اند.همچنین خلق مشترک ارزش نیز تاثیر مثبت و معناداری بر وفاداری گردشگران داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating factors affecting the creation of common values and its impact on the loyalty of tourists   (Case study: Foreign tourists of Damghan city)

نویسندگان [English]

  • meysam agheli 1
  • ozhan karimi 2
  • Hassan Rashidi 3
1 Master of Management in Management, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management, Management and Commerce, Payame Noor University, Varamin, Iran
3 Master of Strategic Leadership Management
چکیده [English]

Today's tourism industry has become one of the main economic and service pillars of the world. In a way, many development experts refer to this industry as the axis of sustainable development. Due to the undeniable role of tourism in the development of the country, tourism industry managers are always faced with the challenge of attracting tourists and attracting their satisfaction and loyalty. The aim of this study was to investigate factors affecting the creation of common values and its impact on the loyalty of foreign tourists in the city of Damghan. The research is applied in terms of its purpose and is a descriptive survey. The statistical population of this study includes all foreign tourists who visited Damghan during the period from January to May 2018. The sample size was 150 according to the Cochran formula for an unlimited population. Sampling method in this study is unpredictable sampling. The research data were collected by using a combined questionnaire from Border and Associates (2018)and Bassar et al.(2018)in a Likert scale. In this research, validity and reliability of Cronbach's alpha have been used to validate the research tools. Data analysis was performed using SPSS software and structural equation modeling with partial least squares method using SmartPls software. The findings show that the variable of resources for tourists and the motivations of tourists have a positive and significant effect on the common value creation. Also, the creation of a common value has a positive and significant impact on the loyalty of tourists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value Co-creation
  • Loyalty
  • motivation of tourists
  • resources available to tourists
  • Damghan city