تاثیر قیمت نفت برتقاضای گردشگری: مقایسه کشورهای OECD و کشورهای خاورمیانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جهاددانشگاهی

2 جهادددانشگاهی

3 جهاد دانشگاهی مشهد

4 مدرس دانشگاه دولتی بجنورد

چکیده

نفت، به عنوان ماده اولیه تأمین انرژی در جهان دارای اهمیت بسزایی است، وابستگی کشورهای خاورمیانه و کشورهای پیشرفته صنعتی به این ماده و تأثیرپذیری اقتصاد این کشورها از نوسانات قیمت نفت اهمیت تأثیر این تحولات را آشکار می‌کند. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر تقاضای گردشگری طی سال‌های 2014 - 2000 می باشد. الگوهای مورد بررسی در این پژوهش با استفاده از روش داده‌های تابلویی برای کشورهای OECD و خاورمیانه به روش واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو برآورد شده‌اند. متغیرهای داخل مدل تولید ناخالص داخلی، نرخ-ارز‌موثر‌واقعی، قیمت نفت، شاخص آزادسازی تجاری و جمعیت و هزینه سرانه بهداشتی و شاخص قیمت مصرف‌کننده می باشند. نتایج تخمین های بدست آمده در مورد کشورهای مختلف نشان می دهد که قیمت نفت یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر درآمد ورودی گردشگران است که تاثیرمثبت و معناداری در کشورهای OECD و کشورهای خاورمیانه دارد. و دیگر متغیرهای مدل به طور غیرمستقیم بر درآمد ورودی گردشگری اثرخواهد گذاشت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of oil price on tourism demand: Comparison of OECD and Middle Eastern countries

نویسندگان [English]

  • hadi rafiy 1
  • samira heydarian 2
  • علی رهنما 3
  • sahar etehadi 4
1 acecr
2 ACECR
3
4 دانشگاه بجنورد
چکیده [English]

Oil as a raw material in the world's energy supply is of great importance,The dependence of the countries of the Middle East and advanced industrial countries on this matter and the impact of these countries' economies on oil price volatility reveal the importance of the impact of these developments.The main objective of this paper is to investigate the effect of oil price volatility on tourism demand in the years 2014-2000. The patterns studied in this study are estimated by using panel data method for OECD and Middle East countries using autoregressive conditional non-conformal variance. The variables included in the gross domestic product model, realistic exchange rate, oil price, trade liberalization index and population, per capita expenditure, and consumer price index. The results of the estimates for different countries indicate that oil prices are one of the influential variables affecting incoming tourism income, which has a significant and significant effect in OECD and Middle Eastern countries. And other model variables indirectly affect incoming tourism income.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil prices
  • tourism demand
  • data panel
  • Middle Eastern countries
  • OECD countries