مرور نظامند و فراتحلیل کیفی فرایندهای ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین گردشگری روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیاردانشگاه تهران

2 استاد دانشگاه تهران

3 استاد گروه جغرافیا - دانشکده جغرافیا- دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

چکیده

یک عامل کلیدی استراتژیک برای افزایش اثربخشی خدمات گردشگری روستایی و تحقق بخشیدن بهتر به اهداف از جمله افزایش رقابت، خدمات بهتر به مشتری و افزایش سودآوری و اشتغال در نواحی روستایی، ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین گردشگری روستایی است. مرور پژوهش‌های پیشین نشان‌دهنده ضعف چارچوب‌های موجود در تبیین الگوی ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین گردشگری روستایی است. هدف این تحقیق، توسعه یک چارچوب جامع از فراینده‌های سازنده مدیریت زنجیره تامین گردشگری روستایی با رویکر مرور نظامند است. پژوهش حاضر از نظر هدف، بنیادی است، و با رویکرد مرور نظامند ادبیات مرتبط با مولفه‌های مدیریت زنجیره تامین خدمات و گردشگری در فاصله سال‌های 2000 تا 2017، با استفاده از 6 کلیدواژه‌ مشخص و استراتژی شفاف و از پیش طراحی شده، از 15 پایگاه‌های اطلاعاتی، جمع‌آوری شد. پس از غربالگری و ارزیابی کیفی، تحلیل نهایی روی 42 مقاله انجام شد. با تحلیل مقاله‌ها یازده فرایند و 136 مولفه برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین گردشگری شناسایی شد. مطالعه نشان می‌دهد ارزیابی عملکرد در زمینه زنجیره‌ تامین گردشگری نسبت به دیگر زنجیره‌های تامین خدماتی اندک و به صورت تک بعدی، پراکنده و فاقد نگاه سیستمی و فرایندی است و هنوز یک چارچوب جامع برای ارزیابی عملکرد فعالیت‌های گردشگری ارائه نشده‌است. الگوی پیشنهای می‌تواند ابزار عملی قابل‌اندازه‌گیری برای مدیریت عملکرد زنجیره تامین گردشگری روستایی باشد و می‌تواند به مدیران زنجیره تامین گردشگری روستایی کمک کند تا به طراحی و مدیریت فرایندهای زنجیره تامین به صورت جامع و سیستمی بپردازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Systematic Review and Meta analysis of Performance Evaluation Processes of Rural Tourism Supply Chain Management

نویسندگان [English]

  • Alireza Darbanastane 1
  • Mohammad Reza Rezvani 2
  • S.H Motiee Langrudi 3
  • fatemeh mohammadzadeh larijani 4
1 Assistant Prof., Geography and Rural Planning, University of Tehran
2 Full Prof., Geography and Rural Planning, University of Tehran, Tehran
3 Dept. of Human Geography, Faculty of Geography, University of Tehran
4 Ph.D. Students in Geography and Rural Planning, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

A key strategic factor for improving the effectiveness of tourism services and achieving better goals, such as increased competition, better service to customer and increased profitability, is the evaluation of the performance of rural tourism supply chain management. The review of previous studies shows, There is weakness in the Available frameworks for explaining the performance model of tourism supply chain. The purpose of this research is to develop a comprehensive framework of manufacturing processes for supply chain management services in the tourism sector with a systematic review. The present research is fundamental. Dimensions and components of tourism supply chain management between 2000 and 2017 were identified and analyzed by using systematic review. Information required has been gathered, firstly, by searching the 6 keywords " in 15 scientific journals. After searching, screening and qualitative evaluation of the studies, 42 papers were selected for final analysis. By analyzing the articles, 11 processes and 136 components were identified and proposed. This study shows that performance evaluation in the tourism supply chain is less than other service supply chains. Most studies in the field of tourism supply chain performance evaluation are single-dimensional, dispersed, and without systematic and process look. The proposed framework would help service-based companies in managing the effectiveness and the efficiency of rural tourism supply chain and to trace areas that need improvement through evaluating, monitoring and controlling rural tourism supply chain processes’ performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Evaluation
  • Supply chain management
  • Rural tourism supply chain management
  • Systematic review
  • Meta-analysis