تبیین همبستگی فضایی خدمات عمومی و گردشگری شهری مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران.

2 استاد گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران.

3 استاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج ، ایران.

چکیده

شهر مشهد در دهه های اخیر تحولات فضایی فزاینده ای در توسعه خدمات عمومی خود تجربه کرده است. توزیع نامتوازن خدمات عمومی مشهد مسائل مختلفی برای گردشگران و ساکنین بوجود آورده است. پژوهش حاضر دو هدف اصلی را دنبال می نماید. یک هدف بررسی همبستگی فضایی میان خدمات عمومی و خدمات گردشگری شهری از یک طرف و همبستگی فضایی میان خدمات عمومی و جاذبه های گردشگری شهری از طرف دیگر است. هدف دیگر بررسی نابرابری فضایی میان حوزه های شهری در دسترسی به خدمات عمومی است. به همین منظور ابتدا تلاش می شود با رویکردی توصیفی شاخص های دسترسی به خدمات عمومی و خدمات و جاذبه های گردشگری شهری مشهد محاسبه شود. این شاخص ها با استفاده از تکنیک درونیابی وزنی معکوس فاصله (IDW) و مبتنی بر داده های پایگاه اطلاعات شهری مشهد محاسبه می شوند. سپس با استفاده از ضرایب همبستگی پیرسون و تکنیک های تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای همبستگی فضایی میان شاخص های دسترسی مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج پژوهش بیانگر همبستگی فضایی معناداری میان دسترسی به خدمات عمومی و دسترسی به خدمات و جاذبه های گردشگری شهری مشهد است. همچنین نابرابری فضایی میان حوزه های مرکزی در مقایسه با حوزه های حاشیه ای شهر مشهد در دسترسی به خدمات عمومی تایید می شود. مجموعه این نتایج بیانگر اثرات فضایی معنادارگردشگری شهری بر توسعه فضایی خدمات عمومی بویژه در حوزه های مرکزی شهر مشهد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining spatial correlation of public services and Mashhad city tourism

نویسندگان [English]

  • mohamad javad jamshidi 1
  • Naser Barakpur 2
  • Khalil Kalantari 3
1 Department of urban planning, Faculty of architecture and urban planning, University of art, Tehran, Iran.
2 Professor of urban planning, Department of urban planning, Faculty of architecture and urban planning, University of art, Tehran, Iran.
3 Professor of regional planning, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural Economics and Development, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

In recent decades, Mashhad has experienced increasing spatial changes in its public services development. Unbalanced distribution of Mashhad public services has created various issues for tourists and residents. The research pursues two main goals. One goal is to investigate the spatial correlation between public services and tourism attractions and tourism destination of Mashhad city. Another goal is to investigate the spatial inequality between urban areas in access to public services. One goal is to examine the spatial correlation between public services and urban tourism services on the one hand and the spatial correlation between public services and urban tourist attractions on the other. Another goal is to investigate the spatial inequality between urban areas in access to public services.For this purpose, it is attempted to calculate the indicators of access to public services, tourism services and tourism attractions of Mashhad city by a descriptive approach. These indicators are calculated using the inverse distance weighted interpolation (IDW) technique based on Mashhad urban database data. Then, using factor analysis and cluster analysis techniques, spatial correlations between indicators are tested. The results of the research indicate a significant spatial correlation between access to public services and access to tourism services and tourist attractions of Mashhad city.There are also spatial inequalities between the central areas of Mashhad city compared with the marginal areas in access to public services. These results show the significant spatial effects of urban tourism on the spatial development of public services, especially in the central areas of Mashhad city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cluster analysis
  • Factor analysis
  • inverse distance weighted interpolation
  • access to public services
  • tourist attractions and urban tourism services