تاثیر محیط فیزیکی و اجتماعی خدمات هتل در دلبستگی و رضایت میهمانان (مطالعه‌ی موردی: هتل-های پارسیان آزادی رامسر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دانشگاه مازندران، نوشهر، مازندران، ایران.

2 گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دانشگاه مازندران، نوشهر، مازندران، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش محیط فیزیکی و اجتماعی خدمات هتل در دلبستگی میهمانان به هتل و رضایت آنها در مجموعه هتل‌های پارسیان رامسر می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل میهمانانی است که در فصل بهار سال 1396 در این مجموعه اقامت داشتند. تعداد نمونه با توجه شرایط پژوهش، 334 نفر بدست آمد. داده‌های پژوهش از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شدند. روایی پرسشنامه‌ از طریق روایی صوری و همگرا و پایایی آن با پایایی مرکب و آلفای کرونباخ تایید گردید. آزمون فرضیه‌ها از طریق مدلسازی معادلات ساختاری صورت پذیرفت. یافته‌های توصیفی مشخص ساخت که از دیدگاه میهمانان هتل، محیط فیزیکی، محیط اجتماعی و رضایت کلی، به ترتیب دارای مطلوبیت هستند و میزان دلبستگی به هتل نامطلوب می‌باشند. همچنین تایید گردید که محیط فیزیکی و اجتماعیِ خدمات هتل‌ پارسیان رامسر بر دلبستگی میهمانان به هتل و رضایت آنها از هتل تاثیر داشته است. البته تاثیر محیط اجتماعی بیشتر بوده است. به علاوه، دلبستگی میهمانان به هتل نیز بر رضایت آنها موثر بوده است. با توجه به یافته‌ها، می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که میزان تاثیر کلی محیط فیزیکی و اجتماعیِ خدمات هتل‌ پارسیان رامسر بر رضایت میهمانان از طریق دلبستگی به هتل افزایش یافته است. بر این اساس، به طور کلی پیشنهاد می‌گردد مدیران هتل پارسیان رامسر نسبت به محیط‌های اجتماعی و فیزیکی هتل تجدیدنظر نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Physical and Social Environment of Hotel Servicescape in Guests’ Place Attachment and Satisfaction (The Case of Persian Azadi Hotels Complex of Ramsar)

نویسندگان [English]

  • Mostafa Mohammadi 1
  • Seyyed Mohammad Mirtaghian Rudsari 2
1 Faculty of Cultural Heritage, Handicraft and Tourism, Mazandaran University, Nowshahr, Mazandaran, Iran.
2 Department of Tourism Management, Faculty of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism, Mazandaran University, Nowshahr, Mazandaran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the role of Physical and Social Environment of Hotel in Guests’ Place Attachment and Satisfaction in Persian Azadi Hotels Complex of Ramsar. This study is a Practical research and the kind of correlation and specifically based on structural equation modeling (SEM). The population consisted of guests who were staying in spring of 1396(2017) in the hotel. In accordance with the state of research, the number of samples was determined, 334 people. The data were collected through questionnaires. The validity was evaluated through content and convergent validity and its reliability were evaluated by composite reliability and Cronbach's alpha that were acceptable for all variables. To test hypotheses was used in structural equation modeling. The descriptive finding indicates that from the perspective of the hotel guests, respectively, the physical environment, the social environment, and overall satisfaction are desirable and the hotel's attachment is undesirable. It was also confirmed that the physical and social environment of the Ramsar Parsian Hotel service has affected the guests' hotel attachment and their satisfaction with the hotel, but the impact of the social environment has been greater. According to the findings, it can be concluded that the overall impact of the physical and social environment of the Ramsar Parsian Hotel service has increased on guest satisfaction through hotel attachment. Accordingly, in general, it is recommended that Ramsar Parsian Hotel managers revise the hotel's physical and social environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hotel Attachment
  • Hotel Guest Satisfaction
  • Physical Environment
  • Social Environment
  • Ramsar Persian Azadi Hotels