شناسایی پیشران های موثر بر وضعیت آینده گردشگری پایدار شهر کرمان با رویکرد آینده پژوهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه پیام نور تهران،ایران.

2 هیأت علمی گروه جغرافیای انسانی دانشگاه تهران

3 گروه جغرافیا، دانشکده علوم اجتماعی، مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور

چکیده

پژوهش حاضر، با رویکرد آینده‌پژوهی به شناسایی مهمترین عوامل مؤثر و بررسی میزان و چگونگی تأثیرگذاری این عوامل بر یکدیگر و بر وضعیت آینده گردشگری پایدار شهر کرمان می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش ترکیبی از روش های اسنادی و پیمایشی و از نظر ماهیت بر اساس روش های جدید علم آینده‌پژوهی، تحلیلی و اکتشافی است که با به کارگیری ترکیبی از مدل های کمی و کیفی انجام گرفته است. با توجه به ماهیت این پژوهش، از روش تحلیل ساختاری، MIC MAC و دلفی بهره گرفته شده است. در این راستا پس از برگزاری جلسات اولیه بحث با پانزده نفر از نخبگان و متخصصان گردشگری کرمان به عنوان جامعه آماری تحقیق ، تعداد 50 متغیر در قالب 4 بعد کلی به عنوان متغیرهای اولیه شناسایی شدند. در ادامه، متغیرهای اولیه در چارچوب ماتریس اثرات متقاطع در نرم افزار آینده نگار میک مک تعریف شدند. نتایج نشان می دهد آنچه از وضعیت صفحه پراکندگی متغیرها می‌توان فهمید حاکی از ناپایداری سیستم می باشد که بیشتر متغیرها در اطراف محور قطری صفحه پراکنده هستند. و در نهایت 10 عامل اصلی با توجه به امتیاز بالای تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم به عنوان عوامل کلیدی در آینده توسعه گردشگری پایدار شهر کرمان تأثیرگذار هستند.که از بین این عوامل، تأثیرگذارترین عوامل کلیدی در توسعه گردشگری پایدار شهر کرمان،رقابت‌پذیری است و حذف موانع سفر،گسترش فضاهای ساخته شده مرتبط با گردشگری،ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺧﺎﻧﻪهای دوم و مشارکت و همبستگی در درجات بعدی اهمیت قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Effective thrusters on the Future of Tourism Status of Kerman City with Futuristic Approach.

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Aliakbari 1
  • Ahmad pourahmad 2
  • Leila jalalabadi 3
1 Department of Geography and urban planning,, Payam-Noor University, Po Box 19395-3697 Tehran, I.R of Iran
2 Faculty of Geography, University of Tehran
3 Department of geography, PayamNoor University
چکیده [English]

The present study, with a futuristic approach identifies the most important affecting factors and the extent and way of influencing these factors on each other and on the future status of sustainable tourism in Kerman. This research is based on new futurist methods which is carried out using a combanition of quantitative and qualitative modeld. Due to the nature of this research, structural analysis, MIC MAC and Delphi have been used. In this regard, after holding initial discussions with fifteen elite and tourism experts of Kerman as the statistical population of the study, 50variables were identified in the form of four general dimensions as initial variables. In the following, the initial variables were defined in the framework of the cross effects matrix in the MICMAC foresight software. The results show that what can be understood from the state of the dispersion page of the variables indicates the system instability, with most of the variables dispersed around the diagonal axis of the screen. Finally, due to the high direct and indirect impact, ten major factors are influential as key factors in the future of sustainable tourism development in Kerman. Among factors, the most influential factor in the development of sustainable tourism in Kerman is competitiveness, and the removal of travel barriers, the expansion of tourismrelated spaces, environmental degradation as a result of the over-construction of second homes, and participation and solidarity at a later stage is important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Tourism
  • Sustainability indicators
  • Kerman
  • Future Studies
  • MICMAC