ارزش‌گذاری اقتصادی پارک‌های گردشگری با استفاده از بروزرسانی بیزینِ تمایل به پرداخت در مدل مشروط نامطمئن برخوردار از انتخاب دوگانه دوبعدی (DB-DC CVM)؛ مطالعه موردی: پارک گردشگری بابا امان بجنورد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه ارومیه

3 کارشناس‌ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه پیام‌نور مرکز مشهد و عضو مجمع مشاوران جوان شورای شهر بجنورد

چکیده

محاسبه ارزش اقتصادی منابع طبیعی مبتنی بر بهره‌برداری سرانه و تجمیع‌شده، می‌تواند راهکاری مناسب برای ارزش‌گذاری اقتصادی منابع گردشگری در طول یک دوره مشخص و با تعداد مشخص بهره‌بردار باشد. در این صورت امکان واگذاری منبع موردنظر برای انتفاع استثناپذیر از منابع طبیعی (مشروط به بقای اصل منبع گردشگری) وجود خواهد داشت. در این پژوهش با استفاده از بروزرسانی بیزینِ در الگوی تمایل به پرداخت (WTP) در مدل ارزش‌گذاری مشروط (CVM) برخوردار از انتخاب دوگانه دوبعدی (DB-DC)، ارزش اقتصادی بهره‌برداری سرانه در شرایطی که در آن پاسخگویان به طور طبیعی در خصوص تمایل به پرداخت برای کالاهای غیربازاری دچار نااطمینانی هستند، محاسبه شده است و این الگو در یک مطالعه موردی، برای ارزش‌گذاری بهره‌برداری از گردشگاه باباامان بجنورد مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس نتایج پژوهش میزان تمایل به پرداخت سرانه غیربیزین 23140 ریال و تمایل به پرداخت سرانه بیزین 37421 ریال خواهد بود و می‌توان ارزش تقریبی بهره-برداری سالانه از گردشگاه بابا امان را معادل 31104335200 ریال برای الگوی بیزین و 19233968000 ریال برای الگوی غیربیزین در نظر گرفت. بر این اساس با توجه به یک‌مرحله‌ای بودن و عدم بروزرسانی بیزین در روش‌های غیربیزین، این روش‌ها از تورش به سمت پایین زیادی برخوردار هستند و خطر کمتر از حد برآورد کردن ارزش منابع گردشگری در این رویکرد وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود از این الگو برای محاسبه مناسب‌تر و دقیق‌تر ارزش بهره‌برداری از منابع گردشگری استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic valuation of tourism parks based on Bayesian updating their willingness to pay in the uncertain condition of two- dimensional binary choice (Case Study: Baba Aman tourism Park)

نویسندگان [English]

  • mahdi ghaemi asl 1
  • Ali Hossini 2
  • Manijeh Baratzadeh 3
1 Assistant Professor, Economics and Islamic Banking Department, Faculty of Economics, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 PhD student of Economic Sciences, Urmia University
3 Master of Economic Sciences, Payame Noor University
چکیده [English]

Calculation of per capita and integrated economic value of natural resources is a suitable solution for the economic evaluation of tourism resources during a specified period and with a certain number of users. In this case, the possibility of transferring source to exploit natural resources (subject to remain the principle source of tourism) will be available. In this study, by using Bayesian updating in willingness to pay (WTP) pattern in Contingent Valuation Model (CVM) with Double-Bounded Dichotomous-Choice Contingent (DB-DC), per capita economic value of exploitation, in the situation that the respondents' willingness to pay for non-market goods are naturally experiencing uncertainty, have calculated. This method is used in a case study to evaluate the exploitation of Baba Aman of Bojnoord resort. Base on the results, non-Bayesian and Bayesian willingness to pay are 23140 IRR and 37421 IRR respectively. According to that approximate value of yearly exploitation from Baba Aman resort is 31104335200 IRR in Bayesian model and 19233968000 IRR in non-Bayesian model. According to these results and due to the one step nature and lack of Bayesian updating in non-Bayesian methods, non-Bayesian results have underestimation Bias and there is the risk underestimation in valuation of tourism resources in conventional approaches. So this Bayesian model is recommended to calculate more appropriate and more accurate value of the exploitation of tourism resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Park
  • Contingent Valuation
  • Bayesian update