بررسی عوامل اثرگذار بر انگیزه گردشگران رویداد در انتخاب مقصد گردشگری و اثر آن بر وفاداری گردشگران (نمونه موردی: جشنواره گل و گلاب قمصر و نیاسر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه جغرافیا و اکوتوریسم دانشگاه کاشان

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

رویدادهایی مانند جشنواره های فرهنگی – هنری، رویداد های ورزشی و جشنواره های آیینی از عوامل مهم جذب گردشگر به شمار می روند. هر ساله در فصل بهار در مناطق کوهپایه ای و کوهستانی شهرستان کاشان جشنواره فرهنگی و آیینی گل و گلاب برگزار می گردد که هزاران گردشگر را به سوی خود جذب می کند. هدف پژوهش بررسی عوامل اثرگذار بر انگیزه گردشگران بازدیدکننده از رویداد گلابگیری در دو منطقه قمصر و نیاسر است. در ادامه اثر آن بر وفاداری گردشگران و تمایل به بازدید مجدد از جشنواره مورد سنجش قرار گرفته است. روش بررسی توصیفی- تحلیلی است و ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته ای با 34 سوال عمومی و تخصصی است که روایی آن به روش صوری و پایایی آن با آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار spss و Amos مدل سازی و تحلیل شده است. نتایج مدلسازی معادلات ساختاری گویای این واقعیت است که انگیزه خرید عرقیات گیاهی سالم و سنتی مرغوب تولید شده در این منطقه با شهرت ملی و جهانی خود بیشترین انگیزه کششی را با وزن رگرسیونی 98/0برای گردشگران داشته اند. پس از آن جشنواره گل و گلاب به عنوان رویدادی فرهنگی، جایگاه دوم انگیزه کششی برای حضور گردشگران در این منطقه با بار عاملی 96/0 را به خود اختصاص داده است. همچنین اثر گذاری انگیزه گردشگران بر وفاداری آنان نسبت به مقصد گردشگری با وزن رگرسیونی 65/0 و سطح معناداری کمتر از 05/0 مورد تأیید قرار می گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors affecting the Incentives of event tourists in Choosing tourism destinations and Its effect on tourists' loyalty (Case study: Qamsar and Niasar Rose Festival)

نویسندگان [English]

  • محسن شاطریان 1
  • sedigheh kiani salmi 1
  • Fatemeh Sheikhzadeh 2
1 Department of Geography, Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, University of Kashan
2 Department of geography- university of Payamnour Tehran
چکیده [English]

in addition to Today, recognizing tourism attractions for the tourism development in each region, recognizing the tourists characteristics is also necessary. An influential feature is the tourists motivation to travel to specific areas. Events that occur in a tourism destination, including cultural-artistic festivals, sporting events and ritual festivals are one of the important factors for attracting tourists.The Cultural and Ritual Festival of Rose held in the mountain regions of Kashan in the spring annualy And attracts thounds of tourist. In this research, effective indicators have been identified in the motivations of tourists , tourists' loyalty and comparison of the mentioned indices in Qamsar and Niasar. The method was descriptive-analytical and surveying, the data were collected by questionaire and were modelling and analyzed by Spss & Amos software. The results indicated that the six investigated variables showed semantic relationship by the tourists' motivation highly, which are respectively: Shopping; new experience and cultural festival; social and enjoyment; enjoying the nature of the area and relax. Also, the tourists motivation with their loyalty showed a good meaning with a regression weight of 0.65. The results of the T test between two independent samples showed that the indices of enjoying the nature of the area, the new experience and the loyalty of tourists has a higher mean in the Qamsar city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourist motivation
  • loyalty rate
  • Rose festival
  • Tourism destinations
  • Event tourism