محک زنی و رتبه‌بندی سه گروه هتل‌ ایران بر مبنای مهارت‌های ارتباطی-احساسی کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشکده علوم اداری واقتصاد دانشگاه اصفهان ایران

چکیده

شناسایی، مقایسه و رتبه‌بندی نقاط قوت و ضعف احتمالی مهارت-های ارتباطی-احساسی کارکنان هتل‌ها به‌عنوان یک روش هوش رقابتی محسوب می‌شود که باعث هموار کردن مسیر توسعه این مهارت‌ها به‌طور مؤثر خواهد شد. پژوهش حاضر قصد دارد تا سه گروه هتل ایران را بر مبنای مهارت‌های قومی-فرهنگی کارکنان آنها در رابطه با مهمانان رتبه-بندی کند. در این راستا، سه گروه هتل اسپیناس (دو هتل)، پارسیان (سه هتل) و آریا (سه هتل) انتخاب و از پرسشنامه برای گردآوری داده‌ها استفاده شد. به‌منظور تحلیل داده‌ها و رتبه‌بندی سه گروه هتل فوق، ترکیب سه روش فازی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج بیانگر آن است که نمونه آماری خبرگان به‌ترتیب، اهمیت بیشتری برای ابعاد احساس و بیان همدلی، اتخاذ دیدگاه همدلی، پذیرش تفاوت‌های فرهنگی و آگاهی همدلی قایل می‌باشند. همچنین، مهارت‌های قومی-فرهنگی کارکنان متعلق به گروه هتل‌های تحت بررسی به‌ترتیب از اسپیناس به آریا و پارسیان رتبه‌بندی می‌شود. به بیان دقیق‌تر، ضرایب نهایی نسبی هر یک از سه گروه فوق به-ترتیب 3455/0، 3285/0 و 3260/0 حاصل شد. این ضرایب نشان می‌دهد که اختلاف کمی بین این سه گروه هتل به‌لحاظ عملکرد مهارت‌های قومی-فرهنگی کارکنان آنها وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Benchmarking and ranking three hotel groups based on relational-emotional skills of employees

نویسندگان [English]

  • Mohamad Sharifi-Tehrani 1
  • Ali Sanayei 2
  • hosein rezaei 3
  • Ali Kazemi 3
1 Management, Department of Management, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Department of Management, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
3 faculty of administrative sciences and economic , isfahan university , iran
چکیده [English]

Identifying, comparing, and ranking the likely weaknesses and strengths with relational-emotional skills of hotel employees could be regarded as an intelligent competitive method that paves the ground effectively for developing such skills. The present investigation aims to rank three hotel groups based on their employees’ enthno-cultural skills with guests. To this end, Espinas (two hotels), Parsian (three hotels), and Aria (three hotels) hotel groups were chosen and in order to gather data, self-reported questionnaires were applied. Methodologically, to rank these three hotel groups, an amalgam of Fuzzy, analytical hierarchical process, and structural equation modeling was applied. The results show that the expert samples place more emphasis on Empathic feeling and expression, Empathic perspective taking, Acceptance of cultural differences, and Empathic awareness, respectively. Also, in terms of ethno-cultural skills, Espinas, Aria, and Parsian were ranked, respectively with the final coefficients of 0.3455, 0.3285, and 0.3260. So, it could be argued that there is a slight difference among these three groups when ethno-cultural skills are taken into consideration. It seems this study is the first one of its kind that has ranked hotels based on employees’ such skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enthno-cultural skills
  • Fuzzy
  • Analytical hierarchical process؛ Hotel