نقش تجربه گردشگر در بهبود تصویر ذهنی مقصد گردشگری اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران بازاریابی، برند، رفتار مصرف کننده

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

3 استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری

چکیده

تجربه گردشگر از مقصد گردشگری می‌تواند بسیاری از جوانب نگرشی و رفتاری وی را در قبال مقصد گردشگری تحت تأثیر قرار دهد که تصویر ذهنی برند مقصد گردشگری از آن جمله است. لذا پژوهش حاضر در صدد مطالعه تأثیر تجربه گردشگر بر تصویر ذهنی برند مقصد گردشگری است. به این منظور مقصد گردشگری اصفهان به عنوان مورد مطالعه انتخاب شد. جامعه آماری پژوهش شامل آن دسته از گردشگران خارجی است که در آبان ماه 1396 به شهر اصفهان سفر کرده‌اند. از این جامعه نمونه‌ای به حجم 200 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. برای گردآوری داده‌های پژوهش، پرسشنامه‌ای حاوی 22 سوال با مرور ادبیات پژوهش در زمینه متغیرهای پژوهش طراحی شد. برای بررسی و تأیید روایی پرسشنامه حاضر، روایی محتوایی آن مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی پایایی پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. این ضریب برای پرسشنامه مذکور 841/0 بود که پایایی آن را تأیید می‌کند. به منظور بررسی داده‌های پژوهش و آزمون فرضیه‌ها از آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزارهای آماری SPSS و Amos استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد کلیه ابعاد تجربه گردشگر (تجربه حسی، عاطفی، ذهنی و رفتاری) تأثیر مثبت و معنی‌داری بر ابعاد تصویر ذهنی (عاطفی، شناختی و رفتاری) برند مقصد گردشگری دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان می‌دهد تصویر ذهنی عاطفی و شناختی از برند مقصد گردشگری تأثیر معنی‌داری بر تصویر ذهنی رفتاری از برند مقصد دارد. در نهایت نیز برخی پیشنهادهای کاربردی و محدودیت‌های پژوهش ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Tourist Experience in the Tourism Destination Image of Isfahan

نویسندگان [English]

  • mohammad ghaffari 1
  • Ahmad Abasi 2
  • amirreza konjkav monfared 3
1 Department of Business Administration, Faculty of Farabi University
2 M.A., Faculty of Management & Accounting, Farabi College, University of Tehran
3 Department of Business Administration, Faculty of Economics, Management and Accounting,
چکیده [English]

Tourist experience can affect many of tourist attitudinal and behavioral aspects such as tourism destination brand image. This is why the present study aimed to study the effect of tourist experiences on the tourism destination brand image. For shit purpose, Isfahan City was selected case study. The statistical population of this study includes inbound tourists who have traveled to Isfahan in November of 2017. A sample of 300 tourists has been selected from this population. The sampling method was convenience sampling. A self-administrated questionnaire has been used for collecting the research data. This questionnaire that has been developed based on literature review includes 22 items for measuring research variables. The validity and reliability of questionnaire were investigated and confirmed. The validity and reliability of questionnaire were measured through content validity and Cronbach’s Alpha Coefficient. The coefficient was 0.841 for our questionnaire which confirms reliability of questionnaire. The research data were analyzed through SPSS and AMOS. The findings revealed that all dimensions of tourist experience (sensory, affective, intelligent, and behavioral) influence all dimensions of tourism destination brand image (affective, cognitive, and conative) significantly. Another part of our findings showed that both affective and cognitive tourism destination brand image influence conative tourism destination brand image significantly. Finally, empirical suggestion and limitations have been presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand
  • Tourism Destination
  • Tourist Experience
  • Brand Image
  • Isfahan